MALATYA VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Hurda karşılığı yıkım ve molozların atılması işi ihale edilecektir

MALATYA VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
MALATYA İLİ YEŞİLYURT İLÇESİ YAKINCA KÖYÜ 540 ADA 1 PARSELDE BULUNAN MALATYA FEN LİSESİ OKUL VE PANSİYON BİNALARI (RAHİME BATU LİSESİ) HURDA KARŞILIĞINDA YIKILMASI VE MOLOZLARIN ATILMASI İŞİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.04.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda toplanacak olan İhale Komisyonu tarafından yapılacaktır.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış
GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C
MALATYA VALİLİĞİ
YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI


MALATYA İLİ YEŞİLYURT İLÇESİ YAKINCA KÖYÜ 540 ADA 1 PARSELDE BULUNAN MALATYA FEN LİSESİ OKUL VE PANSİYON BİNALARI (RAHİME BATU LİSESİ) HURDA KARŞILIĞINDA YIKILMASI VE MOLOZLARIN ATILMASI İŞİ İHALE İLANI

Malatya İli Yeşilyurt İlçesi Yakınca Köyü 540 Ada 1 Parselde Bulunan Malatya Fen Lisesi Okul Ve Pansiyon Binaları (Rahime Batu Lisesi) Hurda Karşılığında Yıkılması Ve Molozların Atılması İşi 228.798,21 TL muhammen bedel üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre “Açık teklif Usulü ve artırım” ile ihale edilecektir.
1- İhale, 29/04/2019 günü saat.14.00’ te Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda toplanacak olan İhale Komisyonu tarafından yapılacaktır.
2- İhale Şartname, Sözleşme ve ekleri saat 08:30-12:00 ve 13:00-17:00 saatleri arasında Karakavak Mah. Turgut Özal Cad. No:129 Yeşilyurt/MALATYA adresinde bulunan Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Yatırım İzleme Müdürlüğünde görülebilecek ve satın alınabilecektir. Doküman bedeli 250 TL’dir. Ayrıca, ihale dokümanı Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı web sayfasından (http://www.malatyayikob.gov.tr) görülebilir veya temin edilebilir.
3-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklif zarfı içerisinde sunmaları gerekir:
a) İç zarfa konulacak belgeler (İç zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı yazılarak zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacaktır.)
a-1)Örneğine uygun teklif mektubu ( İş ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektubu, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir)
b) Dış zarfın içerisine konulacak belgeler (Zarfın sol köşesine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, zarfın orta kısmına ihaleyi yapan İdarenin adı ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır ve zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak kaşelenir.)
b-1) Kapalı İç zarf ( Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu )
b-2) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sânatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
b-3) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
b-4) Yıkım karşılığı enkazdan çıkacak hurda malzeme karşılığı olarak belirlenen asgari 228.798,21 TL. tutarın %10’undan 22.880,00 TL.( Yirmiikibinsekizyüzseksentürklirası)’den az olmamak üzere söz konusu iş için 2886 sayılı yasaya göre alınmış Geçici Teminat Mektubu (Banka Şube limitlerini gösterir Limit içi) veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların T.C. Ziraat Bankası Malatya Merkez şubesi nezdinde bulunan Malatya YİKOB' a ait TR310001000183678583555014 Nolu hesap numarasına, işin adı ile birlikte tüzel veya gerçek kişiliğin unvanı ile vergi numarası belirtilmek suretiyle yatırıldığını gösteren alındı makbuzu.
b-5) İş Deneyim olarak Resmi kurumlardan alınmış yıkım işlerine ait iş bitirme belgesi veya mezuniyet belgesi( İnşaat Mühendisliği veya Mimar Diploması) olmalıdır. İş deneyim belgesi ihale muhammen bedelinin % 80 ini karşılamak zorundadır. Ortak girişimlerde ortaklardan bir tanesinin iş deneyim belgesi ihale muhammen bedelinin % 80 ini karşılaması yeterlidir. Ortak girişim yapan isteklilerin bir tanesi istenen şartları sağlıyorsa dahi diğerlerinin B III grubu iş bitirme belgesi sunmaları gerekmektedir. Örneğin ortak girişim yapan 2 kişinin bir tanesi yıkım iş bitirmesi verilen teklifi karşılıyor olsa bile diğerinin B III gurubu iş bitirme belgesinin olması gerekir.
b-6)Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
b-7) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.
b-8) Doküman alındığına dair makbuz.
b-9) Ortak girişimlerde her bir ortak, (b.2.1), (b.2.2), (b.3.1), (b.3.2) ve (b.6) bentlerindeki belgeleri ayrı ayrı vermek zorundadır.
b-10) Firma yetkilisince imzalanmış standart forma uygun yer görme belgesi
4-)İstekliler, teklif zarflarını; 29/04/2019 günü saat 14:00’a kadar, Karakavak Mah. Turgut Özal Cad. No:129 Yeşilyurt/Malatya adresinde bulunan Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Yatırım İzleme Müdürlüğü İhale Birimine imza karşılığında teslim etmeleri şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif zarfları veya herhangi bir nedenden dolayı (Telgraf ve postada) meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.
5-) Teklif dosyası İdareye verildikten sonra, dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
6-)Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
7-)Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
8-)İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, enkazdan çıkacak hurda karşılığı yıkım işinde, İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır.
9-)İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
10-) İşler Teknik Şartnamede yer alan hususlar çerçevesinde yapılacaktır.
11-) İşin süresi 45 gündür. Geciken her gün için binde üç (% 0,3) oranında ceza uygulanacaktır.
12-)İhalede idarece istenen hurda malzeme karşılığı asgari tutara ilaveten en fazla nakit para veren 3 istekli ile sözlü ve son yazılı artırım teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılacaktır.

Telefon : 0422 238 55 37
Faks : 0422 238 55 38
İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR