FOÇA AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ

Hurda malzeme satışı yapılacaktır

FOÇA AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00925732
Şehir : İzmir / Foça
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ BAKIŞ 09.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
YENİ BAKIŞ 11.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.01.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

HURDA MALZEME SATIŞI YAPILACAKTIR

T.C
ADALET BAKANLIĞI
FOÇA AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ

Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü'nün Kurumumuz bünyesinde bulunan atölyelerden üretim neticesinde çıkan hurdaların; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45.maddesi gereği açık teklif usulü ile satışı yapılacaktır.

CİNSİ MİKTARI TAHMİNİ BEDELİ İHALE TARİHİ İHALE SAATİ GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI
(%3)
DEMİR 250.000 KG 300.000,00 TL. 22.01.2019 10:30
BAKIR 1.000 KG 25.000,00 TL. 22.01.2019 10:30
AMÜMİNYUM 1.000 KG 5.000,00 TL. 22.01.2019 10:30
TEHLİKESİZ ATIK( KAĞIT-KARTON-PLASTİK) 100.000 KG 40.000,00 TL. 22.01.2019 10:30
TOPLAM 370.000,00 TL. 11.100,00 TL.


Madde-1 Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü'nün Kurumumuz bünyesinde bulunan atölyelerden üretim neticesinde çıkan hurdaların satışı yapılacaktır.
Madde-2 İhale;2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45.maddesi gereği açık teklif usulü artırma suretiyle yapılacaktır.
Madde-3 İhale; 22/01/2019 tarihinde Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacaktır.
Madde-4 Muhammen bedel, KDV Hariç olmak üzere 370.000,00 TL.olup,geçici teminat miktarı bu tutarın en az % 3 ü olan 11.100,00 TL dir.
Madde-5 İhale şartnamesi ile diğer evraklar;mesai saatleri içinde Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğümüzün Satınalma bürosundan 100,00TL.(YüzTL.) karşılığında temin edilebilir.
Madde-6 İhaleye katılacak olan gerçek yada tüzel kişilerin aşağıdaki belgeler ile ihale gün ve saatinde ihalenin yapılacağı yerde hazır bulunmaları gerekmektedir;
A) Gerçek kişiler ;
- Nüfus cüzdan fotokopisi (aslı ile beraber),
- Türkiye'de tebligat için adres beyanı,
- Vekaleten katılıyor ise ,vekaletname ile vekile ait nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı ile beraber),
- Geçici teminat mektubu yada kurum işyurdu banka hesabına yatırıldığına dair dekont,
- Güncel vergi borcu yoktur,belgesi(ihale ilk ilan tarihinden sonra alınmış)
- Güncel SGK borcu yoktur belgesi (ihale ilk ilan tarihinden sonra alınmış)
- İhale dokümanı satın aldığına dair makbuz
B) Tüzel Kişiler;
- Şirketin tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri;
Şirketin kuruluşunu ve faaliyetini gösteren ticaret sicil gazetesi
- Şirket adına ihaleye katılan kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekaletname
- İhale yılı içinde alınmış sicil tasdiknamesi
- Tebligat adresi beyanı
-- Geçici teminat mektubu yada kurum işyurdu banka hesabına yatırıldığına dair dekont,
- Güncel vergi borcu yoktur,belgesi(ihale ilk ilan tarihinden sonra alınmış)
- Güncel SGK borcu yoktur belgesi (ihale ilk ilan tarihinden sonra alınmış)
- İhale dokümanı satın aldığına dair makbuz
C) Ortak Girişimler:
- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki esaslara göre temin edilecek belgeleri
Madde-7 İdareye verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır.
Madde-8 Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten/vekaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir.Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Madde-9 Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.İhale komisyonu 2886 Sayılı kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Madde-10 İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla,37.md.hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü mektupla da gönderebilirler.

Madde-11 Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
Madde-12 Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak olup; İhalenin süresi 1.md. de belirtilen miktarlar tamamlanana kadardır

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 17.ve18.maddeleri gereği İLANEN DUYURULUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR