KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kullanılmış su sayaçları yeni su sayaçlarıyla trampa edilecektir

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Kullanılmış 70.000 kg Su Sayacı ile trampa edilecek muhammen yeni sayaç sayısı 16.267 adettir
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.12.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İSU Genel Müdürlüğü 42 Evler Atıksu Arıtma Tesisleri İhale Salonu Sanayi Mah. Korkmazlar Sok. No:9 İzmit KOCAELİ
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Satış

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN

Genel Müdürlüğümüze ait “Kullanılmış Su Sayaçlarının Yeni Su Sayaçları ile Trampa Edilmesi” Açık Teklif Usulüne ( İSU İhale Yönetmeliği 31 c maddesi) göre yapılacaktır.

 • İhale 20.12.2018 Perşembe günü saat 10:30 da İSU Genel Müdürlüğü 42 Evler Atıksu Arıtma Tesisleri İhale Salonu Sanayi Mah. Korkmazlar Sok. No:9 İzmit KOCAELİ adresinde yapılacaktır.

 • Kullanılmış 70.000 kg Su Sayacı ile trampa edilecek muhammen yeni sayaç sayısı 16.267 adettir.

 • İstekliler tarafından yapılacak teklifler, su sayaçlarının tamamı için ihale komisyonu önünde sözlü olarak ve sıra ile arttırma şeklinde komisyona belirtmeleri suretiyle yapılacaktır.

 • İhaleye katılabilmek için isteklilerden mesleki yeterlik olarak talep edilen belgeler ihale dosyasında belirtilmiştir.

 • İhale dosyası İSU Genel Müdürlüğü 115 no’lu odaya 50,00 TL yatırılarak 42 Evler Atıksu Arıtma Tesisi ihale servisinden temin edilecektir.

 • Kullanılmış Su Sayaçlarının tamamı için 37.338,00 TL geçici teminat yatırılacaktır.

 • Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 20.03.2019. tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

 • İhaleye katılabilmek için ihale dosyası satın alınması, geçici teminatın yatırılması ve ihale dosyasında istenen belgelerin düzenlenmesi zorunludur.

 • İhaleye katılmak isteyen Gerçek Kişilerde Aranacak Şartlar: a) İkametgah Belgesi b) Nüfus Cüzdan Belgesi c) Geçici Teminatın yatırıldığına dair belge d) Noter tasdikli imza beyannamesi. İhaleye katılmak isteyen Tüzel Kişilerde Aranacak Şartlar: a) Tüzel Kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya sureti ile tüzel kişiliğin imza sirküleri. b) Geçici Teminatı yatırdığına dair belge. İhaleye katılmak isteyen Gerçek ve Tüzel Kişilerde Aranacak Ortak Özellikler: a) Geçici Teminatı yatırdığına dair belge. b)Vekaleten İhaleye Katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter Tasdikli vekaletnamesi. Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesini ile birlikte ihale saatine kadar İSU Genel Müdürlüğü 42 Evler Atıksu Arıtma Tesisi ihale salonunda toplanacak olan ihale Komisyonu Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

 • İhale konusu Kullanılmış Su Sayaçları İSU Kartepe şube müdürlüğüne ait şantiyede bulunan depoda görülebilir.

 • İhale üzerine kalan yüklenici, sözleşme imzalanmasına müteakip 60 takvim günü içinde teklif ettiği yeni sayaçları İSU Kartepe şube müdürlüğü ambarına teslim edecektir.

 • Kullanılmış su sayaçları ihale üzerine kalan yüklenici tarafından sözleşme imzalanmasına müteakip 10 takvim günü içerisinde idarenin ambarından teslim alınacaktır.

 • İdaremiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmadığı, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta veya kısımlara bölerek yapmakta serbesttir.

 • Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar İSU Genel Müdürlüğünün İhale Komisyonu’na ulaşması şarttır. Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.


Kamuoyuna saygıyla ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR