SURUÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Hurda karşılığı yıkım işi yaptırılacaktır

SURUÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01199646
Şehir : Şanlıurfa
Yayınlandığı Gazeteler

SURUÇ DOĞUŞ 28.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.08.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Suruç Belediye Başkanlığı Belediye Hizmet Binası konferans salonunda yapılacaktır.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

SURUÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
MADDE 1. ŞANLIURFA İLİ SURUÇ İLÇESİ REMIL (YENİŞEHİR) MAHALLESİ 423 PARSEL ÜZERINDE BULUNAN ESKİ DEVLET HASTANESİ BİNASI VE SARAYALTI MAHALLESİ 76 ADA 38 PARSEL ÜZERİNDE BULUNAN ESKİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BİNALARININ ENKAZINDAN ÇIKACAK HURDA KARŞILIĞI YIKIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR.

Madde 2. İhale, Suruç Belediyesi Encümenince, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü artırma suretiyle yapılacaktır.

Madde 3. İhale, 06 / 08 / 2020 Perşembe günü saat 10.30’da Suruç Belediye Başkanlığı Belediye Hizmet Binası konferans salonunda yapılacaktır.

Madde 4. Tahmin edilen bedel, KDV hariç olmak üzere 23.165,37 TL olup, geçici teminat miktarı tahmin edilen bedelinin % 3’ü olan 694,96 TL dir.

Madde 5. İhale şartnamesi ile diğer evraklar, mesai saatleri içinde Suruç Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde 500,00-TL bedel ile temin edilebilir, Bu İhaleye ilişkin bilgilere 0 414 611 80 74 Telefondan bilgi edinebilir.

Madde 6. İhaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerin aşağıdaki belgeler ile ihale gün ve saatinde ihalenin yapılacağı yerde hazır bulunmaları gerekmektedir;

A) Gerçek Kişiler: Nüfus cüzdan fotokopisi (aslı ile beraber), Türkiye’de tebligat için adres beyanı, vekâleten iştirak ediliyor ise, vekâletname ile vekile ait nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı ile beraber), geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu, ihale dokümanının satın alındığına dair belge ve 4734 sayılı Kanunu' nün 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca terör örgütlerine iltisakın yahut bunlarla irtibatın olmadığına dair ekli örneğe uygun beyan.
B) Tüzel Kişiler: Şirketin tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri ile şirket adına ihaleye müracaat edecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname, ihale yılı içinde alınmış sicil tasdiknamesi, tebligat adresi beyanı ve geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu, ihale dokümanının satın alındığına dair belge ve 4734 sayılı Kanunu' nün 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca terör örgütlerine iltisakın yahut bunlarla irtibatın olmadığına dair ekli örneğe uygun beyan.
C) Ortak Girişimler: Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

Madde 7. İdareye verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır.

Madde 8. Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Madde 9. Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Madde 10. İstekliler ilanda belirtilen ihalenin yapılacağı yerde ve saatte Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Devlet ihale kanunun 45 maddesi gereğince açık artırma usulü ile tekliflerini sözlü veya yazılı olarak sunacaktır.

Madde 11. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İlan olunur.
SURUÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR