KAYSERİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Melikgazi'de kain 17 adet arsa karşılığı okul bina inşaatı yaptırılacaktır

KAYSERİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00959982
Şehir : Kayseri / Melikgazi
Yayınlandığı Gazeteler

ÜLKER 26.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ÜLKER 18.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
MEB OO 24 10415 PROJE NUMARALI 24 DERSLİKLİ ORTAOKUL BİNASI PROJE BEDELİ (Okul Binası, Çevre Düzenlemesi KDV Dahil Maliyeti) 8.852.574,00 TL
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.04.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürlüğü İhale Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Pazarlık Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KAYSERİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

ARSA KARŞILIĞI İNŞAATIN YAPILACAĞI TAŞINMAZ (Tablo:1)
İli İlçesi Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü Cinsi İmar Durumu Uygulanacak Olan Proje ve Bedeli
KAYSERİ KOCASİNAN ERKİLET 831 1 11.487,70 Arsa İLKOKUL ALANI MEB OO 24 10415 PROJE NUMARALI 24 DERSLİKLİ
ORTAOKUL BİNASI PROJE BEDELİ (Okul Binası, Çevre
Düzenlemesi KDV Dahil Maliyeti) 8.852.574,00 TL
İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK OLAN TAŞINMAZLAR (Tablo: 2)
İli İlçesi Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü Hazine Yüzölçümü Cinsi İmar Durumu Taşınmaz Rayiç
Değeri (TL)
KAYSERİ MELİKGAZİ EĞRİBUCAK 10249 18 19.076,52 19.076,52 Arsa Bağ,Sayfiye ve Yol 2.098.420,00
KAYSERİ MELİKGAZİ MİMARSİNAN 352 5 829,50 646,66 Arsa Konut Alanı 248.965,00
KAYSERİ MELİKGAZİ MİMARSİNAN 834 1 505,77 505,77 Arsa Konut Alanı 209.895,00
KAYSERİ MELİKGAZİ MİMARSİNAN 834 4 501,95 501,95 Arsa Konut Alanı 208.310,00
KAYSERİ MELİKGAZİ MİMARSİNAN 837 5 767,49 767,49 Arsa Konut Alanı 690.741,00
KAYSERİ MELİKGAZİ MİMARSİNAN 839 16 721,31 466,75 Arsa Konut Alanı 280.050,00
KAYSERİ MELİKGAZİ MİMARSİNAN 874 1 857,58 400,56 Arsa Konut Alanı 220.308,00
KAYSERİ MELİKGAZİ MİMARSİNAN 944 5 999,81 649,88 Arsa Konut Alanı 315.195,00
KAYSERİ MELİKGAZİ MİMARSİNAN 949 11 1.038,73 908,64 Arsa Konut Alanı 454.320,00
KAYSERİ MELİKGAZİ MİMARSİNAN 958 1 1.114,78 612,88 Arsa Konut Alanı 306.440,00
KAYSERİ MELİKGAZİ MİMARSİNAN 966 13 899,73 899,73 Arsa Konut Alanı 449.865,00
KAYSERİ MELİKGAZİ MİMARSİNAN 1697 1 909,61 909,61 Arsa Konut Alanı 500.290,00
KAYSERİ MELİKGAZİ MİMARSİNAN 1697 3 970,60 970,60 Arsa Konut Alanı 533.830,00
KAYSERİ MELİKGAZİ MİMARSİNAN 1710 1 1.318,28 1.318,28 Arsa Konut Alanı 725.055,00
KAYSERİ MELİKGAZİ MİMARSİNAN 1710 2 1.421,25 1.421,25 Arsa Konut Alanı 781.690,00
KAYSERİ MELİKGAZİ MİMARSİNAN 1730 4 580,00 580,00 Arsa Konut Alanı 272.600,00
KAYSERİ MELİKGAZİ MİMARSİNAN 1746 1 1.005,32 1.005,32 Arsa Konut Alanı 573.035,00

1 - Arsa karşılığı inşaat ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve 298 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre 30/04/2019 tarihinde saat 10:00 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürlüğü İhale Salonunda toplanacak Komisyon marifetiyle PAZARLIK USULÜ ile yapılacaktır.
2 - Tablo 2 de belirtilen taşınmazın tahmini bedeli olan toplam 8.869.009,00 TL üzerine artırım yapılmak suretiyle teklif alınacak, ihale sonucu oluşan bedel ile 8.852.574,00 TL inşaat maliyeti arasında Hazine lehine oluşan fark bedel Hazineye nakden ve peşin olarak ödenmesini müteakip sözleşme düzenlenecektir.
3 - Projenin uygulama süresi sözleşme tarihinden itibaren 600 (Altıyüz) gündür.
4 - Devredilecek Hazine taşınmazlarının devir işlemleri, okul binalarının yapım işlerinin tamamlanmasını müteakip geçici kabullerin yapılmasından sonra gerçekleştirilecektir. Ancak Hazine taşınmazlarının tapu devrinin geçici kabulden önce yapılmasının talep edilmesi halinde, 8.852.574,00 TL bedelli kesin ve süresiz teminat mektubu verilmesi şartıyla yükleniciye devri yapılabilecektir.
5 - Geçici teminat bedeli 1.330.351,35 TL’dir. (Birmilyonüçyüzotuzbinüçyüzellibir TL Otuzbeş kr)
6 - İhale dokümanı bedeli 500,00 TL (beşyüz TL)
7 - İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
8 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.
İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER
a) İhale konusu işe ilişkin idari şartnamede belirtilen ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin istenen belgeleri,
b) Geçici teminat olan 1.330.351,35 TL’nin nakden veya Teminat Mektubu ile verilebileceği, nakit yatırılması halinde İlimiz Muhasebe Müdürlüğüne, Teminat Mektubu olarak verilmesi halinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubunu, (Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısının da ibrazı gerekir.),
c) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
d) Tebligat için Türkiye’de adres beyanı,
e) İhale dokümanı bedeli olan 500,00 TL’nin Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin alındı belgesi,
f) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), Tüzel Kişilerin Vergi Kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi kamu tüzel kişilerin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi,
En geç ihale saatinde Komisyona ibraz etmeleri zorunludur.
* Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
* İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
* NOT: İhale bilgileri www.milliemlak.gov.tr veya https://kayseri.csb.gov.tr/ internet adreslerinden öğrenilebilir.

İlan olunur

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR