EMİRDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kat karşılığı inşaat yaptırılacaktır

EMİRDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00873142
Şehir : Afyonkarahisar / Emirdağ
Yayınlandığı Gazeteler

EMİRDAĞ 05.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Yazı İşleri Müdürlüğü
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.10.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Emirdağ Belediyesi Meclis Toplantı Salonu (İncili Mahallesi Eskişehir Caddesi No:1 Kat:3 Emirdağ / AFYONKARAHİSAR)
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
EMİRDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İLAN

EMİRDAĞ YENİ MAHALLE 91ADA15 PARSEL NOLU TAŞINMAZDA
KAT KARŞILIĞI İŞYERİ İNŞAATI YAPIMI İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR.


Madde 1- İdareye İlişkin Bilgiler:
1.1.İdarenin;
Adı: Emirdağ Belediye Başkanlığı
Adresi: İncili Mahallesi Eskişehir Caddesi No:1 Emirdağ / AFYONKARAHİSAR
Telefon Numarası:0272 442 78 01
Faks Numarası: 0272 441 20 18
1.2.İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2 - İhalenin Konusu, Niteliği, Nev’i ve Miktarı:
Mülkiyeti Emirdağ Belediye Başkanlığına ait olan Emirdağ Yeni Mahalle 91 Ada,15 Parsel nolu taşınmaz üzerine kat karşılığı işyeri inşa edilmesidir.
İstekliler İdari ve Teknik Şartnamedeki belirtilen asgari şartları yerine getirmek ve yapmak zorundadır.
Madde 3- İhalenin Usulü:
a) 2886 Sayılı Kanunun 35-a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir.
b) Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.
c) İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.
Madde 4 – İhaleye İlişkin Bilgiler İle İhale Ve Son Teklif Verme Tarih Ve Saati:
a) Tekliflerin sunulacağı adres: Emirdağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü (İncili Mahallesi Eskişehir Caddesi No:1 Kat:1 Emirdağ / AFYONKARAHİSAR)
b) İhalenin yapılacağı adres: Emirdağ Belediyesi Meclis Toplantı Salonu (İncili Mahallesi Eskişehir Caddesi No:1 Kat:3 Emirdağ / AFYONKARAHİSAR)
c) İhale (son teklif verme) tarihi ve saati : 16/10/2018 Salı günü saat 14:00
d) İhale (son teklif verme) saati: 14:00
İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte Belediye Encümeni tarafından yapılacaktır.
Madde 5- İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini:
İhale dokümanı Emirdağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir ve 500,00-TL. karşılığında Emirdağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden temin edinilebilir.
Madde 6- İhaleye Girebilme Şartları:
İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.
A. İkametgah belgesi, (Tüzel kişiler için D/a bendindeki belgenin verilmesi yeterlidir.)
B. Tebligat için Türkiye'de adres gösterilmesi,
C.Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
Ç.

  1. Özel hukuk tüzelkişileri için, tüzelkişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi,
  2. Gerçek kişiler için ticaret veya sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.
  3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birine ait Ç/a ve Ç/b bentlerinde belirtilen esaslara göre temin edilecek belgeler,

D. İhalenin ilan edildiği yıla ait noter tasdikli imza sirküleri,

  1. Gerçek kişi olması halinde, imza sirküleri.
  2. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri ve vekâletname,
  3. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzelkişilerin her birinin D/a ve D/b bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler,

E. İsteklinin şirket olması halinde şirket tüzüğü ile şirket ortaklarını ve bunların hisse oranlarını ve görevlerini belirten belge,
F. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma söz konusu ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli vekaletnameleri ve vekil verenin noter tasdikli imza sirküleri,
G. İhale şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz.
Ğ. Geçici teminat yatırıldığını gösteren belge,
H. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi,
I. İsteklinin vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden, ihale ilk ilan tarihinden sonra alınmış belge,
İ. İsteklinin Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ilgili Müdürlüğünden, ihale ilk ilan tarihinden sonra alınmış belge,
J. İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğünü belirtir idareden temin edilecek yer gördü belgesi
K. Örneğine uygun olarak hazırlanmış teklif mektubu,
L. İsteklinin, 2886 sayılı kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair örneğe uygun olarak hazırlanmış taahhütname yazısı vermesi,
M. İhale konusu iş kapsamında işin devamı süresince aşağıda belirtilen personeli istihdam edeceğine dair örneğe uygun olarak hazırlanmış taahhütname (İşin bir kısmı veya tamamı alt yükleniciye verildiği durumda teknik personel bildirimini alt yüklenici verecektir.)
* 1 Adet Şantiye Şefleri Hakkındaki Yönetmeliğe uygun teknik personel.
N. İlan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu tek seferde en az 2.800 m2 inşaat yaptığına dair iş deneyimini gösteren sözleşmeye ilişkin iş bitirme belgesi.
Benzer iş olarak; Askeri tesis ve binalar , Hastaneler ,Havaalanı terminal binaları, İbadethaneler, İdari binalar, Kapalı spor salonları, Kültür ve kongre merkezleri, Müze ve konser salonları Stadyum, hipodrom ve veledromlar, Ticaret ve alışveriş merkez ve kompleksleri Konut / Toplu konut işleri , Tren gar ve istasyonları ile liman binaları ,Uluslararası fuar merkez ve kompleksleri , Üniversite ve eğitim binaları,Yüksek yapılar (30 kat üzeri ) Beş ve üzeri yıldızlı oteller ,1. sınıf tatil köyleri işleri kabul edilecektir.
(İsteklinin ortak girişim olması halinde ortaklardan birinin istenen şartları sağlaması halinde diğer ortaktan ayrıca iş deneyimi istenmez.)
Madde 7-Yaklaşık Bedel ve Geçici Teminat
Emirdağ Yeni Mahalle 91 Ada, 15 Parsel nolu taşınmazın ihalenin muhammen bedeline esas alınacak güncel rayiç değer;
Arsa Bedeli: 665.599,20-TL.
İşin Artı bedeli: 10.000,00-TL.’dir.
Buna göre Yaklaşık Bedel; Arsa Bedeli + Artı Bedel toplamı olan 675.599,20-TL. (Altıyüzyetmişbeşbinbeşyüzdoksandokuzlirayirmikuruş) olup işe ait geçici teminat 20.267,98-TL'dir.
İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İstekliler ilanen duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR