SALİHLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

9 adet arsa satılacaktır

SALİHLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.10.2018 13:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Encümeni huzurunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SALİHLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

1- Belediye Meclisi’nin 01/02/2016 tarih ve 2016/27, 05/02/2018 tarih ve 2018/13, 04/09/2018 tarih ve 2018/82 Sayılı Kararları gereği mülkiyeti Belediyemize ait arsa,arazi niteliğine sahip taşınmazlardan tablonun 1 ve 2.ci sırasındakiler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a,36,37, 38, 39, 40, 41.maddelerine göre “Kapalı Teklif Artırma Usulü” ile,diğer sırasındaki gayrimenkullerin ise 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c ,46,47,48,49.maddeleri gereği “Açık Teklif Artırma Usulü” ile 25/10/2018 tarihi Perşembe günü saat 13:30’da Belediye Encümeni huzurunda ihale edilmek suretiyle satışı yapılacaktır. İhaleye katılacak isteklilerin Kapalı Teklif Artırma Usulü ve Açık Teklif Artırma Usulüne göre göre hazırlayacakları ihale teklif zarfları ve belgeler ile şartname bedel makbuzu ile geçici ihale teminat makbuzlarını en geç 24/10/2018 tarihi saat 16:30’a kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edebilecekleri gibi iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler. Ancak postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı teklif zarfının ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmaması halinde bu gecikmeden Belediyemiz sorumlu değildir.
2-İhaleye çıkarılan taşınmazların bulunduğu mahalle, ada/parsel, yüzölçümü, muhammen bedeli ve geçici ihale teminatı gibi unsurlar aşağıdaki tabloda tespit edilmiştir.

S.
N.

MAH.

ADA/PARSEL

ALANI
(M2)
VASFI
HİSSE
ORANI
1DEKAR
ARAZİNİN/
ARSANIN
MUHAMMEN
BEDELİ (TL)
TOPLAM
MUHAMMEN
BEDELİ (TL)
GEÇİCİ
İHALE
TEMİNAT
(TL)
01 Kabazlı 2104 Parsel 180.200,00 M2 Arazi Tam 13.000,00 TL. 2.342.600,00 TL 70.280,00 TL.
02 Kırveli 2753 Ada 1Parsel 487,12 M2 Arsa Tam 2.300,00 TL. 1.120.376,00 TL 33.620,00 TL.
03 Dombaylı 94 Ada 6 Parsel 447,73 M2 Arsa Tam 25,00 TL. 11.193,25 TL 340,00 TL.
04 Dombaylı 100 Ada 7 Parsel 477,11 M2 Arsa Tam 30,00 TL. 14.313,30 TL 430,00 TL.
05 Dombaylı 100 Ada 9 Parsel 537,06 M2 Arsa Tam 30,00 TL. 16.111,80 TL 490,00 TL.
06 Mersindere 136 Ada 5 Parsel 811,00 M2 Arsa Tam 45,00 TL. 36.495,00 TL 1.100,00 TL.
07 Mersindere 136 Ada 6 Parsel 661,00 M2 Arsa Tam 45,00 TL. 29.745,00 TL 900,00 TL.
08 Mersindere 136 Ada 7 Parsel 591,00 M2 Arsa Tam 45,00 TL. 26.595,00 TL 800,00 TL.
09 Mersindere 136 Ada 9 Parsel 447,00 M2 Arsa Tam 45,00 TL. 20.115,00 TL 610,00 TL.


3-İsteklilerden Aranılacak Belgeler
3.1.1-Nüfus cüzdan fotokopisi, (Özel kişinin veya Tüzel Kişi yetkilisinin),
3.1.2-Kanuni ikametgâh sahibi olmak,(Özel Kişiler için Nüfüus Müdürlüğünden ya da elektronik ortamda alınmış Yerleşim Yeri Adres Belgesi, Tüzel kişiler için tebligat adresini belirtir bağlı olduğu odadan alınan belge)
3.1.3-Gerçek kişi ya da tüzel kişiliği temsilen katılanlar için Cumhuriyet Savcılığından ya da elektronik ortamda alınacak adli sicil belgesi,
3.1.4-Belediyemize herhangi bir hizmetten dolayı vadesi geçmiş borcu olmadığına dair yazı
3.1.5-İhale şartnamesinin satın alındığına dair makbuz.
3.1.6-Geçici ihale teminat bedelinin ödendiğine dair tahsilat makbuzu ya da bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri bu tutarda süresiz banka teminat mektubu
3.1.7-Katılımcıya ait imza sirküsü
3.1.8-Vekâleten katılımda,vekâlet aslı ya da yetkili memur tarafından onaylanmış örneği veya noterden tasdikli yetki belgesi ile imza sirküleri,
3.2-İsteklinin bir şirket olması halinde;
3.2.1-Tüzel kişiliğin Ticari Tebligat Adres Beyanı
3.2.2-İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair 2018 yılı içinde alınmış bir belgeyi ibraz etmesi,
3.2.3-Şirketin imza sirkülerinin ve şirket adına ihaleye katılacak veya tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin “şirket yetkilisi yada vekili” olduğunu gösterir noterden tasdikli bir belgeyi ibraz etmesi,
3.2.4-Şirketin ortakları, üyeleri veya kurucuları, tüzel kişiliğin yönetimindeki temsile yetkili görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,
3.2.5-İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ihale ile ilgili noter tasdikli iş ortaklık sözleşme belgesi ve ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları sözleşmede belirtilir.
4)2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 7 nci maddesinin ilgili fıkraları hükmü uyarınca hazırlanan ihale şartnamesi istekliler tarafından,idarede ücretsiz görülebileceği gibi tablonun 1. Ve 2. sırasındaki taşınmazın şartnamesi 500,00.-TL.bedel karşılığında, diğer taşınmazların ihale şartnamesi ise 250,00.-TL.karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.
Taliplilere ilanen duyrulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR