YALOVA ORMAN İŞLETME  MÜDÜRLÜĞÜ

Arsa karşılığı bina inşaatı yaptırılacaktır

YALOVA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01076508
Şehir : Yalova
Yayınlandığı Gazeteler

CUMHURİYET 03.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
Arsa Satışı Karşılığı İnşaat Yaptırılması İşi
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğüne ait Yalova ili Çınarcık ilçesi Kayalıbağlar Mahallesi 305 nolu parselin verilmesine karşılık, uygulama projeleri ve mahal listeleri dokümanda verilmiş olan tapusu Orman Genel Müdürlüğüne kayıtlı Yalova İli, Merkez İlçesi,Bahçelievler mahallesi 1384 ada 4 nolu parsele (Eski 2 ada 12 nolu parsele) 2486,67 m2 kapalı alanda 1 adet bina yapılması
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.11.2019 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, İstanbul Yolu 4. Km.     Osmangazi/BURSA İhale Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BURSA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Yalova Orman İşletme Müdürlüğünde Arsa Satışı Karşılığı İnşaat Yaptırılması İşi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35’inci maddesinin (a) fıkrası uyarınca ve Orman Genel Müdürlüğü Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik gereği “Kapalı Teklif ” usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin
a) Adresi :Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, İstanbul Yolu 4. Km. Osmangazi/BURSA
b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0(224) 2114090 Fax: 0(224) 2114080
2 - İhale konusu işin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğüne ait Yalova ili Çınarcık ilçesi Kayalıbağlar Mahallesi 305 nolu parselin verilmesine karşılık, uygulama projeleri ve mahal listeleri dokümanda verilmiş olan tapusu Orman Genel Müdürlüğüne kayıtlı Yalova İli, Merkez İlçesi,Bahçelievler mahallesi 1384 ada 4 nolu parsele (Eski 2 ada 12 nolu parsele) 2486,67 m2 kapalı alanda 1 adet bina yapılması ve 2.413,79 TL fark bedeli alınması işi. (yüklenici tarafından söz konusu iş için bedel talep edilmeyecektir.
b) Taşınmaz mal muhammen bedeli :3.550.00,00 TL.
c) İnşaat bedeli :3.547.586,21 TL.
ç) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde yer teslimi
yapılarak işe başlanacaktır.
d) İşin süresi
e) İşin yapılacağı yer
: Yer tesliminden itibaren 300 (Üç Yüz ) takvim günüdür
: Merkez / YALOVA
3 – İhalenin
a) Yapılacağı yer : Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, İstanbul Yolu 4. Km. Osmangazi/BURSA İhale Salonu
b) Tarihi ve saati :22/11/2019 Cuma günü Saat : 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.Kanuni ikametgâh sahibi olmak,
4.1.2.Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.1.3.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili meslek odası belgesi;
4.1.3.1.Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.3.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.4.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.4.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.5.Bu işe ait İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.
4.1.6.Bu işe ait İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki nakdi teminatın Yalova Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığı Ziraat Bankası Kurumsal Şube TR03000100040431237874-5001 nolu hesabına yatırıldığını gösterir belge.
4.1.7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.8.İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.9.İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
4.1.9.1.İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.3. maddesinin (4.1.3.1) ve (4.1.3.2) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.
4.1.10. Doküman alındı belgesi.
4.1.11. Teknik personel taahhütnamesi.
4.1.12.İhale Dışı Bırakılacak ve İhaleye Katılamayacak Olanlar Kapsamında Olmadığına İlişkin Taahhütname.
4.1.13.İş Ortaklığı Beyannamesi.
4.1.14.Banka Referans Mektubu.
5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
6.1. İhale dokümanı, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, İstanbul Yolu 4. Km. Osmangazi/BURSA ve Yalova Orman İşletme Müdürlüğü Bahçelievler Mahallesi Termal Yolu üzeri YALOVA adreslerinde görülebilir. KDV Dahil 100,00 (Yüz)Türk Lirasının İhale adı belirtilmek sureti ile Yalova Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığı Ziraat Bankası Kurumsal Şube TR03000100040431237874-5001 nolu hesabına yatırıldığını gösterir belgenin ibraz edilmesi sureti ile Yalova Orman İşletme Müdürlüğü Termal Yolu üzeri YALOVA adresinden satın alınabilir.
6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, İstanbul Yolu 4. Km. Osmangazi/BURSA İhale Salonu adresinde İhale Komisyonu Başkanlığı’na verilebileceği gibi, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, İstanbul Yolu 4. Km. Osmangazi/BURSA adresine iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8 - İstekliler , uygulama projesi ve mahal listesi ihale şartnamesi ekindeki dokümanda verilmiş olan Yalova Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binasını yapmayı ve 2.413,79 TL farkı ödemeyi taahhüt eder. İhale 2.413,79 TL ilave bedel üzerinden artırım yapılarak kapalı teklif usulü ile yapılacaktır. Bu ihalede uygun bedel; teklif edilecek bedellerin en yükseğidir. Tekliflerin rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Projeleri ve mahal listeleri hazırlanmış olan imalatlar yaptırılacaktır. İmalat esnasında yapılmasına gerek duyulmayan iş kalemleri ortaya çıkarsa bu imalatların tutarı kadar ilave imalatlar yaptırılacaktır.
9-Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. Kısmi teklif verilemez.
10-İhaleye konu taşınmazların bedeli ile yapılacak inşaatların maliyetleri 2019 yılı rayiç ve birim fiyatlarına göre hesaplandığından, sözleşmenin 2019 tarihinde imzalanacak olması nedeniyle taraflar iş bu ilan ve şartnamedeki 2019 yılı fiyatlarını peşinen kabul eder, 2019 ve sonraki yıllarda oluşacak rayiç ve birim fiyatlarını öne sürerek herhangi bir değer ve imalat farkı istemeyeceklerdir.
11- İstekliler 106.500,00 TL’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.
13- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
14- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR