BANDIRMA MALMÜDÜRLÜĞÜ

Hurda karşılığı bina yıkım işi ihale edilecektir

BANDIRMA MALMÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Bandırma 17 Eylül Mahallesinde bulunan eski Çocuk Sarayı ve Müştemilatı içinden çıkacak hurda malzeme karşılığı yıkılıp enkazdan çıkacak moloz ve inşaat atıklarının Belediyenin izinli döküm alanına dökülmesi işi.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.07.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bandırma Hükümet Konağı Milli Emlak Müdürlüğü Makam Odası.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Pazarlık Usulü
İhale Türü
:
Satış
GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

BANDIRMA MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN


Balıkesir İli Bandırma İlçesi 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesinde Tapunun 312 Ada, 15 Parsel numarasında kayıtlı ve Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Lojman ve Kömürlükleri Bulunan 4 Katlı Çocuk Sarayı vasıflı taşınmazın enkazından çıkacak hurda karşılığı yıkım işi 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 51/a maddesi hükümlerine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 1. İdarenin

 1. Adresi : Hacıyusuf Mahallesi İstiklal Caddesi No:5 Bandırma Hükümet Konağı 10230 BANDIRMA /BALIKESİR

 2. Telefon ve faks numarası : 0 266 715 62 66

 1. İhale Konusu İşin

 1. Niteliği, türü ve Miktarı: Bandırma 17 Eylül Mahallesinde bulunan eski Çocuk Sarayı ve Müştemilatı içinden çıkacak hurda malzeme karşılığı yıkılıp enkazdan çıkacak moloz ve inşaat atıklarının Belediyenin izinli döküm alanına dökülmesi işi.

 2. Yapılacağı yer : Balıkesir İli Bandırma İlçesi 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesinde Tapunun 312 Ada, 15 Parsel numarasında kayıtlı Hazine taşınmazı.

 3. İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak ilgili belediyeden yıkım ruhsatı aldıktan sonra işe başlayacaktır.

d) İşin süresi: 70 (Yetmiş) takvim günüdür.

 1. İhalenin

 1. Yapılacağı yer : Bandırma Hükümet Konağı Milli Emlak Müdürlüğü Makam Odası.

 2. Tarih ve saati : 02.07.2019 Salı günü, saat 11:00

 1. Muhammen Bedeli, 36.418,00.-TL (Otuz Altı Bin Dört Yüz On Sekiz TL.) + KDV olup, geçici teminat miktarı muhammen bedelin % 10’udur. ( 3.641,80 TL. Üç Bin Altı Yüz Kırk Bir TL., Seksen Kr.)

5- İhalesi yapılacak olan işin şartnamesi mesai saatleri içerisinde Bandırma Milli Emlak
Müdürlüğünden görülebilir.
6- Yıkım ruhsatının ilgili belediyeden alınması yüklenicinin sorumluluğundadır.
7- İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için;

a) İstekliler, muhammen bedelin % 10’u ( 3.641,80 TL. Üç Bin Altı Yüz Kırk Bir TL., Seksen Kr.) tutarda geçici teminat vereceklerdir.
b) Söz konusu yıkım yapılacak gayrimenkullerin yerini bildiğine ve gördüğüne dair yer görme belgesi, (İhale doküman eki forma uygun olacak)
c) Şartname Bedel Makbuzu 20,00.-TL'dir.
d) 2019 yılı içerisinde alınmış adrese dayalı nüfus kayıt sisteme göre ikametgâh belgesi,
e) Nüfus Cüzdan fotokopisi,
f) Vekaleten ihaleye katılması halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküsü,
g) Noter tasdikli imza beyannamesi,
h) Cumhuriyet Savcılığından Adli Sicil Belgesi,
ı) Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
i) Şirket Ortaklarının isimleri ile Ortaklık oranlarını belirtir Ticaret Sicil Gazetesi veya tevsik eden belgeleri,
m) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Bandırma Malmüdürlüğü Veznesine veya Ziraat Bankası TR 41 000 1 0000 48 0000 1 000 5206 IBAN no.lu hesabına yatırıldığını gösteren makbuz,
n) İsteklinin ortak girişim olması halinde, KİK in standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, (İhale doküman eki forma uygun olacak)
o) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
8- İhaleye katılmak isteyen taliplilerin, teklifleri ile beraber ihale saatinde, ihale salonunda hazır bulunmaları,
9- Telgraf veya Telefaksla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.
10- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuatı kapsamında bulundurulması gereken taşıma / toplama- ayırma ve bertaraf yetki belgelerinin ibrazı gerekmektedir.

10- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitte serbesttir.
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR