ARGUVAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Malatya'da kat karşılığı inşaat yaptırılacaktır

ARGUVAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Arguvan'da kat karşılığı 3 bloklu 40 konut inşa edilmesi işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.09.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Arguvan Belediyesi Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni


ARGUVAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
ARGUVAN TEPEBAĞ MAHALLESİ 92 ADA 26 PARSEL NOLU TAŞINMAZDA KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İHALE İLANI


Arguvan Belediye Başkanlığınca aşağıda özellikleri belirtilen gayrimenkul, ihale şartnamesi ve ilanda belirtilen şartlar ve sözleşme hükümleri gereği kat karşılığı 3 bloklu 40 konut inşa edilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. ve 37. Maddesi kapalı teklif usulü olarak ihaleye çıkarılmıştır.

İŞİN MUHAMMEN BEDELİ ve SÜRESİ:
İşi süresi yer teslim tarihinden itibaren 540 (Beşyüzkırk) gündür.


GAYRİMENKULUN:
İLİ : Malatya
İLÇESİ : Arguvan
MAHALLESİ / KÖYÜ : Tepebağ Mahallesi
CİNSİ : Arsa
YÜZÖLÇÜMÜ : 9.900,00 Metrekare
PAFTA NO : -
ADA NO : 92
PARSEL NO : 26
MUHAMMEN BEDELİ : 5.193.600,00 TL (Beş Milyon Yüz Doksan Üç Bin Altı Yüz Türk Lirası)
GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI : 155.808,00 TL (Yüz Elli Beş Bin Sekiz Yüz Sekiz Türk Lirası)

ASGARİ İSTENENLER: Yukarıda ada ve parsel numarası belirtilen Arguvan Belediyesi adına kayıtlı taşınmaz üzerine yaptırılacak inşaattan en az satılabilir alan olarak kullanılacak ve bağımsız bölüm olarak tapuya tescil edilecek inşaat alanının en az %11’i imar durumunda veya projede değişiklik sonucu alan satılabilir alan artışı olması durumunda ihale oranında idareye yansıtılması gerekmektedir.

MADDE 1 – İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI:
İhale 02/09/2019 Pazartesi Günü, saat 11:00’da Arguvan Belediyesi Toplantı Salonunda yapılacaktır.

MADDE 2 – İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

A - YETERLİLİK İÇİN İSTENEN BELGELER:
İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişi / kişilerde aşağıdaki şartlar aranır. İhaleye katılabilmek için isteklilerden aşağıdaki belgelerden kendi durumuna uygun olanı sunacaktır;

 1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

 1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 1. Ticaret ve/veya Sanayi Odası faaliyet belgesi (asıl veya noter tasdikli suret),

 2. Tebligat için adres (kanuni ikametgah) bildirimi,

 3. İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından alacakları belge (asıl veya noter tasdikli suret),

 4. Şirket olarak katılacakların şirket yetki belgesi,

 5. Ortak girişim olması halinde bu iş için ekli örneğine uygun Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi,

 6. İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının idareye ibraz edilmiş sureti,

 7. İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının idareye ibraz edilmiş sureti,

 8. İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair Arguvan Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü’nden alınacak yer görme belgesi,

 9. Şekli ve içeriği şartname ekindeki örneğine uygun olarak hazırlayacakları ve iç zarf içinde sunacakları ilk teklife esas teklif mektubu ve pay-puan cetvelini koyacakları teklif mektupları,

 10. Muhammen bedelin en az %11’i kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir banka referans mektubu, (alındığı banka ya da finans kurumunun genel müdürlüğünce teyit yazısı),

 11. İhale konusu işin adına alınmış 2886 sayılı yasaya uygun geçici teminat mektubu veya Belediyemiz Ziraat Bankası Arguvan Şubesi nezdindeki (TR45 0001 0005 4525 9215 3650 01) nolu hesabına yatırılmış banka dekontu,

 12. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

 13. Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (a, b, c, d, e, g, h) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

 14. İhale konusu iş kapsamında işin devamı süresince aşağıda belirtilen personeli istihdam edeceğine dair taahhütname (Yüklenici idarenin izni ile inşaat yapım işini alt yüklenicilere yaptırabilir. Bu durumda teknik personel bildirimini alt yüklenici verecektir.)

  • 1 adet en az 10 yıl deneyimli inşaat mühendisi (şantiye şefi)

  • 1 adet en az 5 yıl deneyimli inşaat mühendisi (saha mühendisi)

  • 1 adet en az 5 yıl deneyimli makine mühendisi

  • 1 adet en az 5 yıl deneyimli elektrik mühendisi

  • 1 adet en az 3 yıl deneyimli harita mühendisi


B – İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İSTENEN BELGELER:

 1. İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Yeni Mahalle Atatürk Caddesi No:13 ARGUVAN/MALATYA adresinde bulunan Arguvan Belediyesi Hizmet Binasındaki Toplantı Salonunda yapılacaktır.

 2. İhaleye teklif verecek istekliler ihale dokümanlarını mesai saatleri içerisinde, Yeni Mahalle Atatürk Caddesi No:13 Arguvan/ MALATYA adresinde bulunan Arguvan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde görebilir ve isterlerse 500,00 TL karşılığında temin edebilirler.

 3. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, hazırlayacakları ihale dosyalarını dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı soyadı, ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak 02/09/2019 Pazartesi Günü, saat 11:00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale komisyonuna verilmek üzere Arguvan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir. (Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınmaz.)

 4. İhaleye katılabilmek için isteklilerden aşağıdaki belgelerden kendi durumuna uygun olanı sunacaktır; A maddesinde yeterlilik için istenen şartlarda belirtilmiştir.

 5. Belgeler zarfın içerisinde konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı, ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç 02/09/2019 Pazartesi Günü, saat 11:00’a kadar ihale komisyonu başkanlığına vermek zorundadırlar.

 6. Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

 7. Bu iş için yapılmış olan ilan bedelleri dahil tüm giderler (vergiler, resmi harç, KDV, tellaliye harcı, sözleşme noter masrafları) sözleşme esnasında defaten istekli tarafından ödenecektir.

 8. İhaleyi yapan idarenin, İta Amirleri, İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar ile bunların eşleri ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları, bunların ortakları ve geçici veya sürekli olarak bu ihaleye katılamazlar. Bu yasağa uymayarak girenler üzerine satış yapılmış bulunur ise satış bozulur. Teminat irat kaydedilir.

 9. İhaleye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde belirtilen niteliklere haiz olmak ve yine anılan kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, belirlenen teminatı yatırmak şarttır. Kanun’un 83, 84 ve 85 inci maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, ihaleye katılamaz.

 10. İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek şartı ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale komisyonunun ihale yapmama kararına itiraz edilemez.

İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR