RÜŞTÜ ÜNSAL POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU

Mübadele yöntemiyle muhtelif hurda malzemelerin satışı yapılacaktır

RÜŞTÜ ÜNSAL POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01093364
Şehir : İzmir / Buca
Yayınlandığı Gazeteler

HABER EKSPRES 30.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Hurda durumdaki tahmini 53.000 Kg. elektrik, elektronik, ahşap, plastik, metal, demir malzeme, tahmini 5.000 Kg. alüminyum trapez saçlar, tahmini 1.800 Kg. hidrofor kazanları, tahmini 700 Kg. Yataklar ve tahmini 900 Kg. kasap tipi buzdolapları.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.12.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Menderes Caddesi No:407 Gürçeşme-Buca/İZMİR İdari Blok Satınalma Büro Amirliği
İhale Usulü
:
EGM Satış, Hibe, HEK ve Hurda Yönetmeliği (4645 Sayılı Kanun)
İhale Türü
:
Satış

0 tarihli ve No:2008/14176 numaralı Bakanlar Kurulu Kararı ile Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmelik 16. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI
Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Mübadele İlanı

Aşağıda cinsi, miktarı, durumu ve tahmini bedelleri belirtilen hurda malzemelerin, 4645 Sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmeliğin 38. maddesi uyarınca mübadele usulü ile ihale edilecektir.

1-İdarenin
a) Adresi
Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü / Çaldıran Mahallesi Menderes Caddesi No:407 Buca/İZMİR
b) Telefon ve Faks Numarası 0 232 487 13 45 – Fax: 0 232 487 37 50
c) Elektronik Posta Adresi rustuunsalpmyobis@egm.gov.tr
2-Mübadele Karşılığında Verilecek
Mal ve Malzemelerin; Cinsi, Miktarı ve Durumu.
Hurda durumdaki tahmini 53.000 Kg. elektrik, elektronik, ahşap, plastik, metal, demir malzeme, tahmini 5.000 Kg. alüminyum trapez saçlar, tahmini 1.800 Kg. hidrofor kazanları, tahmini 700 Kg. Yataklar ve tahmini 900 Kg. kasap tipi buzdolapları.
a)Tahmini Bedeli 93.575,00 TL.
3-Mübadele Karşılığında Alınacak
Mal ve Malzemelerin Özellikleri
En az (1) adet 2019 model Ford Tourneo Courier 1.5 TDCİ 75 PS Trend 6 İleri Manuel vites (camlı, koltuklu)
a) Tahmini Bedeli 97.800,00 TL.
b) Teslim Etme ve Teslim Alma Yeri Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Menderes Caddesi No:407 Gürçeşme-Buca/İZMİR
c) Teslim Etme Tarihi Mübadele karşılığı alınacak olan mal ve malzemeler, mübadele kararının tebliğinden itibaren (15) gün içinde teslim edilecektir.
d) Teslim Alma Tarihi Mübadelesi yapılan mal ve malzemeler mübadele karşılığı olan mal ve malzemelerin teslim edildiği günü izleyen (15) günü içerisinde yüklenici tarafından bulundukları yerlerden teslim alınması zorunludur.
4- Mübadelenin Yapılacağı Yer Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Menderes Caddesi No:407 Gürçeşme-Buca/İZMİR İdari Blok Satınalma Büro Amirliği
a) Tarihi ve Saati 10.12.2019 günü saat:14.00

5- Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:
Açık teklif suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler;
a) Teklif Mektubu,
b) Geçici Teminat Mektubu veya Geçici Teminatın ödendiğine dair “Vezne Alındı Makbuzu”
c) Mübadele tarihinden önceki altı aylık süre içinde alınmış tebligat adresini gösterir bir belge,
d) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi, tüzel kişiliği temsilen katılanların ise
Noterden onaylı imza sirküleri, gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.
e) Kimlikleri belirleyen fotoğraflı ve geçerli bir belge (Nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)
f) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair;
1)Gerçek kişi olması halinde, kendisinin,
2)Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, limitet şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, kolektif şirket ise ortaklarının tamamının, komandit şirkette ortakların hepsinin, komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinden, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerinden, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış adli sicil belgesi.
g)İzmir Valiliğinin, 13.12.2016 tarih 83329911-530-82454 sayılı yazısı ekinde sunulan ve mübadele dokümanı ile birlikte verilecek olan taahhütname istekliler tarafından imzalanarak teklif zarfı ile birlikte teslim edilecektir.
6-Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.
7-Mübadele dokümanı Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Menderes Caddesi No:407 Gürçeşme-Buca/İZMİR İdari Blok Satınalma Büro Amirliği adresinde görülebilir veya İzmir Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne 30 TL’nin yatırıldığına dair belgeyi ibraz etmek sureti ile aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.
8-Mübadelesi yapılacak olan mal ve malzemeler için kısmi teklif verilmeyecektir. Teklif zarfları 10.12.2019 günü saat 14.00’e kadar Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Menderes Caddesi No:407 Gürçeşme-Buca/İZMİR İdari Blok Satınalma Büro Amirliği adresine teslim edilecektir.
9-Mübadeleye kapalı zarf usulü teklifler alındıktan sonra açık artırma usulü ile devam edilecektir. Teklifler komisyon önünde sözlü olarak verilecektir.
10-İstekliler mal ve malzemeler için belirlenen tahmini bedelin %3’ünden 2.807,25 TL. (İkibinsekizyüzTürkLirasıYirmibeşKuruş)’den az olmamak kaydıyla kendilerinin belirleyeceği oranda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, (90) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.
11-Sözleşme yapılacak ancak notere tescil ettirilmeyecektir. Sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminatın yatırılması zorunlu değildir.
12-Mal ve malzemelerin ayrıntılı özellikleri ile bulundukları yerler şartname ekinde ve rustu unsal pmyo.pa.edu.tr web sitesinde görülebilecektir. Mal ve malzemeler, hafta içi 09.00 ile 17.00 saatleri arasında görülebilecektir.
13-Verilecek teklifler en az 30 (otuz) takvim günü geçerli olacaktır.

14-İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR