MARDİN 70. MEKANİZE PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞI

Hurda satışı karşılığı 216 adet demir-çelik nöbet kulesinin yıkımı yaptırılacaktır

MARDİN 70. MEKANİZE PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
“70’inci Mknz.P.Tug.Klığı Envanterinde Bulunan, Kayıt Silme İşlemi Onaylanmış 216 Adet Demir-Çelik Nöbet Kulesinin Yıkımı” işi. Çıkan hurda malzeme yükleniciye satılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.10.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
70’inci Mknz. P. Tug. K.lığı İhale Komisyonu, İhale Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

70’İNCİ MEKANİZE PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI
MARDİN ENVANTERİNDE BULUNAN VE KAYIT SİLME İŞLEMİ TAMAMLANMIŞ
216 ADET DEMİR-ÇELİK NÖBET KULESİNİN YIKIMI SATIŞ İŞİ“70’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı/ Mardin Envanterinde Bulunan ve Kayıt Silme İşlemi Tamamlanmış 216 Adet Demir-Çelik Nöbet Kulesinin Yıkımı” isimli satış işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesine göre açık teklif (açık arttırma) usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1-İdarenin
a) Adresi : 70’İNCİ MEKANİZE PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI/ MARDİN
b) Telefon numarası : 0 482 215 19 55
c) Elektronik Posta Adresi : ihalekoms70@gmail.com


2-İhale konusu işin

a) Niteliği, türü ve miktarı : “70’inci Mknz.P.Tug.Klığı Envanterinde Bulunan, Kayıt Silme İşlemi Onaylanmış 216 Adet Demir-Çelik Nöbet Kulesinin Yıkımı” işi. Çıkan hurda malzeme yükleniciye satılacaktır.
b) Tahmini bedel
c) Geçici Teminat
ç) Yapılacağı yer
:

:

:
132.940,00 (Yüz otuz iki bin dokuz yüz kırk) TL

Tahmini Bedelin % 3’ü (3.988,20 TL)

Orgeneral Kaya YAZGAN Kışlası Kızıltepe/Mardin

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 10 (on) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
e) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : 70’inci Mknz. P. Tug. K.lığı İhale Komisyonu, İhale Salonu
b) Tarihi ve saati : 16.10.2019, saat 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. İkametgâh Belgesi (Şirketler için bu belge aranmayacaktır.)
4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen tebligat için adres beyanı.
4.1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi;
a. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
a. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
b. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen geçici teminat.
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen teklif mektubu. (Teklifini posta ile gönderecekler için)
4.1.7. Adli sicil kaydı belgesi. (Adli sicil kaydı olanlar mahkeme kararlarını da Adli sicil kayıt belgesine ekleyeceklerdir.)
4.1.8. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. İhaleye katılamayacak olanlar:
4.2.1. Satışla ilgili birimin amiri, ihale yetkilisi ve görevlileri ile bunların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatları ve evlat edinenler,
4.2.2. Kamu ihalelerinden yasaklı gerçek ve/veya tüzel kişiler ile bunların yarısından fazla sermayesine ortak oldukları tüzel kişiler,
4.2.3. 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun kapsamına giren şahıslar,
4.2.4. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı hükümlü olanlar,
4.2.5. Örgütlü suçlardan ya da kamu görevlilerine rüşvet vermek suçundan dolayı hükümlü olanlar,
4.2.6. İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
5. Uygun bedel tespiti fiyat esasına göre tahmini bedelin üzerinde kalmak üzere teklif edilen en yüksek bedele göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, Saymanlık/Muhasebe Müdürlüklerine 30,00 TL (Otuz Türk lirası) yatırılarak, alındı belgesi karşılığında 70’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı İhale Komisyonu Başkanlığı’ndan temin edilebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale saatinden önce ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatinden önce 70’İNCİ MEKANİZE PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, idarece hazırlanmış ihale dokümanında yer alan iş için toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır. Noter tasdiki yüklenici tarafından yaptırılacaktır.
10. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler tahmini bedelin (132.940,00 TL) %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günüdür.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR