KAYSERİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kayseri'de arsa karşılığı okul binası yaptırılacaktır

KAYSERİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00960060
Şehir : Kayseri / Kocasinan
Yayınlandığı Gazeteler

SABAH 27.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.04.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürlüğü İhale Salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Pazarlık Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KAYSERİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

ARSA KARŞILIĞI İNŞAATIN YAPILACAĞI TAŞINMAZ (Tablo:1)
İli İlçesi Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü Cinsi İmar Durumu Uygulanacak Olan Proje ve Bedeli
KAYSERİ KOCASİNAN ERKİLET OSMANGAZİ 7806 1 6.529,86 Arsa İLKOKUL ALANI MEB OO 24 10415 PROJE NUMARALI 24 DERSLİKLİ ORTAOKUL BİNASI PROJE BEDELİ (Okul Binası, Çevre Düzenlemesi KDV Dahil Maliyeti) 9.119.071,00 TL
İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK OLAN TAŞINMAZLAR (Tablo: 2)
İli İlçesi Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü Hazine Yüzölçümü Cinsi İmar Durumu Taşınmaz Rayiç
Değeri (TL)
KAYSERİ MELİKGAZİ MİMARSİNAN 960 4 691,27 691,27 Arsa Konut Alanı 335.270,00
KAYSERİ MELİKGAZİ MİMARSİNAN 1052 4 1.334,06 816,68 Arsa Konut Alanı 571.676,00
KAYSERİ MELİKGAZİ MİMARSİNAN 1697 5 835,14 494,98 Arsa Konut Alanı 284.615,00
KAYSERİ MELİKGAZİ MİMARSİNAN 1730 2 586,29 449,95 Arsa Konut Alanı 224.975,00
KAYSERİ MELİKGAZİ MİMARSİNAN 1741 5 693,49 481,22 Arsa Konut Alanı 216.550,00
KAYSERİ MELİKGAZİ MİMARSİNAN 1746 2 1.119,46 1.119,46 Arsa Konut Alanı 638.095,00
KAYSERİ MELİKGAZİ MİMARSİNAN 1746 5 1.118,14 1.118,14 Arsa Konut Alanı 637.340,00
KAYSERİ MELİKGAZİ MİMARSİNAN 1746 6 1.105,80 1.105,80 Arsa Konut Alanı 630.310,00
KAYSERİ MELİKGAZİ MİMARSİNAN 1753 2 915,15 915,15 Arsa Konut Alanı 457.575,00
KAYSERİ MELİKGAZİ MİMARSİNAN 1753 3 1.161,80 1.161,80 Arsa Konut Alanı 580.900,00
KAYSERİ MELİKGAZİ MİMARSİNAN 1753 4 1.091,90 1.091,90 Arsa Konut Alanı 545.950,00
KAYSERİ MELİKGAZİ MİMARSİNAN 1754 1 1.176,49 1.176,49 Arsa Konut Alanı 576.485,00
KAYSERİ MELİKGAZİ MİMARSİNAN 1754 2 1.108,76 1.108,76 Arsa Konut Alanı 543.295,00
KAYSERİ MELİKGAZİ MİMARSİNAN 1754 3 1.108,79 1.108,79 Arsa Konut Alanı 543.310,00
KAYSERİ MELİKGAZİ MİMARSİNAN 1754 4 792,98 792,98 Arsa Konut Alanı 396.490,00
KAYSERİ MELİKGAZİ MİMARSİNAN 1754 5 829,46 829,46 Arsa Konut Alanı 414.730,00
KAYSERİ MELİKGAZİ MİMARSİNAN 1755 3 1.053,41 1.053,41 Arsa Konut Alanı 526.705,00
KAYSERİ MELİKGAZİ MİMARSİNAN 1755 4 1.109,42 1.109,42 Arsa Konut Alanı 554.710,00
KAYSERİ MELİKGAZİ MİMARSİNAN 1756 4 1.053,26 1.053,26 Arsa Konut Alanı 547.700,00
1 - Arsa karşılığı inşaat ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve 298 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre 30/04/2019 tarihinde saat 11:00 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürlüğü İhale Salonunda toplanacak Komisyon marifetiyle PAZARLIK USULÜ ile yapılacaktır.
2 - Tablo 2 de belirtilen taşınmazın tahmini bedeli olan toplam 9.226.681,00 TL üzerine artırım yapılmak suretiyle teklif alınacak, ihale sonucu oluşan bedel ile 9.119,071,00 TL inşaat maliyeti arasında Hazine lehine oluşan fark bedel Hazineye nakden ve peşin olarak ödenmesini müteakip sözleşme düzenlenecektir.
3 - Projenin uygulama süresi sözleşme tarihinden itibaren 600 (Altıyüz) gündür.
4 - Devredilecek Hazine taşınmazlarının devir işlemleri, okul binalarının yapım işlerinin tamamlanmasını müteakip geçici kabullerin yapılmasından sonra gerçekleştirilecektir. Ancak Hazine taşınmazlarının tapu devrinin geçici kabulden önce yapılmasının talep edilmesi halinde, 9.119.071,00 TL bedelli kesin ve süresiz teminat mektubu verilmesi şartıyla yükleniciye devri yapılabilecektir.
5 - Geçici teminat bedeli 1.384.002,15 TL’dir. (Birmilyonüçyüzseksendörtbiniki TL Onbeş kr)
6 - İhale dokümanı bedeli 500,00 TL (beşyüz TL)
7 - İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
8 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.
İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER
a) İhale konusu işe ilişkin idari şartnamede belirtilen ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin istenen belgeleri,
b) Geçici teminat olan 1.384.002,15 TL’nin nakden veya Teminat Mektubu ile verilebileceği, nakit yatırılması halinde İlimiz Muhasebe Müdürlüğüne, Teminat Mektubu olarak verilmesi halinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubunu, (Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısının da ibrazı gerekir.),
c) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
d) Tebligat için Türkiye’de adres beyanı,
e) İhale dokümanı bedeli olan 500,00 TL’nin Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin alındı belgesi,
f) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), Tüzel Kişilerin Vergi Kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi kamu tüzel kişilerin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi,
En geç ihale saatinde Komisyona ibraz etmeleri zorunludur.
* Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
* İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
* NOT: İhale bilgileri www.milliemlak.gov.tr veya https://kayseri.csb.gov.tr/ internet adreslerinden öğrenilebilir.
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR