ANKARA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI

71 adet hurda araç ihaleyle satılacaktır

ANKARA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01200400
Şehir : Ankara / Yenimahalle
Semt-Mahalle : DEMETLALE MAH. / DEMETEVLER
Yayınlandığı Gazeteler

ZAFER 29.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Ekonomik ömrünü doldurmuş; Toplam (71) adet muhtelif marka ve modelde HEK taşıtlar. (Mübadelede verilecek (71) taşıttan; (5)’i Otomobil,  (1)’i Kamyon, (57)’si Kamyonet, (7)’si Minibüs, (1)’i Otobüstür. Marka olarak; (1) adet İveco, (20) adet Mitsubishi, (10) adet Fiat, (25) adet Ford, (1) adet Hyundai ve (14) adet Isuzu markadır. Bu taşıtların (71)’i de bakımı yapıldığında trafiğe çıkabilecek durumdaki taşıtların satışı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.08.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ankara İl Jandarma Komutanlığı Erbaş ve Er Gazinosu 25 Mart.Mah.Çınardibi Cad. No:2 Demetevler-Yenimahalle/Ankara
İhale Usulü
:
EGM Satış, Hibe, HEK ve Hurda Yönetmeliği (4645 Sayılı Kanun)
İhale Türü
:
Satış

0 tarihli ve No:2008/14176 numaralı Bakanlar Kurulu Kararı ile Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmelik 16. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TAŞIT MÜBADELE İLANI
ANKARA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca kullanılmakta iken ekonomik ve teknolojik ömrünü tamamlamış ve kullanılmasına devam edilmesinde kamu yararı görülmeyen HEK durumda bulunan 71 (yetmişbir) adet muhtelif cins ve markadaki araçlar “4645 sayılı Emniyet Genel Müdürlüğüne ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Kanuna istinaden 04.03.2020 tarih ve 31058 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğüne ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Satışına Dair yönetmelik kapsamında mübadelesi yapılacaktır.
1-İdarenin;
a) Adı: Ankara İl Jandarma Komutanlığı
b) Adresi: 25 Mart.Mah.Çınardibi Cad. No:2 Demetevler-Yenimahalle/Ankara
c) Telefon ve faks numarası: Tel: 0.312 387 35 15 Dahili: 8435 - 8162– Fax: 0.312 387 00 94
ç) Elektronik posta adresi : ufukayyildiz@jandarma.gov.tr
2-Mübadele Konusu İdare Tarafından Verilecek Malın Adı, niteliği, türü ve miktarı:
Ekonomik ömrünü doldurmuş; Toplam (71) adet muhtelif marka ve modelde HEK taşıtlar. (Mübadelede verilecek (71) taşıttan; (5)’i Otomobil, (1)’i Kamyon, (57)’si Kamyonet, (7)’si Minibüs, (1)’i Otobüstür. Marka olarak; (1) adet İveco, (20) adet Mitsubishi, (10) adet Fiat, (25) adet Ford, (1) adet Hyundai ve (14) adet Isuzu markadır. Bu taşıtların (71)’i de bakımı yapıldığında trafiğe çıkabilecek durumdaki taşıtlardır.
3-Mübadele Konusu İdare Tarafından Alınacak Mal/Malzeme ve Taşıtların Durumu ve özellikleri:
(6) adet Araç, Devriye Müdahale, Arazi Tipi, Mitsubishi L200, Storm, 4X4 MT. Diferansiyel, Kilitli, Manuel Vites, Dizel, Okyanus Mavisi Akrilik RAL 5005, (2020 Model Yeni Kasa) taşıt ile (4) adet Dış Lastik, Yol Tipi, Petlas Fullpower PT835 215/65R16C 109/107T (2020 Üretimi) ebatlarında dış lastik olacaktır.
4- İdare Tarafından Alınacak Malın/Malların Teslim Etme yeri:
Mübadelede teklif edilen malların tamamı 45 (kırkbeş) gün içerisinde Ankara İl J.K.lığı ilgili mal saymanlığı/Yenimahalle, adresine tek defada teslim edilecektir.
5- İdare Tarafından Verilecek Malın/Malların Teslim Alma yeri:
Mübadele karşılığı verilecek (71) adet Taşıtlar Ankara İl Jandarma Komutanlığı adresinden teslim alınacaktır.
6-Mübadelenin;
a) Yapılacağı yer: Ankara İl Jandarma Komutanlığı Erbaş ve Er Gazinosu 25 Mart.Mah.Çınardibi Cad. No:2 Demetevler-Yenimahalle/Ankara
b) Tarihi ve saati: 19.08.2020 günü saat: 10:00
7-Değer Tespit Komisyonu Tarafından Belirlenen Tahmini Bedel;
1.329.816,67 TL (Birmilyonüçyüzyirmidokuzbinsekizyüzonaltıtürklirasıaltmışyedikuruş)
8- İdare Tarafından Alınacak Malın/Malların Tahmini Bedeli;
1.410.000,00 TL (Birmilyondörtyüzonbintürklirası)
9- Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:
Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden;
a) Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
b) İdare tarafından alınacak mala ait tahmin edilen bedelin %3 (en az 42.300,00 TL)’ü oranındaki geçici teminatı, (Geçici teminat mektubu, Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun şekilde tanzim edilecek olup, geçerlilik tarihi ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olacaktır).
c) Mübadeleye katılan gerçek ya da tüzel kişinin noter onaylı imza beyannamesi, başkası adına vekil olarak katılanların ise noter onaylı vekaletname örneği ile imza beyannamesi,
ç) Geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılması yasaklanmış olanlar ile 12.04.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair;
1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin,
2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış adli sicil belgesi istenir.
10- Mübadele, şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.
11-Mübadele şartnamesi hazırlanmış olup, mübadele dokümanı Ankara İl Jandarma Komutanlığı (İhale Komisyon Başkanlığı) 25 Mart. Mah. Çınardibi Cad. No :2 Demetevler-Yenimahalle/Ankara adresinde görülebilir ve Jandarma Saymanlık Müdürlüğü/Güvercinlik/Etimesgut adresine ödenecek 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karşılığı alınacak makbuz ile yukarıdaki idarenin adresinden temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.
12- Teklifler, 19.08.2020 günü saat: 10.00’a kadar Ankara İl Jandarma Komutanlığı (İhale Komisyon Başkanlığı) 25 Mart. Mah. Çınardibi Cad. No: 2 Demetevler-Yenimahalle/Ankara adresine verilecektir.
13- Mübadele işlemi; yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin sırasıyla pey tekliflerini açık artırma usulü ile mübadele komisyonu önünde sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilecek olup, (4) adet dış lastik (1) pey kabul edilecek ve toplam pey bedeli araç bedeline ulaştığında dış lastik yerine araç tedarik edilecektir. Teklif veren istekliler bu hususu peşinen kabul etmiş sayılacaklardır.
14- İstekli, onaylanan mübadele kararının tebliğinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde her çeşit vergi, resim, harç, tellaliye ve sair giderleri yatırdıktan sonra idarece alınacak malın tahmini bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %6 oranında, ihale tarihi ile geçerlilik tarihi arasında en az 30 (otuz) ay süreli kesin teminatı tanzim ederek sözleşme imzalamak zorundadır.
15- Bu mübadelede kısmi teklif verilemez İstekliler ihalenin tamamına teklif vereceklerdir.
16- Mübadele konusu verilecek mallar ilan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar mesai günlerinde 13:30 ile 15:30 saatleri arasında Ankara İl Jandarma Komutanlığı Demetevler adresinde görülebilir.
17- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
18- İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR