BALIKESİR 9. ANA JET ÜS KOMUTANLIĞI

Yabani ot mübadelesi yaptırılacaktır

BALIKESİR 9. ANA JET ÜS KOMUTANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00819926
Şehir : Balıkesir
Yayınlandığı Gazeteler

DEMOKRAT 08.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Yabani Ot (Biçilmemiş Vaziyette)   
İşin Yapılacağı Yer
:
9’uncu Ana Jet Üs Komutanlığında idarenin gösterdiği ve Yüklenicinin, “Yer Görme Belgesi” ile görmüş olduğu araziler.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.06.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bkm.Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığı İhl.Kom.Bşk.lığı / BALIKESİR
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

9’UNCU ANA JET ÜS KOMUTANLIĞININ YABANİ OT MÜBADELESİ İHALE İLANI


9’uncu Ana Jet Üs Komutanlığına ait aşağıda cinsi, tahmini miktarı ve tahmini bedeli belirtilen BİÇİLMEMİŞ VAZİYETTEKİ YABANİ OTUN aşağıda belirtilen parasal tutar üzerinden 3212 sayılı kanun çerçevesinde GÖTÜRÜ BEDEL, KAPALI TEKLİF - AÇIK ARTIRMA usulü ile MÜBADELE ihalesi yapılacaktır.

1. İdarenin ;
a. Adı : 9’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı
b. Adresi : 9’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı BALIKESİR
c. Telefon Nu. : 0266.243 03 76 (8 HAT)
ç. Faks (Belgegeçer) Nu. : 0266.243 03 46

2. İhalenin;
a. Adı: Tahmini 556.600 Kilogram Biçilmemiş Vaziyetteki Yabani Otun aşağıda belirtilen 2 kalem malzeme ile MÜBADELESİ işidir.
b. Niteliği, Türü ve Miktarı:
1. Verilecek Malzemenin;
S/N : CİNSİ : TAHMİNİ MİKTARI : TAHMİNİ BEDELİ :
1. Yabani Ot (Biçilmemiş Vaziyette) 556.600 Kilogram 38.962,00 TL
2. Alınacak Malzemenin;
S/N : CİNSİ : MİKTARI : TAHMİNİ BEDELİ :
1. Arçelik 24320 İNVERTER EKOLOJİK Ev Tipi Klima 5 Adet 21.750,00 TL
2. Çim Biçme Sırt Tırpanı OLEO-MAC 453-BP ERGO BENZİN 6 Adet 17.400,00 TL
39.150,00 TL
NOT: İhalede yapılacak artırımlar; Çim Biçme Sırt Tırpanı OLEO-MAC 453-BP ERGO BENZİNLİ üzerinden 1’er adet artırımlar şeklinde yapılacaktır.

c. Ödemelerin Yapılacağı Yer: BALIKESİR Garnizonu Saymanlık Müdürlüğü.
ç. İşin Yapılacağı Yer: 9’uncu Ana Jet Üs Komutanlığında idarenin gösterdiği ve Yüklenicinin, “Yer Görme Belgesi” ile görmüş olduğu araziler.
d. İşin Başlama ve Bitirme Tarihi: Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra, yüklenici tarafından mübadele kapsamındaki malların teslimi, muayene ve kabulünü müteakip idare tarafından yükleniciye yer teslimi yapılması suretiyle işin süresi başlayacaktır. Yabani otların biçilmesi, balyalanması ve balyalanan otların kışla dışına çıkarılması en fazla 45 (kırkbeş) takvim günü içinde tamamlanacaktır.
3. Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu;
a. İhale usulü: Götürü Bedel, Kapalı Teklif, Açık Artırma Usulü ile MÜBADELE.
b. İsteklilerde Aranan Şartlar, Belgeler ve Yeterlilik Kriterleri;
1. Belgeler ve Yeterlilik Kriterleri;
(a) Mevzuat gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
(1) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
(2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
(b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
(1) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
(2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi. Bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
(c) İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter onaylı vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
(ç) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubunun verilmesi,
(d) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat mektubu veya geçici teminatın yatırıldığına dair dekont/makbuz,
(e) İdari şartnamenin 8’inci maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
(f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
(g) İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı tarafından bu maddenin (a), (b) ve (e) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.
(h) Gerçek kişi olması halinde ilk ilan tarihinden sonra alınmış; adli sicil kaydı,
(ı) Tüzel kişi olması halinde, anonim şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, limited şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortakların tamamının, kolektif şirket ise ortaklarının tamamının, kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin ilk ilan tarihinden sonra alınmış adli sicil kaydı,
2. Yukarıda sayılan belgelerin aslı ya da noter onaylı suretleri geçerli sayılacaktır. İstekliler istenen belgelerin, aslı yerine ihale tarihinden önce İhale Komisyon Başkanlığı’na ibraz ederek ”Aslının Aynıdır” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.
4 . İhaleye Katılamayacak olanlar;
Aşağıdaki Şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar:
a. Mübadele işi ile ilgili birim amiri, ihale yetkilisi ve görevlileri ile bunların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatları ve evlat edinenler,
b. Kamu ihalelerinden yasaklı gerçek ve/veya tüzel kişiler bunların yarısından fazla sermayesine ortak oldukları tüzel kişiler,
c. 2531 sayılı kamu görevlerinden ayrılanların yapamayacakları işler hakkında kanun kapsamına giren şahıslar,
ç. 3713 sayılı terörle mücadelede kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı hükümlü olanlar,

d. Örgütlü suçlardan yada kamu görevlilerine rüşvet vermek suçundan dolayı hükümlü olanlar,
e. İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler,
Yukarıda belirtilen kişilerden bu yasağa rağmen doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye giren üzerine ihale yapılmış ise, ihale iptal edilerek geçici teminatı, sözleşme yapılmış ise sözleşme fesih edilerek kesin teminatı hazineye irat kaydedilir.
5. İhale Dokümanının Nerede Görülebileceği ve Hangi Bedelle Alınabileceği;
a İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların önce 9‘uncu Ana Jet Üs K.lığı İstihkam Bakım Tabur Komutanlığından “Yer Görme Belgesi” alması ve müteakiben İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
b. İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınacağı yer: BALIKESİR Bkm.Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı
c. İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil) : 40,00 TL.
6. İhalenin nerede, hangi tarih ve Saatte Yapılacağı;
a. Tekliflerin sunulacağı adres : Bkm.Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığı İhl.Kom.Bşk.lığı / BALIKESİR
b. İhalenin yapılacağı adres : Bkm.Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığı İhl.Kom.Bşk.lığı / BALIKESİR
c. İhale (son teklif verme) tarihi : 20 Haziran 2018 Çarşamba
ç. İhale (son teklif verme) saati : 10:00
7. Malzemelerin tamamına veya bir kısmına teklif verilip verilmeyeceği ve sözleşme türü;
İstekliler tekliflerini götürü bedel üzerinden verecektir. Kısmi teklif verilmeyecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşmesi imzalanacaktır.
8. Tekliflerin geçerlik süresi;
Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
9. İdarenin belirleyeceği geçici teminat tutarı/oranı ve ihtiyaç duyulan diğer hususlar;
İstekliler; Mübadele edilecek malzeme için belirlenen tahmini tutarın (38.962,00 TL) %3’ünden az olmamak üzere (1.168,86 TL’den az olmayacaktır.) kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. (Teminat mektubu şeklinde verilecek Geçici teminatın süresi 120+30=150 günden az olmayacaktır.)
10. Diğer hususlar;
Diğer hususlar idari şartnamede belirtilmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR