TİRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Hurda karşılığı yıkım işleri yaptırılacaktır

TİRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Kurtuluş mahallesi 1058 ada 101 parselde bulunan ssk hastanesi binası ve yeni mahalle 68 ada 45 parselde bulunan eski jandarma binası ve lojmanlarının hurda karşılığı yıkılması işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.03.2020 11:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim  caddesi No:19 Tire/İzmir
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

TİRE BELEDİYESİ
KURTULUŞ MAHALLESİ 1058 ADA 101 PARSELDE VE YENİ MAHALLE 68 ADA 45 PARSELDE BULUNAN BİNALARIN YIKIM İŞİ
İHALE İLANI

  1. İHALE KONUSU: Kurtuluş mahallesi 1058 ada 101 parselde bulunan ssk hastanesi binası ve yeni mahalle 68 ada 45 parselde bulunan eski jandarma binası ve lojmanlarının hurda karşılığı yıkılması işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile ihale edilecektir.
  2. İDARENİN:

Adresi:Cumhuriyet mahallesi 29 ekim caddesi no:19 35900 Tire/İZMİR
Telefon ve Fax no:0(232)512 33 15 – 0(232)511 20 76
Elektronik posta adresi:tirebel@tire.bel.tr
3. İHALE KONUSU TAŞINMAZLAR:

İLİ İLÇESİ MAHALLE Geçici Teminat TL ADA PARSEL Toplam bina Alanı (m²)
İZMİR TİRE KURTULUŞ-YENİ 14.512,88TL 1058-68 101-45 3337 m2+774m2=4111m2

4. İHALENİN NEREDE HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI : İhale, 18/03/2020 tarih Çarşamba günü, saat 11:30’da “Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim caddesi No:19 Tire/İzmir” adresindeki, Tire Belediye Başkanlığı Binası’nda yapılacaktır.
5. ŞARTNAMENİN ALINACAĞI YER : Tire Belediye Başkanlığı ana hizmet binasındaki, Fen İşleri Müdürlüğü’nden 250,00TL (iki yüz elli Lira)TL. bedel ödenerek alınabilecektir. (İhale dosyası, istekli veya isteklinin vekillerine verilir.)
6. İŞİN NİTELİĞİ, NEVİ ve MİKTARI : Kurtuluş mahallesi 1058 ada 101 parselde bulunan SSK hastanesi binası ve Yeni mahalle 68 ada 45 parselde bulunan eski jandarma binası ve lojmanlarının yıkım işi sözleşmenin imzalanmasına müteakip 5 iş günü içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.İşin süresi yer teslim tarihinden itibaren 30 gündür.Binalar iş güvenliği önlemleri alınarak yıkımı yapılacak ve yıkımdan çıkan hurdalar yükleniciye ait olacaktır.Yüklenici Enkazları il sınırları içinde kendisi tarafından belirlenen döküm sahasına naklederek,hafriyat toprağı,inşaat/yıkım ve yıkıntı atıkları taşıma ve kabul belgesi idaremize sunmak zorundadır.
İhale ve sözleşmeye ait bütün vergi resim ve harçlarla,sözleşme giderleri KDV leri ile birlikte yükleniciye aittir.Bu ihale kapsamında idare tarafından yükleniciye herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
7. MUHAMMEN BEDEL: 483.762,76 TL (dört yüz seksen üç bin yedi yüz altmış iki lira yetmiş altı kuruş) TL dir.
8. İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI: İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin aşağıdaki belgeleri vermesi ve %3 geçici teminat (14.512,88TL)yatırması gerekir.
1)İkametgah belgesi aslı,
2) Türkiye de tebligat için adres gösterir belge aslı.
3) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi aslı.
a)Gerçek kişi olması halinde Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge aslı.
b)Tüzel kişi olması halinde: Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinde veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge aslı.
4-)Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi. İhale üzerinde kaldığı taktirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verir. Ayrıca grubun bütün ortakları kiralayan idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.
Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (1), (2), (3-a), (3-b) (4),(5),(7)(8) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge asılları,
5-)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.
a)Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi aslı.
b)Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri aslı.
6-)Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküsü aslı.
7)Şartname ve eklerinin satın alındığına dair belge aslı ile geçici teminatı yatırdığına dair belge aslı. Geçici teminat ve şartname bedelinin yatırılarak 18 mart 2020 çarşamba günü en geç 11:00 de dosya teslim edilmesi zorunludur.
8)Bağlı bulundukları vergi dairesinden vergi borcu olup olmadığına dair alınmış belge aslı,
9)Bağlı bulundukları SGK‘dan prim borcu olup olmadığına dair alınmış belge aslı,
10) Kurtuluş mahallesi 1058 Ada 101 Parselde ve Yeni mahalle 68 Ada 45 Parselde bulunan binalar için,Yüklenicinin teklif vermeden önce tüm ihale dokümanlarını, sözleşmenin tüm şartlarını, teknik şartnameleri, listeleri vs. incelediği, yıkım sahalarını gezdiği böylece yapılacak işlerin ayrıntılı açıklamalarını bildiği ve bunların nasıl yapılacağı hakkında detaylı bilgi edindiği ve anahtar teslimi götürü bedel teklifinde, sözleşmenin uygulanması için gerekli tüm bilgileri edindiğine dair tutanak dosya alımında idaremiz tarafından düzenlenecektir,düzenlenen bu belgenin teklif ekinde sunulması zorunludur.
11)İzmir Valiliği Özel Kalem Bürosunun 21.11.2016 tarih ve 78872 sayılı güvenlik soruşturması yapılmasına ilişkin yazılarına istinaden, Tire Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünce tarafımıza gönderilen;"İlgi yazı gereğince ayrıntılı sorgulama işlemlerinin yapıldığı İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimlerinin iş yoğunluğu ile ilimizde hizmetlerin aksamaması ve yatırımların gecikmemesi amacıyla, ihalelere katılanlara ilişkin sorgulama süreci takip edilirken ihale işlemlerine sonuç beklenilmeksizin devam edilmesi, isteklilerden terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair taahhütname alınması hakkındaki yazı nedeniyle, İdaremizce ihale dokümanı kapsamında taahhütname istenmiş olup, doküman içerisinde standart formu bulunan söz konusu taahhütnamenin isteklilerce doldurularak teklif ekinde sunulması zorunludur.
9. UYGULANACAK İHALE USULÜ: İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık teklif usulü arttırma suretiyle yapılacaktır. ; İhale yıkım +41.518,55 TL+Para TL üzerinden en fazla Parayı (TL) teklif eden istekli üzerinde bırakılacaktır.
10. TEKLİFLERİN VERİLMESİ: Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilânda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
11. İDARENİN YETKİSİ: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Belediye Encümeni 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 29. maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.)
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR