EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EGM) İKMAL VE  BAKIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Araç, gereç, mal ve malzemelerin satışı yapılacaktır

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EGM) İKMAL VE BAKIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01123103
Şehir : Ankara / Çankaya
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ MESAJ 30.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1- (9) Adet Toyota Corolla Marka 1.6 Dream MDS Taşıt 2- (60) Adet Metal Elbise Dolabı 3- (1) Adet Mutfak Dolabı ve Ekipmanları 4- (400) Adet Ahşap Mühimmat Sandığı 5- (160) Adet Personel Koltuğu 6- (250) Adet Misafir Koltuğu 7- (6) Adet Refakatçı Koltuğu 8- (1) Adet Hafif Yük Raf Sistemi 9- (2) Adet Yangın Kapısı 10- (1) Adet Çemberleme Makinesi 11- (1) Adet Çevre Güvenlik Kamera Sistemi 12- (2) Adet Vestel Flora Doğa İnverter 18.000 BTU (A++) Klima 13- (2) Adet Vestel TLS 80 Litre Termosifon 14- (1) Adet Vestel Eko SBY90 Mini Buzdolabı 
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.02.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Emniyet Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale Salonu O Blok 2. kat Ayrancı Mah. Dikmen Cad. No:11 06690 Çankaya/ANKARA
İhale Usulü
:
EGM Satış, Hibe, HEK ve Hurda Yönetmeliği (4645 Sayılı Kanun)
İhale Türü
:
Satış

0 tarihli ve No:2008/14176 numaralı Bakanlar Kurulu Kararı ile Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmelik 16. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

HEK VE HURDA MALZEMELERE AİT MÜBADELE İLAN METNİ
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


4645 sayılı Kanun ve bu kanuna istinaden yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmeliğin 38’inci maddesi uyarınca HEK ve hurda durumdaki malzemelerin mübadelesi yapılacaktır.

1- İdarenin;
a) Adı Emniyet Genel Müdürlüğü
a) Adresi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 4 Nolu Satınalma Şube Müdürlüğü Ayrancı Mah. Dikmen Cad. No:11 06690 Çankaya/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası 0 312 462 39 66 – 428 81 17
c) Elektronik posta adresi ---
2- Mübadele konusu İdare tarafından verilecek malın;
Adı, niteliği, türü ve miktarı 1- (100.000) Kg. Muhtelif Sarı Boş Kovan Hurdası
2- (200.000) Kg. Muhtelif Demir Hurdası ((195) Kalem Hurda Demirbaş Malzeme dahil)
Durumu ve özellikleri (mübadelesi yapılacak malın cinsi, miktarı ve faal olup olmadığı) Mübadelesi yapılacak HEK ve hurda durumdaki malzemelerle ilgili bilgiler mübadele şartnamesinde ve/veya idarede görülebilir.
3- Mübadele konusu idare tarafından alınacak malın;
Adı, niteliği, türü ve miktarı 1- (9) Adet Toyota Corolla Marka 1.6 Dream MDS Taşıt
2- (60) Adet Metal Elbise Dolabı
3- (1) Adet Mutfak Dolabı ve Ekipmanları
4- (400) Adet Ahşap Mühimmat Sandığı
5- (160) Adet Personel Koltuğu
6- (250) Adet Misafir Koltuğu
7- (6) Adet Refakatçı Koltuğu
8- (1) Adet Hafif Yük Raf Sistemi
9- (2) Adet Yangın Kapısı
10- (1) Adet Çemberleme Makinesi
11- (1) Adet Çevre Güvenlik Kamera Sistemi
12- (2) Adet Vestel Flora Doğa İnverter 18.000 BTU (A++) Klima
13- (2) Adet Vestel TLS 80 Litre Termosifon
14- (1) Adet Vestel Eko SBY90 Mini Buzdolabı
Durumu ve özellikleri Teknik özellikler ve teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
4- Pey cinsi ve miktarı (1) takım Lassa Marka Oto Lastiği ((1) adet Lassa Lastik 205/55/16 Kışlık, (1) adet Lassa Lastik 195/65/15 Kışlık, (1) adet Lassa Lastik 225/45/17 Yazlık) ile artırım yapılacak olup, pey miktarı (1) takım olacaktır. (artırımın (100) takım Lassa Marka Oto Lastiğine kadar yükselmesi halinde (1) adet Toyota Corolla Marka 1.6 Dream MDS Taşıta dönüştürülecektir.)
5- İdare tarafından alınacak malın/malların teslim etme yeri Mübadele karşılığı alınacak olan mallar (150) (yüzelli) takvim günü içerisinde İhtiyaç Listesinde belirtilen yerlere bir defada teslim edecektir.
6- İdare tarafından verilecek malın/malların teslim alma yeri Yükleniciye tebligatını müteakip 15 (onbeş) gün içinde Emniyet Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının İstanbul Yolu Deposundan Muhtelif Sarı Boş Kovan Hurdası, Gölbaşı Deposundan Muhtelif Demir Hurdası teslim alınacaktır.
7- Mübadelenin;
a) Yapılacağı yer Emniyet Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale Salonu O Blok 2. kat Ayrancı Mah. Dikmen Cad. No:11 06690 Çankaya/ANKARA
b) Tarihi ve saati 20/02/2020 günü saat 14:00
8- Değer tespit komisyonu tarafından belirlenen tahmini bedel 2.793.000,00.-TL (İkimilyonYediyüzdoksanüçbin Türk Lirası)
9- İdare tarafından alınacak malın/malların tahmini bedeli 2.973.832,93.-TL (İkimilyonDokuzyüzyetmişüçbinSekizyüzotuziki Türk Lirası Doksanüç Kuruş)

10- Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:
Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin;
1) İsteklilerin mübadeleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları zorunludur.
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
b) Tebligat adresini gösterir belge,
c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
ç) Verilecek mala ait tahmin edilen bedelin % 3’ünden az (en az 89.215,00.-TL) olmamak üzere bu şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Ayrancı Mah. Dikmen Cad. No:11 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Saymanlık Müdürlüğü Hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar,
d) Vekaleten mübadeleye katılması halinde, vekil adına düzenlenmiş mübadeleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair;
1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin,
2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış ADLİ SİCİL BELGESİ,
11- Mübadele, şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.
12-Mübadele şartnamesi hazırlanmış olup, mübadele dokümanı Emniyet Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 4 Nolu Satınalma Şube Müdürlüğü O Blok 2. Kat Oda No:7 Ayrancı Mah. Dikmen Cad. No:11 06690 Çankaya/ANKARA adresinde görülebilir ve 200,00-TL (İkiyüz Türk lirası) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.
13- Teklifler, 20/02/2020 günü saat 14:00’e kadar Emniyet Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 4 Nolu Satınalma Şube Müdürlüğü O Blok 2. Kat Oda No:7 Ayrancı Mah. Dikmen Cad. No:11 06690 Çankaya/ANKARA adresine verilecektir.
14- Mübadele işlemi; yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin pey tekliflerini açık artırma usulü ile mübadele komisyonu önünde sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir.
15- Sözleşme yapılacaktır. Ancak, sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir.
16- Bu işin tamamına teklif verilecek olup, kısmi teklif verilmeyecektir.
17- İlan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:30 ile 16:30 saatleri arasında 0312 462 36 86 nolu telefondan Polis Memuru Mustafa SEÇKİN ile irtibata geçildikten sonra mübadelesi yapılacak olan Muhtelif Sarı Boş Kovan Hurdası Emniyet Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Deposu İstanbul Yolu 7. Km. (Bölge Trafik yanı) Yenimahalle/ANKARA, Muhtelif Demir Hurdası Emniyet Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Deposu Eymir Mah. Şehit Selami Atabey Cad. Bilen Sk. Gölbaşı/ANKARA adresinde görülebilir.
18- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, mübadele tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
19- İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR