JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI

Oto yedek parça mübadelesi yapılacaktır

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01117546
Şehir : Ankara / Çankaya
Yayınlandığı Gazeteler

İLKSAYFA 17.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
366 kalem Renault, Peugeot, BMC, Iveco, Greyder ve Caterpıller markalarına ait yedek parçalar /kullanılır durumda. Ayrıntıları ihale dokümanında mevcuttur.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.01.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı İhale Komisyonu Başkanlığı İhale Salonu Beytepe / Ankara
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Satış

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLAN METNİ
366 KALEM OTO YEDEK PARÇA İLE 14 KALEM OTO YEDEK PARÇA MÜBADELESİ

Kapalı Teklif Açık Artırma Usulü İle Yapılacaktır

1. İdarenin
a) Adresi: JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI BEYTEPE / ANKARA
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 4644551-4644552- -0312 464 4525
c) Elektronik Posta Adresi : -
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :

2. İhale konusu malın
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 366 kalem Renault, Peugeot, BMC, Iveco, Greyder ve Caterpıller markalarına ait yedek parçalar /kullanılır durumda. Ayrıntıları ihale dokümanında mevcuttur.
b) Mübadele karşılığı alınacak olan Toyota Corolla marka araca ait 14 kalem yedek parça. Ayrıntıları ihale dokümanında mevcuttur.
b) Mübadelenin Yapılacağı Yer: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı 414 Nu.lı Tşnr. Mal Sym.lığı.
c) Mübadele Tarihleri: Yüklenici firmaya kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren 10 takvim günü içerisinde mübadele işlemi tamamlanacaktır.

3. İhalenin
a) Yapılacağı Yer: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı İhale Komisyonu Başkanlığı İhale Salonu Beytepe / Ankara
b)Tarihi ve Saati : 30 Ocak 2020 saat:10:00
c) İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası’ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
ç) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun Teklif Mektubu ve Birim Fiyat Teklif Cetveli,
e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
g) Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat mektubu.
4. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, tahmin edilen bedelden az olmamak üzere teklif edilen bedellerin en yükseğidir.
5. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması;
a) İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI BEYTEPE/ANKARA adresinden bedelsiz olarak alınabilir.
b) İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını almaları zorunludur.
6. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI BEYTEPE / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7. Mübadele için sürülecek pey miktarı 4 (Dört) adet dış lastik, Lassa Greenways 205/55R16 (2019) üretimi (Mübadele için sürülecek pey miktarı 4 (Dört) adet ve katları olacaktır) sözleşme yapılmayacaktır.
8. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 ( ALTMIŞ ) takvim günüdür.
10. Söz konusu işe idare ile güvenlik protokolü imzalanmadan başlanmayacak, güvenlik protokolüne uygun hareket edilmemesi durumunda idare sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme yetkisine sahiptir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR