HEKİMHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Hekimhan Belediyesinden trampa ihalesi

HEKİMHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN01129041
Şehir : Malatya / Hekimhan
Yayınlandığı Gazeteler

MALATYA SONSÖZ 08.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Hekimhan Belediyesine ait tapunun Karşıyaka Mahallesinde bulunan 12 dairenin ve 1 dubleks binanın tadilat ve onarımına karşılık taşınmaz mal trampası işidir. 12 daire ve 1 dubleks binanın ihale dokümanı kapsamında verilecek proje ve niteliklere uygun olarak birim fiyat usulüyle yaptırılması karşılığında; Malatya ili Hekimhan ilçesi, Karşıyaka Mahallesi, 382 ada 30 parselde bulunan ve sahibi Hekimhan Belediye Başkanlığı olan 1,2,3,4,5,6,7,8 ve 382 ada 29 parselde bulunan 2,4,6,8 bağımsız bölüm numaralı daireler ile Karşıyaka Mahallesi 498 ada 3 parselde bulunan dubleks binanın trampa edilmesidir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.02.2020 13:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Hekimhan Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış
TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

HEKİMHAN BELEDİYESİNDEN İLAN

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35 inci Maddesi Gereği Kapalı Teklif Usulü ile Tadilat ve Onarım İşine Karşılık Taşınmaz Mal Trampası İşi İhale Edilecektir.

1. İdarenin;

a. Adresi: Bahçelievler Mahallesi Bahçelievler Yeni Yol3 Sokak Hekimhan Belediyesi No:6 Hekimhan/MALATYA
b. Telefon ve Faks Numarası: 0422 713 11 89 – 0422 713 30 88
c. Elektronik Posta Adresi: hekimhanbelediyesi@hotmail.com

2. İhalenin konusu trampa işinin;

a. Niteliği, türü, miktarı: Hekimhan Belediyesine ait tapunun Karşıyaka Mahallesinde bulunan 12 dairenin ve 1 dubleks binanın tadilat ve onarımına karşılık taşınmaz mal trampası işidir. 12 daire ve 1 dubleks binanın ihale dokümanı kapsamında verilecek proje ve niteliklere uygun olarak birim fiyat usulüyle yaptırılması karşılığında; Malatya ili Hekimhan ilçesi, Karşıyaka Mahallesi, 382 ada 30 parselde bulunan ve sahibi Hekimhan Belediye Başkanlığı olan 1,2,3,4,5,6,7,8 ve 382 ada 29 parselde bulunan 2,4,6,8 bağımsız bölüm numaralı daireler ile Karşıyaka Mahallesi 498 ada 3 parselde bulunan dubleks binanın trampa edilmesidir.
b. Taşınmaz malların tahmin edilen satış bedeli: 1.730.000,00 TL karşılığında tadilat ve onarım yapılacak 12 daire ve 1 dubleks binanın yaklaşık maliyeti 1.725.548,72 TL idareye ödenecek ilave bedel 4.451,28 TL dir. Fiyatlara KDV dahildir.
c. İşe Başlama Tarihi: Sözleşmenin imzalanmasına müteakiben 3(üç) iş günü içerisinde yer teslimi yapılarak işe başlanılacaktır.
d. İşin Süresi: Yer teslim tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.

3. İhalenin;

a. Yapılacağı yer: Hekimhan Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı odasıdır.
b. Tarihi ve saati: 18/02/2020 Salı günü saat: 13:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriter;

a. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

i. Kanuni ikametgâh sahibi olduğunu gösterir belge (Nüfus Müd.’den Yasal Yerleşim Yeri Belgesi),
ii. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,

1. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

iii. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya imza Sirküleri.

1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2. Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten, son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

iv. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
v. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
vi. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
vii. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.
viii. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6. İhale dokümanı Hekimhan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir ve 100,00 TL (Yüz TL) karşılığında aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7. İstekliler; içinde iç zarf ve diğer istenen belgelerin bulunduğu Dış zarftan oluşan tekliflerini ihale saatine kadar Bahçelievler Mahallesi Bahçelievler Yeni Yol3 Sokak Hekimhan Belediyesi No:6 Hekimhan/MALATYA adresindeki İhale Komisyonu Başkanlığı'na verebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek olup, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
8. İstekliler tekliflerini, trampa edilecek taşınmaz malın tahmin edilen satış bedeli karşılığı olarak İhale Dokümanında Uygulama Projeleri, Mahal Listeleri verilen Lojman Binası Tadilat ve Onarım Yapım işini taahhüt etmek ve 4.451,28 TL.(DörtBinDörtYüzElliBirTürkLirasıYirmiSekizKuruş) ilave bedeli artırmak sureti ile vereceklerdir. Bu ihalede en uygun bedel teklif edilen bedellerin en yükseği olup üzerine ihale edilen istekli ile trampa edilecek taşınmaz malın tahmin edilen satış bedeli üzerinden anahtar teslimi sözleşme düzenlenecektir. İstekliler Taşımaz Mal Tahmin Edilen Satış
9. İstekliler taşınmaz mal tahmin edilen satış bedelinin %3 ünden 43.983,05-TL. (KırkÜçBinDokuzYüzSeksenÜçTürkLirasıBeşKuruş) az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR