ARAPGİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kat karşılığı inşaat yaptırılacaktır

ARAPGİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.07.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Köseoğlu Mahallesi, Hükümet Caddesi No: 7 Arapgir/MALATYA
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ARAPGİR BELEDİYESİ KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ İLANI

Arapgir Belediye Başkanlığından:

İLİ

İLÇESİ

MAH.SEMT

ADA / PARSEL

ARSA ALANI M2

KULLANIM ŞEKLİ

EMSAL İNŞAAT ALANI M2

EMSAL HARİCİ ALANLAR İLE BERABER İNŞAAT ALANI m2

KEŞİF BEDELİ TL

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ

İHALE TARİHİ

MALATYA

ARAPGİR

ŞIHLAR (MEHMET AKİF) MAH.

937/8

10679,74

KONUT

9.611,77

11.534,12

17.877.886,00

536.336,58

16.07.2020
Saat: 14.00

930/6

9330,42

KONUT

8.397,38

10.076,86

15.619.133,00

468.573,99

16.07.2020
Saat: 14.00

934/6

7718,47

KONUT

6.946,62

8.335,95

12.920.722,50

387.622,00

16.07.2020
Saat: 14.00

TOPLAM

29.946,93

46.417.741,50

1.392.533,00

961/14

6149,63

KONUT

5.534,67

6.641,60

7.305.760,00

219.172,80

16.07.2020
Saat: 14.00

960/14

7090,78

KONUT

6.381,70

7.658,04

8.423.844,00

252.715,32

16.07.2020
Saat: 14.00

962/15

7655,79

KONUT

6.890,21

8.268,25

9.095.075,00

272.852,25

16.07.2020
Saat: 14.00

931/9

3894,64

KONUT

3.505,18

4.206,21

4.626.831,00

138.804,93

16.07.2020
Saat: 14.00

932/6

3086,80

KONUT

2.778,12

3.333,74

3.667.114,00

110.013,42

16.07.2020
Saat: 14.00

TOPLAM

30.107,84

33.118.624,00

993.559,00

Malatya İli, Arapgir İlçesi Şıhlar (Mehmet Akif) Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Arapgir Belediyesine ait aşağıda işin adı, İmar ve inşaat durumları belirtilen taşınmazlar üzerine, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesine göre kapalı teklif usulü (artırma) Kat Karşılığı İnşaat yaptırılacaktır.

1- Bu işin tahmini keşif bedeli Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nın “2020 yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliği” esas alınarak listenin 1, 2 ve 3. sırasındaki taşınmazlar 46.417.741,50 -TL, diğer taşınmazlar ise 33.118.624,00 -TL olmak üzere toplamda 79.536.365,50 TL'dir. (yetmişdokuzmilyonbeşyüzotuzaltıbinüçyüzaltmışbeştürklirası)’dir.
2- İhale 16/07/2020 Perşembe günü saat 14.00’de Malatya İli, Arapgir İlçesi, Köseoğlu Mahallesi, Hükümet Caddesi No: 7 Arapgir/MALATYA adresindeki Arapgir Belediyesi Binası içerisindeki Belediye Encümen Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
3- İhale Şartnamesi ile diğer evraklar Malatya İli, Arapgir İlçesi, Köseoğlu Mahallesi, Hükümet Caddesi No: 7 Arapgir/MALATYA adresinde 08.00–17.00 saatleri arasında görülebilir
4- İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacak veya İdarece aslı gibidir onaylı olacaktır.
5- İstekliler, İhaleye Katılmak için Örneğine uygun teklif mektubu ile birlikte;
a- Kanuni İkametgahı olması, tebligat için adres göstermesi.
b- Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi (2020 yılı vizeli)
c- Noter tasdikli İmza sirküleri.

  1. Noter tasdikli vekaletname (gerekiyorsa).

e- Kamu yada özel sektörde son 15 yıl içinde kendilerine ait ve tek bir iş kapsamında en az 15.000 m² iş deneyim belgesi veya inşaat ruhsatına dayalı, komple bina inşaatını tamamlamış olduklarını gösteren ilgili belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti iş deneyimi olarak kabul edilecektir. Benzer iş olarak kabul edilecek; komple bina, konut, hastane, Ticaret Merkezi, Turistik Tesisler, Kültür, Eğlence ve Dinlenme Tesisleri, İmalathane, Fabrika vb. devam eden veya tamamlanmış inşaat işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
f- Kullanılmamış nakit kredisi işin keşif bedelinin % 10’ı ve Teminat mektubu kredisinin keşif bedelinin % 10’ undan az olmaması.
g- 2886 sayılı kanuna göre cezalı olmadığına dair belge.

h- Arapgir Belediye Başkanlığı adına alınmış 2.386.091,00 -TL. Geçici teminat mektubu vermesi. (Geçici teminatlar nakit para ise) Arapgir Belediyesi Veznesine yatırılıp alınacak alındı makbuzu verilecektir.
ı- İstekli şirket ise onaylı şirket tüzüğü.
j- İstekliler, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarını en geç ihale günü saat 12.00’ ye kadar ihalenin yapılacağı ENCÜMEN Başkanlığına, (Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğünden) makbuz karşılında verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenden dolayı (Telgraf ve postada) meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.
k- Bu işin İhale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi.
6- İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde, (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.
7- İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır.
8- Bu İşin Şartnamesi 300,00 TL (Üçyüz Türk Lirası) bedel karşılığında, ihale tarihinden en geç 1 gün önce Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğünden temin edilebilecektir.

İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR