DEREPAZARI BELEDİYE BŞK.

Kat karşılığı belediye binası yaptırılacaktır

DEREPAZARI BELEDİYE BŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01077815
Şehir : Rize
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ŞAFAK 07.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.11.2019 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Derepazarı Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. DEREPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KAT KARŞILIĞI İHALE İLANI


İHALE KONUSU
Madde-1 -
02/09/2019 tarih ve 59. Sayılı meclis kararı gereğince Belediyemize Ait 217 ada 24 parsel ile 214 ada 9 parselin bulunduğu arsa üzerine, arsalar tevhit edilerek oluşturulacak olan yeni parsel üzerine ekli plan hükümlerine göre hazırlanan Mimari Taslak proje ile 82 konut 4 dükkan üzerinden (1, 5, 10, 17, 21, 24, 34, 36, 43, 48, 58, 63) nolu 12 konut ve (85, 86) nolu 2 dükkan Belediye’ye kalması kaydı ile, geriye kalan bağımsız bölümler üzerinden artırım (daire/dükkan) yapılmak üzere en yüksek telifi verene ihalenin bırakılması şartı ile , 2886 Sayılı kanun’un 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ihalesi yapılacaktır.

ŞARTNAME VE EKLERİNİN TEMİNİ
MADDE – 2

2-1 İdari Şartname
2-2 Sözleşme Tasarısı
2-3 Mimari Taslak Proje (bağımsız bölüm listeli)
İstekliler, İhale şartname ve eklerini hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde Derepazarı Belediyesi Yazsı İlerine Müdürlüğünden Ücretsiz görülebilir veya Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne ihale dosya bedeli olan 250,00.-(ikiyüzellitürklirası) TL yatırılarak Fen işleri Müdürlüğünden ihale dosyası alınabilir.

İHALE YERİ VE TARİHİ
MADDE – 3

İşin ihalesi 27.11.2019 Çarşamba günü saat:15:00’de Derepazarı Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, Belediye Encümen’i Huzurunda yapılacaktır.

İŞİN TAHİM EDİLEN BEDELİ
MADDE – 4

Belediye Payı Bağımsız Bölümler satış değeri olan 3.465.000,00 (Üçmilyon dörtyüzaltmışbeşbin Türk Lirası) TL dır.

TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR
MADDE – 5

5.1) Geçici Teminat : Belediye Payı Bağımsız Bölümler satış değeri olan 3.465.000,00 (Üçmilyondörtyüzaltmışbeşbin TürkLirası) TL nın %3’ü olan 103.950,00 (Yüzüçbindokuzyüzelli) TL’ dir.
5.2.) İhaleye kabul edilmeyen, çekilen yada kazanamayanların geçici teminatları, yetkilinin dilekçe ile müracaatında iade edilir. İhaleyi kazananın geçici teminatı, kesin teminatla değiştirilinceye kadar ihaleyi yapan İdare tarafından tutulacaktır.

İHALE TEKLİF ŞARTLARI
MADDE – 6 - ) İ
hale teklif şartları idari şartnamede belirtilmiştir.

İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER
MADDE – 7 - )

İhaleye katılmak isteyen;

  1. Gerçek Kişiler için;

a.1- Kanuni İkametgah adresi göstermesi
a.2- Vukuatlı Nüfus kaydı
a.3- İmza sirküleri (Noter tasdikli)
a.4- Adli Sicil Kaydı
a.5- Vekaleten Girecekler için vekaletname (noter onaylı)
a.6- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın sabıka kaydı
b. Şirket olarak katılacaklar için ;
b.1- Şirket adına girecek olanların şirket yetki belgesi (noter tasdikli)
b.2- Ticaret odası sicil kaydı
b.3- İmza Sirküleri (noter onaylı)
b.4- Şirket ortakları ve şirket yetkilisinin sabıka kaydı
b.5- Vekaleten girecekler için vekaletname (noter onaylı)
b.6- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın sabıka kaydı
b.7- Tebligat için adres beyanı
b.8- Ticaret sicil gazetesi
c.6- Vekaleten girecekler için vekaletname (noter onaylı)
c. Tüm katılımcılar için
c.1- Belediyemize borcu olmadığına dair belge,
c.2- Geçici teminat makbuzu
c.3- Şartname alındı makbuzu
c.4- Tüm ihalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair belge
c.5- Belediye Payı Bağımsız Bölümler satış değeri olan 3.465.000,00 (Üçmilyondörtyüzaltmışbeşbin Türk Lirası) TL nın bedelinin %10’undan az olmamak üzere banklar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.
Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
d. Geçici teminat ve şartname alındı makbuzu, şirket olarak girecekler için şirket adına, gerçek kişiler için ihaleye
girecek olan kişi adına düzenlenmelidir.

MADDE 8- Tüm vergi, resim, harçlar ihaleyi alana aittir.

MADDE 9- İdarenin Adresi:
Belediye Hizmet Binası Fen İşleri Müdürlüğü
Sadettin Kaynak Bulvarı No: 39/2 53900 Derepazarı/RİZE
Telefon: 0464 311 27 84
Faks : 0464 311 30 19
Mail Adresi: derepazaribelediyesi@outlook.com

TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI
MADDE –
10 – İç Zar Dış Zarf ;
10.1) İç Zarf: Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yerli istekli tarafından imzalanır.
10.2) Dış Zarf: İç zarf, geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu 7.maddede istenen diğer belgeler ile birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır.

TEKLİFLERİN VERİLMESİ
MADDE – 11 -)
Teklifler;
11.1) Usulüne uygun hazırlanmış teklifler ilanda belirtilen ihale günü ve saatine kadar, Belediye Encümenine (İhale Komisyonu) verilecektir. (Derepazarı Belediyesi / RİZE)
11.2) Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir.
11.3) Telgraf ile yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilemez.
11.4) Saat ayarında; Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır.

MADDE - 12 - ) Söz konusu ihale 2886 sayılı kanuna göre düzenlenmiş olup, istenen bütün bilgi ve belgelerin (teklif mektupları ve geçici teminatlar dahil) bu kanuna uygun olması gerekmektedir.
Ayrıca istenen bütün belgeler, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.

MADDE – 13 - ) Belediye Encümeni 2886 sayılı kanunun 29.maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR