SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Hurda malzeme karşılığı yıkım işi yaptırılacaktır

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.08.2019 14:30
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
22.08.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Büyükşehir Belediye Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni


SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


1-Samsun Merkez İlkadım İlçesinde “Kıran Mahallesi TOKİ 2. Etap Alanında Bulunan Yapıların Yıkımı” işi bünyesinde yıkılacak yapıların, hurda (Bina yıkım işlemi sonucu enkazdan çıkacak ve ekonomik değeri olan mal ve malzeme ) karşılığında, tanzim olunan Şartname hükümlerine uygun olarak ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesi uyarınca açık ihale usulü ile yıkım işi ihale edilecektir.

2-İhale Şartnamesi ve ekleri mesai saatleri dahilinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) yatırılarak, alınacak makbuzun ibrazı karşılığında Fen İşleri Dairesi Başkanlığından temin edilecektir.

3-Teklif verecek kişiler, ayrıntılı bilgi için, Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığına şahsen veya 0 362 311 90 00 / 1133 - 1148 – 1150 numaralı telefonlar ile başvuruda bulunabileceklerdir.

4-İhaleye konu binaların yıkımı karşılığında, yıkım işlemi sonucu enkazdan çıkacak ve ekonomik değeri olan mal ve malzeme, ihaleye katılmaya hak kazanan taliplilerine KDV hariç 339.960,00 TL. İhale bedeli üzerinden verilecektir.
İhalede yarışma (artırım ) bu ihale bedeli üzerinden yapılacaktır. Başka bir ifade ile; ihale en yüksek bedeli ödemeyi kabul ve taahhüt eden veya edecek olan yüklenicinin uhdesinde olacaktır. İhalede gerçekleşecek bedel YÜKLENİCİ tarafından İDARE’ye sözleşme yapılmasından önce ödenecektir.

5-Geçici teminat, muhammen bedeli üzerinden alınacak olup; oranı %3, tutarı 10.198,80 TL.’dır.

6-Bahse konu İhale 22.08.2019 tarihinde, Perşembe Günü Saat 14.30’da Büyükşehir Belediye Encümen Toplantı Salonunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.

7-İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;

A)- Kanuni ikametgâh belgesi,

B)- Tebligat için adres göstermesi,

C)- Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi,

a)- Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b)- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya
siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c)- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,

D)- Geçici teminatını vermesi; ( 2886 Sayılı D.İ.K.’da belirtilen Geçici Teminat olarak kabul edilen değerler )

E)- İmza sirkülerini vermesi,

a)- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

b)- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c)- Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her
birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

F)-İstekliler adına vekaleten iştirak ediyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi,

G)- İhaleye katılanın veya vekilinin Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge,

H)- 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge,

İ)-Yıkımı yapılacak yapıların yerini bildiğine ve gördüğüne dair yer gördü belgesi,

J)- Yıkım Teknik Sorumlusu bulunduracağına dair taahhüt,

K)- İhale tarihine kadar gerçekleştirdiği yıkım işlerine ait İş Bitirme Belgeleri,

L)- Yıkım ve enkaz kaldırma işlerinde kullanılacak iş makinesi ve araçların listesi. (Kendisine ait ve/veya kiralayacağı)

M)- Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz.

8-Açık teklif usulüne göre ihale, isteklilerin ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılacaktır. Bu duruma göre; İstekliler ihale evraklarını ihale saatinde komisyona sunacaklar ve evrakları uygun olanlar tekliflerini sözlü olarak vereceklerdir. İstekliler, isterlerse ihale evraklarını ihale saati olan 14.30’a kadar sıra numaralı makbuz karşılığında Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına (Encümen Kalemi) verecektir. İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak teslim eden, ancak 1.fıkrada belirtilen sözlü artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Ayrıca istekliler ihale saati olan 14.30’a kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Posta ile göndermelerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklifin son ve kesin teklif olarak kabul edileceği ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR