ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İnşaat atıkları satılacaktır

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Antalya İli Manavgat İlçesi Çenger Köy mevkiinde bulunan Yargıtay Başkanlığı’na Ait Araştırma, Eğitim Ve Dinlenme Tesisleri’nde Yer Alan İnşaat Atıklarının Satılması
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.01.2019 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Hizmet Binası 1. Kat Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


1-İHALENİN KONUSU: Antalya İli Manavgat İlçesi Çenger Köy mevkiinde bulunan Yargıtay Başkanlığı’na Ait Araştırma, Eğitim Ve Dinlenme Tesisleri’nde Yer Alan İnşaat Atıklarının Satılması İşi ve Alandan Temizlenmesi İşi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile ihalesi yapılacaktır.

MALZEMENİN ADI TAKRİBİ
MİKTARI
BİRİMİ TAHMİNİ BEDEL TL GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ TL
GÜNEŞ KOLLEKTÖRÜ 600 AD 276.000,00 8.280,00
KLİMA 151 AD
PVC DOĞRAMA 15000 KG
DEMİR 35000 KG
DÖKÜM MALZEME(AYDINLATMA DİREĞİ) 1500 KG
ÇİNKO 300 KG

2-İŞİN TAHMİN EDİLEN MİKTARI BEDELİ: Arttırıma esas tahmini bedel 276.000,00 TL olup geçici teminat miktarı 8.280,00 TL’dir. Bahse konu malzemelerin atıl durumda bulunması sebebiyle ilgi yasa gereği bu iş kapsamında KDV alınmayacaktır.
3- GEÇİCİ TEMİNAT: Muhammen bedelin yüzde üçü tutarındaki 8.280,00 TL’lik geçici teminat makbuzunun aslı/teminat mektubunun aslını vereceklerdir.
Geçici teminatlar Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı veznesine veya Vakıfbank A.Ş. Antalya 100. Yıl Şubesi TR75 0001 5001 5800 7292 3385 06 nolu hesaba yatırılabilir.
4- İHALE YERİ, TARİHİ SAATİ VE USULÜ:
İhale, Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20 Muratpaşa/ANTALYA adresindeki Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Hizmet Binası 1. Kat Encümen Toplantı Salonunda 24.01.2019 Perşembe günü saat 15:00’da yapılacaktır. İhalede 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü uygulanacaktır.
5- İSTEKLİLERDEN ARANILAN BELGELER:
GERÇEK KİŞİLERDEN:
5.1- Kanuni ikametgâhı ve nüfus cüzdanı fotokopisi olması,
5.2- Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,
5.3- İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden önce son bir yıl içinde alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi,
5.4- Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi.
TÜZEL KİŞİLERDEN:
5.5- Tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, son bir yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.
5.6- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
5.7- Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’ de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca ve Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
5.8- İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden önce son bir yıl içinde alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
5.9- Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi.
5.10- İhaleye birden fazla gerçek ya da tüzel kişinin iş ortaklığı olarak katılması mümkündür. İş ortaklığı olarak ihaleye katılacak olanlar yukarıda belirtilen belgeleri ayrı ayrı sunmalıdır. Ayrıca iş ortaklığı beyannamesi de verilecektir. Geçici teminat ortaklardan biri ya da birkaçı tarafından karşılanabilir.
6- ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI:
İhale dokümanı Antalya Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Dairesi Başkanlığından (Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü) mesai saatleri içinde bedelsiz olarak temin edilebilir.
7- Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.
8- Posta ile yapılacak başvuruların ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaşması şarttır.
9- İhaleye katılacak isteklilerin şartnamede belirtilen belgelerle birlikte ihale saatinden önce Encümen Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR