OSMANGAZİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. ESKİŞEHİR

Hurda malzemeler satılacaktır

OSMANGAZİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. ESKİŞEHİR

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00844241
Şehir : Eskişehir
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİ İRADE 28.07.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/HURDA SATIŞ/81
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Hurda Malzeme Satışı İşi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.08.2018 10:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
16.08.2018 Perşembe günü  Saat: 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü 1. Kat Atatürk Toplantı Salonu - İstiklal Mah. Şair Fuzuli Cad. No:7 Odunpazarı /ESKİŞEHİR
İhale Usulü
:
Elektrik Dağıtım Şirketleri Satın Alma-Satma ve İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Satış

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanması Yönetmeliği 6. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

OSMANGAZİ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ESKİŞEHİR

Şirketimiz Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak İlleri ve bu illere bağlı ilçe sınırları içinde depolardaki Hurda Malzemelerin Satış İşini açık ihale usulü ile ihale edecektir.
1. Şirketin:
a) Adresi: İstiklal Mah. Şair Fuzuli Cd. No: 7 26010 Odunpazarı/ESKİŞEHİR
b) Telefon ve Faks Numarası: 0 (222) 211 60 00/26074 0(222) 230 15 53
c) Kayıtlı Elektronik Posta(KEP) Adresi : osmangaziedas.satinalma@hs03.kep.tr
ç) Elektronik Posta Adresi: senay.barin@oedas.com.tr
d)İhale dokümanının görülebileceği adresi: OEDAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma ve Lojistik Müdürlüğü İhale
2. İhalenin:
a)Kayıt Numarası: 2018/HURDA SATIŞ/81
b) Adı: İhtiyaç Dışı, İhtiyaç Fazlası ve Hurda Malzeme Satışı İşi
c) Yapılacağı yer: Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü 1. Kat Atatürk Toplantı Salonu - İstiklal Mah. Şair Fuzuli Cad. No:7 Odunpazarı /ESKİŞEHİR
ç) Tekliflerinin sunulacağı Tarih ve saat : 16.08.2018 Perşembe günü Saat: 09:00
d) İhale (Tekliflerin Açılma) Tarih ve saati : 16.08.2018 Perşembe günü Saat: 10:00
e) Açık Artırma Tarihi ve saati : 16.08.2018 Perşembe günü Saat: 10:00
3-İhale konusu işin:
a) Niteliği, Türü: : Hurda Malzeme Satışı İşi
b) İşe başlama tarihi : Sözleşme imza tarihinden sonra davet alınca
4-Katılma şartları ve İstenen Belgeler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi ve Vekaletname ya da İmza Sirküleri,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.2. Teklif Sahibi, bu şartnamenin eki olan hurda malzeme listesinde belirtilen hurda malzemelere karşılık gelen atık kodlarını gösterir, Çevre ve Şehircilik Bakanlığın’dan alınmış güncel “ÇEVRE İZİN ve LİSANS BELGESİ”ni sunmakla yükümlüdür.
5-İhale konusu işe ait tüm belgeler ihale dosyasında ayrıntılı olarak yer almaktadır. İhale dokümanı, Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma ve Lojistik Md.lüğü İhale Biriminde görülebilir İhale dokümanı kayıtlı e-posta (KEP)adresine gönderilecektir.
6-Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş İstiklal Mah. Şair Fuzuli Cd. No: 7 26010 Odunpazarı/ESKİŞEHİR Evrak kayıt Servisi adresine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale dokümanında belirtilen saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir.
7-İstekliler 250.000 TL tutarında geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarının süresi 90 (doksan) takvim gününden az olamaz.
8- Kısmi teklif verilmesi; bu ihalede grup bazında kısmi teklif verilebilir.
9-Diğer hususlar:
- Yapılacak olan ihalelerde, gelen tekliflerin üçten az olması durumunda ihale iptal edilebilir. Tekrar edilen açık usul ihalelerin de teklif sayısı şartı aranmaz.
- İhaleye kamu kurum ve kuruluşları tarafından yasaklı olarak belirlenen firmalar katılamazlar.
- Şirketimiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR