TOKAT VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Hurda malzeme karşılığı bina yıkım işi yaptırılacaktır

TOKAT VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.07.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Yarahmet Mahallesi Molla Lütfü Sokak No:28 / TOKAT adresindeki hizmet binası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TOKAT VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN BİNA YIKIM İHALESİ İLANI

1- Çorum ili Merkez Ulukavak Mahallesinde mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait tapunun 1691 ada, 3 ve 9 nolu parselleri üzerinde bulunan 4 kat, toplam inşaat alanı 1768 m2 olan betonarme yapının enkazından çıkacak ekonomik değere sahip malzemeler karşılığı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/A kapalı teklif yöntemi ile ihale edilebilecektir.
2- Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü adresinde görülebilir. İstekliler ihale dokümanını bedelsiz olarak idareden alabilirler.
3- İhale 20.07.2020 tarihinde Pazartesi günü Saat:14:00 da başlamak üzere Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Yarahmet Mahallesi Molla Lütfü Sokak No: 28 / TOKAT adresindeki hizmet binasında yapılacaktır..
4- Yıkım ihalesinin muhammen bedeli 10.750,00 TL olup geçici teminat miktarı 325,00 Tl dir.
5- Taliplilerin ihaleye girebilmeleri için geçici teminatlarını, Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü Mazbut Vakıflar hesabına (Vakıflar Bankası T.A.O, Tokat Şubesi, TR22 0001 5001 5800 7309 6534 75) (Dekontta ihaleye katılacak şahıs veya tüzel kişinin adı ile ihalenin kısa adı yazılacaktır.). dekontu ihale teklif dosyasına koyacaklardır veya Banka Teminat Mektubunu teminat olarak İdareye verecektir.
İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENEN BELGELER
1 -a) Şahıs olarak ihaleye girecekler için adres beyanı/yerleşim yeri belgesi ve T.C. numarası yazılı nüfus cüzdan sureti,
b) Şirket olarak girecekler ise; Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet belgesi ile imza sirkülerinin aslı veya noterden tasdikli suretleri,
2- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
a)Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b)Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.
a)Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4- Şekli ve içeriği bu işe ait tip idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.
5- Bu işe ait geçici teminata ilişkin dekontu veya geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.
İstekliler ihale tarih ve saatinde ihale salonunda hazır bulunacaklardır.
İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR