ANTALYA GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Hurda karşılığı yıkım ve moloz nakli işi yaptırılacaktır

ANTALYA GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00822851
Şehir : Antalya
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRSES 13.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
HÜRSES 18.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Kızıltoprak Spor Kompleksi 1 Nolu Futbol Sahasına ait betonarme tribünün hurda karşılığı yıkılarak, molozların yasal moloz döküm alanlarına taşınması işidir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.06.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü- Hizmet Binası Toplantı Salonu Muratpaşa/ANTALYA
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KIZILTOPRAK SPOR KOMPLEKSİ 1 NOLU FUTBOL SAHASI HURDA KARŞILIĞI YIKIM VE MOLOZ NAKLİ İŞİ İHALE İLANI
ANTALYA GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kızıltoprak Spor Kompleksi 1 Nolu Futbol Sahası Tribünü Hurda Karşılığı Yıkım ve Moloz Nakli işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi Açık Teklif Usulü ile ihale edilmektedir. İhalelere ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
1-İdarenin adı :Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü

 1. Adresi :Doğuyaka Mahallesi 1219 Sokak No:6 Muratpaşa/ANTALYA
 2. Telefon ve fax :2423117373-2423127373

2-İhale Konusu İşin:

a) Yerin Adı : Kızıltoprak Spor Kompleksi 1 Nolu Futbol Sahası Tribünü Muratpaşa/ ANTALYA
b) İşin Tanımı :Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Kızıltoprak Spor Kompleksi 1 Nolu Futbol Sahasına ait betonarme tribünün hurda karşılığı yıkılarak, molozların yasal moloz döküm alanlarına taşınması işidir.
c) Muhammen bedel :1.734,33 TL
d) İşin Süresi :15 (onbeş) takvim günüdür.
e) Geçici Teminat :60.00 TL (Süresiz)
f) Kesin Teminat : -
g) İşin başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanır.
3- İhalenin:
a) Yapılacağı Yer :Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü- Hizmet Binası Toplantı Salonu Muratpaşa/ANTALYA
b) Tarih ve Saat :25.06.2018 Saat: 10.00

4- İhale Şartnamesinin Görülebileceği ve Alınabileceği Adres:
İhale Şartnamesi mesai saatleri içinde Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün Tesisler Servisi Biriminde bedelsiz olarak görülebilir ve 50,00 TL bedelle satın alınabilir.
5-İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler:

 1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,
 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 3. Teklif mektubu,
 4. Geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
 5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
 6. İş ortaklığı beyannamesi, (Ortak Girişim halinde)
 7. 20.000,00 TL’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belge (Spor tesisleri, hastane, stadyum gibi kompleks yapıların yıkım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.)
 8. İhale tarihinden 15 gün önce Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair belge,
 9. İhale tarihinden 15 gün önce Sosyal Güvenlik Prim borcu olmadığına dair belge,
 10. İhaleye girecek olanların Yürürlükte olan kanunlarca yasaklı olmaması gerekmektedir. Bu nedenle yasaklı olmadıklarına dair taahhütname vereceklerdir.
 11. Bu ihaleden doğabilecek anlaşmazlıkların çözümü halinde Antalya Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
 12. İdare ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.
 13. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6.maddesinde yazılı kimseler gerek doğrudan doğruya, gerekse bilvasıta ihaleye giremezler
 14. Bu ilanda bahsedilmeyen hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanun hükümleri geçerlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR