İZMİR EGE DENİZ BÖLGE KOMUTANLIĞI

12 adet hurda gemi iş makineleri ile mübadele edilecektir

İZMİR EGE DENİZ BÖLGE KOMUTANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01115191
Şehir : İzmir / Bayraklı
Yayınlandığı Gazeteler

EGE TELGRAF 13.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
12 Adet Hurda Geminin Mübadelesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.01.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ege Deniz Bölge K.lığı İhale Komisyon Bşk.lığı Turan Bayraklı/ İZMİR
İhale Usulü
:
TSK Satış, Hibe, Devir ve Mübadele Uygulaması (3212 Sayılı Kanun)
İhale Türü
:
Satış

2010/41 sayılı Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapılması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunun Uygulanmasına Dair Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı 5. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

12 ADET HURDA GEMİNİN 3212 SAYILI KANUN ESASLARI DÂHİLİNDE MÜBADELE EDİLMESİ İŞİ


İŞİN ADI : 12 Adet Hurda Geminin Mübadelesi
İHALE TÜRÜ-USULÜ : 3212 Sayılı Kanun Esasları Dâhilinde Mübadele

1- İDARENİN
a) ADRESİ : İzmir Deniz İkmal Grup K.lığı Turan Bayraklı - İZMİR
b) TELEFON VE FAX NO : 232 365 41 36 - 232 367 53 93
c) ELEKTRONİK POSTA ADRESİ : izmir.ikmalgrp@dzkk.tsk.tr
izmirdenikgrpkom@dzkk.tsk.tr
ç) DÖKÜMANIN GÖRÜLECEGİ ADRES : Ege Deniz Bölge K.lığı İhale Komisyon Bşk.lığı Turan Bayraklı/ İZMİR
d) Mübadele Dokümanı basılı olarak satışı yapılacaktır. Satış bedeli 50,00 TL’dir.

2- MÜBADELE KONUSU MALIN
a) NİTELİGİ VE TÜRÜ : 12 Adet Hurda Gemi
b) TESLİM YERİ : Gemilerin teslim yerleri aşağıdaki çizelgede belirtilmiştir.
c) TESLİM SÜRESİ : 90 (Doksan) takvim günüdür.

3-MÜBADELE SONUCU ALINACAK MALIN
a) NİTELİGİ VE TÜRÜ : Beko/Loder (Yükleyici/Kazıcı), Ekskavatör, Çok Maksatlı İş
Makinesi, 4X4 Arazi Pikap, Otomobil.
b) TESLİM YERİ : Kara Araçları Bakım Merkez Komutanlığı Seymen/KOCAELİ
c) TESLİM TARİHİ/TARİHLERİ : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 90 (Doksan) takvim
günüdür.

4-MÜBADELENİN YETERLİLİK DEĞERLENDİRMESİNİN
a) YAPILACAĞI YER : Ege Deniz Bölge K.lığı İhale Komisyon Bşk.lığı Turan Bayraklı/ İZMİR
b) TARİHİ VE SAATİ : 23.01.2020 10:00

5-MÜBADELEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENEN BELGELER İLE YETERLİLİK DEĞERLENDİRMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER
a. Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin aşağıdaki belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
1) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
i) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
ii) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
2) Vekâleten mübadeleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş mübadeleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
3) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
4) Mübadeleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından (a) bendinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.
5) İhale dökümanının satın alındığına dair belge,
6) Deniz Ticaret Odasından son 15 gün içerisinde alınmış Türkçe Faaliyet Belgesi,
7) Yerinde/Mahallinde gemi söküm konusunda son 5 (Beş) yıl içerisindeki faaliyetleri/deneyimi belirten İş Bitirme Belgesi (Liman Bşk.lıkları yapılan faaliyet yazışmaları da iş bitirme belgesine eklenecektir.), (İş bitirme belgesi sunacak isteklilerin ortak girişim/konsorsiyum olması halinde, belge sahibinin en az 1 (Bir) yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması ve teminat süresince bu oran muhafaza edilecektir.)
8) Mübadeleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından madde 1’de yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

b. Aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak mübadelelere katılamazlar:
1) Satışla ilgili birimin amiri, harcama yetkilisi ve görevlileri ile bunların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatları ve evlat edinenler,
2) Kamu ihalelerinden yasaklı tüzel kişiler ile bunların yarısından fazla sermayesine ortak oldukları tüzel kişiler,
3) 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun kapsamına giren şahıslar,
4) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı hükümlü olanlar,
5) Örgütlü suçlardan ya da kamu görevlilerine rüşvet vermek suçundan dolayı hükümlü olanlar,
6) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
7) Yabancı istekliler.

Yukarıdaki belirtilen kişilerden bu yasağa rağmen doğrudan veya dolaylı olarak mübadeleye girenin üzerine mübadele yapılmış ise, mübadele iptal edilerek geçici teminatı, sözleşme yapılmış ise, sözleşme fesih edilerek kesin teminatı hazineye irat kaydedilir.

6-MÜBADELE İLE İLGİLİ DİĞER AÇIKLAMALAR
a) Kısmi ve alternatif teklifler kabul edilmeyecektir.
b) Teklifler en az 60 takvim günü geçerli olacaktır.
c) Geçici Teminat en az 135.000,00 TL olacaktır.
ç) Sözleşme karara bağlanan malzeme adetleri üzerinden yapılacaktır.


HURDA GEMİLERİN TESLİM YERİ BİLGİLERİ

S.NU. GEMİ ADI SINIFI BULUNDUĞU BİRLİK İL
1 MG L-2(ABD) Kablo gemisi Çanakkale Bkm.İs.ve Onr.K.lığı ÇANAKKALE
2 MG KASIMPATI(ABD) Makam botu DHO Heybeliada Yerleşkesi.K.lığı İSTANBUL
3 MTB-3(ENG) Mayın tarama botu Erdek Mayın Filosu K.lığı BALIKESİR
4 MTB-5(TR) Mayın tarama botu Erdek Mayın Filosu K.lığı BALIKESİR
5 MG Ç-323(TR) LCM Sınıfı Foça Dz.Üs.K.lığı İZMİR
6 MG MTB-2 (ENG) Yardımcı sınıf mayın gemisi İstanbul Tersanesi K.lığı İSTANBUL
7 MG FATSA(ABD) F sınıfı mayın gemisi İstanbul Tersanesi K.lığı İSTANBUL
8 MG FİNİKE(ABD) F sınıfı mayın gemisi İstanbul Tersanesi K.lığı İSTANBUL
9 ŞALOPA-23 (TR) Kuru yük şalopası İzmir Tersanesi K.lığı İZMİR
10 MG MTB-7(ENG) Mayın tarama botu İzmir Tersanesi K.lığı İZMİR
11 MG SAROS(ABD) S sınıfı mayın gemisi Mersin Akdeniz Blg.K.lığı MERSİN
12 MG SARIYER(ABD) S sınıfı mayın gemisi Mersin Akdeniz Blg.K.lığı MERSİN

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR