KÜTAHYA MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Kütahya'da arsa karşılığı inşaat ihalesi yaptırılacaktır

KÜTAHYA MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN01025798
Şehir : Kütahya
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE''DE YENİÇAĞ 16.07.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.08.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Pazarlık Usulü
İhale Türü
:
Satış
TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ YAPILACAKTIR

Kütahya Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden

YAPILACAK OKULLARIN PROJE BİLGİLERİ

OKULLARIN YAPILACAĞI TAŞINMAZLARIN BİGİLERİ

YAPILACAK OKULLARA KARŞILIK VERİLECEK HAZİNE TAŞINMAZLARI

Sıra No

İli

Proje Adı

Okul Türü

Karakteristiği

Tip Proje No

İnşaat Alanı (m²)

Okul binası Yaklaşık Maliyeti (Çevre + Kdv Hariç)

Okul Binası Çevre Düzenleme ve KDV dahil Maliyeti

Yeni Okul Binası(Derslik)

Ek Bina (Derslik)

Taban Alanı

Toplam İnşaat Alanı

İlçe

Mahalle

/

Köy

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

İlçesi

Mahalle/Köy

Ada

Parsel

Hazine Yüzölçümü

Toplam Rayiç Bedel (TL)

imar Durumu

1

KÜTAHYA

Sporkent İlkokulu

İO

24

MEB.2004.49 İO

1526

6292

13.950.000,00

Merkez

Siner Mh

44

3

8.966,69

Merkez

Parmakören Mah.

4416

1

9.843,93

4.921.965,00

Konut alanı

Merkez

Parmakören Mah.

4417

1

4.607,76

2.303.880,00

Ticaret Alanı

Tunçbilek Atatürk (Yık-Yap)

İO

16

10415/t

659

2636

5.900.000,00

Tavşanlı

Tunçbilek Beldesi

201

12

4.842,89

Merkez

Parmakören Mah.

4418

1

25.256,50

12.628.250,00

Konut alanı

Grup Toplamı

19.850.000,00

19.854.095,00

İhale Tarih ve Saati

02/08/2019-10:30

1 Proje Bedeli İle verilecek Hazine Taşınmazı Arasındaki Fark 4.095,00 TL'dir. Geçici Teminat Bedeli 614,25 TL'dir

GENEL

40

19.850.000,00

19.854.095,00

1 - Yukarıda belirtilen arsa karşılığı inşaat ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve 298 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre belirtilen gün ve saat Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde (2. kat Milli Emlak Müdürü odası) toplanacak komisyon marifetiyle PAZARLIK USULÜ ile yapılacaktır.

2 - Yukarıda belirtilen taşınmazlar üzerine mevcut projesine göre yapımı planlanan Okul Binaları (Çevre Düzenlemesi + KDV dahil) Milli Eğitim Bakanlığının yukarıda Uygulanacak olan Okul binası Çevre Düzenleme ve KDV dahil Maliyeti kısmında belirtilen OKUL inşaatları ve çevre düzenlemelerine karşılık Hazine taşınmazları verilerek, Tabloların altında yazılı olan proje bedeli ile Hazine taşınmazları arasındaki Hazine lehine oluşan farkın arttırılması suretiyle teklif alınacak ve sözleşme düzenlenmeden önce Hazineye nakden ve peşin olarak ödenecektir.

3 - Her bir okul yapımı için belirlenen taşınmazların zemin etütleri, uygulama projeleri ve inşaat ruhsatlarının alınması yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

4 - Projelerin uygulama süresi sözleşme tarihinden İtibaren 600 (altıyüz) gündür,

5 - Her bir yüklenicinin, yer tesliminden itibaren 120 (yüz yirmi) gün içerisinde; zemin etüdünü yaptırması, tip projesi, teknik şartnamesi ve mahal listesi dikkate alınarak, okul inşaatı uygulama projelerini (mimari, statik, elektrik, mekanik, çevre tanzim) zemine uygun olarak hazırlaması ve bu süre içerisinde inşaat ruhsatını alması zorunludur.

6 - Arsa karşılığı okul inşaatları yapılacak olan her bir ihale için doküman bedeli 500,00 TL (Beşyüz) dir.

7 - İhale 4734 Sayılı Kamu ihale Kanununa tabi değildir.

8 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER

a) İhale konusu işe ilişkin şartnamede belirtilen ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin istenen belgeleri,

b) Taşınmazların karşılarında belirtilen geçici teminat bedellerinin nakden veya Teminat Mektubu ile verilebileceği, nakit yatırılması halinde Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırılması, Teminat Mektubu olarak verilmesi halinde ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubunu,

c) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,

d) Tebligat için Türkiye’de adres beyanı,

e) Her bir ihale için ihale dokümanı bedeli olan 500,00 TL’nin Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin alındı belgesi,

f) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında İbraz edilecektir.) Tüzel Kişilerin Vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel Hukuk Tüzel Kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş İmza sirkülerini veya vekaletnameyi, kamu tüzel kişilerin İse tüzel kişilik adına İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, en geç İhale saatinde Komisyona ibraz etmeleri zorunludur.

g) Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

ğ) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

• İhale ilanı www.mllliemlak.gov.tr, www.kutahya.csb.gov.tr adreslerinden görülebilir.

İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR