EMİRDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kat karşılığı işyeri inşaatı yaptırılacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00863113
Şehir : Afyonkarahisar / Emirdağ
Yayınlandığı Gazeteler

EMİRDAĞ 14.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
EMİRDAĞ 21.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Emirdağ Belediye Başkanlığına ait olan Emirdağ Yeni Mahalle 91 Ada,15  Parsel nolu taşınmaz üzerine kat karşılığı işyeri inşa edilmesidir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.09.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Emirdağ Belediyesi Meclis Toplantı Salonu (İncili Mahallesi Eskişehir Caddesi No:1 Kat:3 Emirdağ / AFYONKARAHİSAR)
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

EMİRDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

EMİRDAĞ YENİ MAHALLE 91ADA15 PARSEL NOLU TAŞINMAZDA

KAT KARŞILIĞI İŞYERİ İNŞAATI YAPIMI İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR.


Madde 1- İdareye İlişkin Bilgiler:
1.1.İdarenin;
Adı: Emirdağ Belediye Başkanlığı
Adresi: İncili Mahallesi Eskişehir Caddesi No:1 Emirdağ / AFYONKARAHİSAR
Telefon Numarası:0272 442 78 01
Faks Numarası: 0272 441 20 18
1.2.İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2 - İhalenin Konusu, Niteliği, Nev’i ve Miktarı:
Mülkiyeti Emirdağ Belediye Başkanlığına ait olan Emirdağ Yeni Mahalle 91 Ada,15 Parsel nolu taşınmaz üzerine kat karşılığı işyeri inşa edilmesidir.
İstekliler İdari ve Teknik Şartnamedeki belirtilen asgari şartları yerine getirmek ve yapmak zorundadır.

Madde 3- İhalenin Usulü:
a) 2886 Sayılı Kanunun 35-a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir.
b) Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.
c) İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.

Madde 4 – İhaleye İlişkin Bilgiler İle İhale Ve Son Teklif Verme Tarih Ve Saati:
a) Tekliflerin sunulacağı adres: Emirdağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü (İncili Mahallesi Eskişehir Caddesi No:1 Kat:1 Emirdağ / AFYONKARAHİSAR)
b) İhalenin yapılacağı adres: Emirdağ Belediyesi Meclis Toplantı Salonu (İncili Mahallesi Eskişehir Caddesi No:1 Kat:3 Emirdağ / AFYONKARAHİSAR)
c) İhale (son teklif verme) tarihi: 27/09/2018 Perşembe
d) İhale (son teklif verme) saati: 14:00
İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte Belediye Encümeni tarafından yapılacaktır.

Madde 5- İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini:
İhale dokümanı Emirdağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir ve 500,00-TL. karşılığında Emirdağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden temin edinilebilir.

Madde 6- İhaleye Girebilme Şartları:
İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.
A. İkametgah belgesi, (Tüzel kişiler için D/a bendindeki belgenin verilmesi yeterlidir.)
B. Tebligat için Türkiye'de adres gösterilmesi,
C.Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
Ç.

  1. Özel hukuk tüzelkişileri için, tüzelkişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi,

  2. Gerçek kişiler için ticaret veya sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

  3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birine ait Ç/a ve Ç/b bentlerinde belirtilen esaslara göre temin edilecek belgeler,

D. İhalenin ilan edildiği yıla ait noter tasdikli imza sirküleri,

  1. Gerçek kişi olması halinde, imza sirküleri.

  2. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri ve vekâletname,

  3. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzelkişilerin her birinin D/a ve D/b bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler,

E. İsteklinin şirket olması halinde şirket tüzüğü ile şirket ortaklarını ve bunların hisse oranlarını ve görevlerini belirten belge,
F. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma söz konusu ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli vekaletnameleri ve vekil verenin noter tasdikli imza sirküleri,
G. İhale şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz.
Ğ. Geçici teminat yatırıldığını gösteren belge,
H. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi,
I. İsteklinin vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden, ihale ilk ilan tarihinden sonra alınmış belge,
İ. İsteklinin Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ilgili Müdürlüğünden, ihale ilk ilan tarihinden sonra alınmış belge,
J. İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğünü belirtir idareden temin edilecek "Yer Gördü Belgesi",
K. Örneğine uygun olarak hazırlanmış, teklif mektubu,
L. İsteklinin, 2886 sayılı kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair örneğe uygun olarak hazırlanmış taahhütname yazısı vermesi,

Madde 7-Yaklaşık Bedel ve Geçici Teminat
Emirdağ Yeni Mahalle 91 Ada, 15 Parsel nolu taşınmazın ihalenin muhammen bedeline esas alınacak güncel rayiç değer;
Arsa Bedeli: 665.599,20-TL.
İşin Artı bedeli: 10.000,00-TL.’dir.

Buna göre Yaklaşık Bedel; Arsa Bedeli + Artı Bedel toplamı olan 675.599,20-TL. (Altıyüzyetmişbeşbinbeşyüzdoksandokuzlirayirmikuruş) olup işe ait geçici teminat 20.267,98-TL'dir.
İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İstekliler ilanen duyurulur.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR