MALATYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Malatya'da arsa karşılığı okul yaptırılacaktır

MALATYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.07.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 4. Kat İhale Salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Pazarlık Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MALATYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ) ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ İLANI

ARSA KARŞILIĞI İNŞAATIN YAPILACAĞI TAŞINMAZLAR (Tablo 1)

İLİ İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ(m²) Cinsi İmar Durumu UYGULANACAK OLAN PROJE VE BEDELİ
Malatya Yeşilyurt

Kaynarca
6283 1 9.708,63 Okul ve Uygulama Bahçesi İlköğretim Tesis Alanı MEB-2004.49 PROJE NUMARALI 24 DERSLİK İLKOKUL BİNASI- PROJE BEDELİ = Çevre Düzenlemesi+ KDV dahil) 12.750.000,00 TL
Malatya Battalgazi

Bahçebaşı
463 4 7.869,42 Okul Alanı Eğitim Tesisleri Alanı MEB-2004.40 PROJE NUMARALI 8 DERSLİK ORTA OKUL BİNASI- PROJE BEDELİ = ( Çevre Düzenlemesi+ KDV dahil) 5.000.000,00 TL
Malatya Yeşilyurt

Koyunoğlu
655 480 7.132,14 Sümer İlkokulu ve Uygulama Bahçesi ve Arsası İlköğretim Tesis Alanı MEB-RA.24 PROJE NUMARALI 24 DERSLİK İLKOKUL BİNASI- PROJE BEDELİ = ( Çevre Düzenlemesi+ KDV dahil) 10.250.000,00 TL
(yık-yap)
Toplam 28.000.000,00 TL
İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK OLAN HAZİNE TAŞINMAZI (Tablo 2)
İLİ İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ(m²) Cinsi İmar Durumu TAŞINMAZIN RAYİÇ BEDELİ (TL)


Malatya
Yeşilyurt Yakınca 512 1 32.280,54 Arsa Konut Alanı 28.051.789,26 TL
Toplam 28.051.789,26 TL

1- Arsa karşılığı inşaat ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/g maddesi, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve 298 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği uyarınca 17/07/2019 tarihinde saat 10:00’da, Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 4. Kat İhale Salonunda PAZARLIK USULÜ ile yapılacaktır.
2- Tablo 1 de belirtilen taşınmazlar üzerine mevcut projesine göre yapımı planlanan 3 adet (2 ilkokul, 1 ortaokul) okul binasına karşılık (Çevre Düzenlemesi + KDV dahil 28.000.000,00 .-TL) tablo 2 de belirtilen toplam 28.051.789,26 .-TL tahmini bedelli Hazine taşınmazı verilerek, bedeller arasında Hazine lehine meydana gelen 51.789,26 TL farkın arttırılması suretiyle teklif alınacak ve sözleşme düzenlenmeden önce Hazineye nakden ve peşin olarak ödenecektir.
3- Okul yapımı için belirlenen taşınmazların zemin etütleri, uygulama projeleri ve inşaat ruhsatının alınması yüklenici tarafından yapılacaktır.
4- Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren iklim koşullarına göre 600 gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır
5- Yüklenicinin, yer tesliminden itibaren (120) gün içerisinde; zemin etüdünü yaptırması, tip projesi, teknik şartnamesi ve mahal listesi dikkate alınarak, okul inşaatı uygulama projelerini (mimari, statik, elektrik, mekanik, çevre tanzim) zemine uygun olarak hazırlaması ve bu süre içerisinde inşaat ruhsatını alması zorunludur.
6- Taşınmazların ihalesi için geçici teminat bedeli 4.210.000,00 TL dir.
7- İhale dokümanında yer alan belgeler Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif vereceklerin İdarece CD ortamında hazırlanan ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı satış bedeli 500,00 TL (BeşyüzTL) dir.
8- İhale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
9- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER:
a) İhale konusu işe ilişkin şartnamede belirtilen ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin istenen belgeler,
b) Geçici teminat olan 4.210.000,00 TL, nakden veya Teminat Mektubu ile verilebileceği, nakit ödenmesi halinde Malatya Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne, Teminat Mektubu olarak verilmesi halinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubunu,
c) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
d) Tebligat için Türkiye’de adres beyanı,
e) İhale dokümanı bedeli olan 500,00 TL’nin Muhasebe Müdürlüğü’ne yatırıldığına ilişkin alındı belgesi,
f) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) Tüzel Kişilerin Vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi kamu tüzel kişilerin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, en geç ihale saatinde Komisyona ibraz etmeleri zorunludur.
* Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
* İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
* İhale ilanı https://malatya.csb.gov.tr ve www.milliemlak.gov.tr adreslerinden görülebilir.
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR