ŞANLIURFA GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Hurda karşılığında yıkım ve harfiyat işi yaptırılacaktır

ŞANLIURFA GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne ait olan 1485 Ada 1 nolu parselde kayıtlı Viranşehir spor salonu ve ek binasının hurda karşılığında yıkım işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun  35. Maddesinin e bendine (yarışma açık arttırma usulü) göre ihalesi yapılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.09.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü  toplantı odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış
GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

VİRANŞEHİR SPOR SALONU VE EK BİNASI YIKIMI İHALESİ İŞİ İLANI

1- Mülkiyeti Spor Genel Müdürlüğüne ait olan ve kullanım hakkı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne ait olan 1485 Ada 1 nolu parselde kayıtlı Viranşehir spor salonu ve ek binasının hurda karşılığında yıkım işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesinin e bendine (yarışma açık arttırma usulü) göre ihalesi yapılacaktır.

2- Yıkım ihalesi 27/09/2019 Cuma günü saat 10:00’da ihale dosyaları hizasında belirtilen saatlerde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü toplantı odasında ihalesi yapılacaktır.

3- İhale dokümanı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü adresinde mesai saatleri içerisinde görülebilir ve 100,00.-TL. Karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklifi olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

4- İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için ihale saatine kadar aşağıdaki belgeleri;
a) T.C. numaralı Nüfus Cüzdan fotokopisi, Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
(1) Gerçek kişi olması halinde kanuni ikametgâh ilmühaberi,
(2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı bulunduğuna dair Ticaret ve Sanayi Odasından veya İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, 2019 yılı içerisinde alınmış belgeyi,
b.) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirkülerini,
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,
2) Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten, son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, veya Kamu Hukuku Tüzel kişiliği ise Kuruluşuna dair Resmi belge sureti,
c.) İstekli adına vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesini,
d.) Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü adına alınmış aynı şartnamedeki madde 4’de belirtilen tutardaki 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 27.maddesinde belirtilen şartlara haiz ve süresiz geçici banka teminat mektubunu veya Geçici Teminata ait banka makbuzunu,
e.) İhale Dokümanı satın alındığına dair banka dekontu
f.) Şartname hükümlerini kabul ettiklerine dair taahhütnameyi,

5- İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

6- Telgraf veya Fax’la yapılacak müracaatlar ve posta da meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
İLAN OLUNUR.

İHALE NO

BULUNDUĞU MEVKİ

YÜZ ÖLÇÜMÜ
(m²)

NİTELİĞİ

MUAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT (% 30)

İHALE TARIHI

İHALE SAATİ

2019/1

Viranşehir Bahçelievler Mah.1485 Ada 1 Nolu Parsel

2.123 m²

Spor Salonu ve Ek Bina

20.833,33 TL.

6.250,00 TL.

27/09/2019

10,00..

TOPLAM

20.833,33 TL.

6.250,00 TL.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR