TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DİYARBAKIR İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Diyarbakır'da süt üretim çiftliği satılacaktır

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DİYARBAKIR İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/007
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.09.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
TKDK Diyarbakır İl Koordinatörlüğü Toplantı Salonu Urfa Yolu 1 km Gündoğan Plaza Kat:3 Kayapınar/ Diyarbakır
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU
Diyarbakır İl Koordinatörlüğü
Gayrimenkul Satış İlanı
Dosya No : 2018/007

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nca amme borcundan dolayı hacizli bulunan ve aşağıda tapu kaydı, adresi, imar durumu, hali hazır durumu ile muhammen değerleri belirtilen gayrimenkul, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde açık artırma sureti ile TKDK Diyarbakır İl Koordinatörlüğü Toplantı Salonu Urfa Yolu 1 km Gündoğan Plaza Kat:3 Kayapınar/ Diyarbakır adresinde 10/09/2019 tarihinde birinci defa satışa çıkarılacaktır. Satışa çıkarılan taşınmazın birinci ihalede satılmaması halinde taşınmaz 17/09/2019 tarihinde ikinci kez satışa çıkarılacaktır.


SATIŞA ÇIKARILAN GAYRİMENKULÜN
TAPU KAYDI ADRESİ: Ayhan Köyü Köyiçi Mevkii Ada:206 Parsel:1 Kulp / Diyarbakır
İMAR DURUMU: Söz konusu taşınmazın niteliği sulu tarla olup süt üretim çiftliği olarak kullanılmaktadır.1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı dışında olup çap ve imar durumu bulunmamaktadır. Yüzölçümü 19.582,80 metre karedir.
HALİHAZIR DURUMU: Yüzölçümü 19.582,80 metrekare olan taşınmaz üzerinde 1 adet idari bina, 1 adet yarı açık ahır, 1 adet süt sağım binası, 1 adet revir, 1 adet yem deposu, 1 adet gübre çukuru bulunmaktadır. Söz konusu taşınmaza Kulp Belediyesi tarafından verilen 04/12/2015 tarih ve bila sayılı yapı ruhsatı ve 01/08/2016 tarih ve 2016/3 sayılı toplam 5.211,65 m2 alan için düzenlenmiş Yapı Kullanım İzin Belgesi bulunmaktadır.
MUHAMMEN DEĞERİ: 2.700.000,00 TL (KDV Oranı : % 18)
İHALENİN YAPILACAĞI SAAT:
1.Açık Artırma: 10.09.2019 günü saat 11:00-11:15 arası TKDK Diyarbakır İl Koordinatörlüğü Toplantı Salonu Urfa Yolu 1 km Gündoğan Plaza Kat:3 Kayapınar/ Diyarbakır
2.Açık Artırma: :17.09.2019 günü saat 11:00-11:15 arası TKDK Diyarbakır İl Koordinatörlüğü Toplantı Salonu Urfa Yolu 1 km Gündoğan Plaza Kat:3 Kayapınar/ Diyarbakır


İRTİBAT TELEFONU: 04122521289
SATIŞ ŞARTLARI:

  1. Gayrimenkul satışı açık artırma sureti yapılacak olup, birinci satışta, verilen bedel gayrimenkule biçilen rayiç değerin % 75 ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları tamamını ve satış masraflarını geçmek şartı ile en çok artırana ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak üzere ikinci satış gününde aynı yerde ve aynı saatte taşınmaz artırmaya çıkartılacaktır. İkinci artırmada satış bedeli gayrimenkule biçilen rayiç değerin % 50’si ve satış masrafını geçmek ve rüçhanlı alacaklar toplamından fazla olmak kaydıyla gayrimenkul en çok artırana ihale edilecektir. Aksi takdirde satış yapılmaz.

Satış Komisyonu; gayrimenkul muhammen değerinin % 75’ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları tamamını ve satış masraflarını geçmesi şartıyla 6183 sayılı Kanunun 62. Maddesi gereğince Kurumumuz ve borçlu menfaatini göz önünde bulundurarak ihale açılış rakamını belirler.

  1. Artırmaya iştirak edeceklerin gayrimenkul için, tespit edilen muhammen bedelin % 7.5 tutarında (202.500,00 TL) teminatı satış saatinden önce komisyona nakit olarak vermeleri gerekmektedir.

  2. İhale katılımcılarından gerçek kişilerin kimlik aslı ile kimlik fotokopilerini, tüzel kişilerin tüzel kişiyi temsile yetkili kişinin yetkili olduğunu gösterir belgeyi, vekil olarak katılıyor ise, vekâletnamenin aslını veya onaylı suretini ihale saatine kadar Satış Komisyonuna teslim etmesi gerekmektedir.

  3. Satış peşin para ile yapılacak olup, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye harcı, damga vergisi, KDV, tapu alım ve satım harcı ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

  4. Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse, ihale bedelini derhal veya verilen mühlet içinde ödemekle mükelleftir. Aksi takdirde, ihale feshedilir ve gayrimenkul Satış Komisyonu’nca 7 gün içinde artırmaya çıkarılır. Bu artırmada alakadarlara herhangi bir tebligat yapılmaz. Yalnız ilanla iktifa olunur. Bu satışta gayrimenkul, rüçhanlı alacaklar varsa alacakları tamamını ve satış masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir. Birinci defa kendisine ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan mesul olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiye, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil dairesince tahsil olunur. Faiz % 5 den hesap edilir.

  5. Gayrimenkul hakkında verilen bilgiler ve her türlü ilan taahhüt niteliğinde olmayıp, genel bilgi niteliğindedir. İhaleye iştirak edenlerin satışa sunulan gayrimenkulü önceden mevcut haliyle görmüş, incelemiş olduğu kabul edilir.

  6. Gayrimenkullün tapu devir tescil işlemi, satış bedelinin tamamı ödendikten ve ihale kesinleştikten sonra gerçekleştirilecektir.

  7. Satışa iştirak edenler şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılırlar. Yukarıda yazılı hususlardan başka malumat almak isteyenler ve şartnameyi incelemek isteyenler, TKDK Diyarbakır İl Koordinatörlüğü’ne satış ilanında belirtilen dosya numarası ile müracaat edebilirler. Masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya şartnamenin bir örneği gönderilir.

  8. İşbu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri yer alan ancak satış ilanı tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olacağı ilan ve tebliğ olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR