ANKARA GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Hurda karşılığı yıkım ve moloz nakli ihalesi

ANKARA GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Spor Genel Müdürlüğüne ait 15 Adet Betonarme bloktan              oluşan stadyum binası-temeli-çelik konstrüksiyon çatısı ve 4 adet aydınlatma direğinin hurda karşılığı yıkılarak, molozların yasal moloz döküm alanlarına taşınması işidir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.07.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü- Hizmet Binası        Toplantı Odası Ulus/ANKARA
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ANKARA GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

19 Mayıs Stadyumu Hurda Karşılığı Yıkım ve Moloz Nakli işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi Açık Teklif Usulü ile ihale edilmektedir. İhalelere ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
1-İdarenin:

 1. Adresi :19 Mayıs Spor Kompleksi İçerisi Ulus/ ANKARA

 2. Telefon ve fax : 3123092100-3123241026

2-İhale Konusu İşin:

a) Yerin Adı

: 19 Mayıs Stadyumu Ulus/ ANKARA

b) İşin Tanımı

: Mülkiyeti Spor Genel Müdürlüğüne ait 15 Adet Betonarme bloktan oluşan stadyum binası-temeli-çelik konstrüksiyon çatısı ve 4 adet aydınlatma direğinin hurda karşılığı yıkılarak, molozların yasal moloz döküm alanlarına taşınması işidir.

c) Muhammen bedel

: 2.022.000,00TL

d) İşin Süresi

: 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

e) Ek Teminat

: 1.000.000,00 TL

f) Geçici Teminat

: 60.660,00 TL (Süresiz)

g) Kesin Teminat

: 121.320,00 TL (Süresiz)

h) İşin başlama tarihi

: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanır.

3- İhalenin:
Yapılacağı yer
: Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü- Hizmet Binası Toplantı Odası Ulus/ANKARA
Tarih ve Saati : 20.07.2018 Saat: 10.30
4- İhale Şartnamesinin Görülebileceği ve Alınabileceği Adres:
İhale Şartnamesi mesai saatleri içinde Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün İhale Biriminde bedelsiz olarak görülebilir ve 500,00 TL bedelle satın alınabilir.
5-İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler:

 1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,

 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 3. Teklif mektubu,

 4. Geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

 5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

 6. İş ortaklığı beyannamesi, (Ortak Girişim halinde)

 7. 500.000,00 TL’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belge (Ekap’a kayıtlı olacak) ( Stadyum, Okul v.b. yıkım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.)

 8. İhale üzerine kalan firma; ihale tarihinden 15 gün önce Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair belge,

 9. İhale üzerine kalan firma; ihale tarihinden 15 gün önce Sosyal Güvenlik Prim borcu olmadığına dair belge,

 10. İhaleye yerli istekliler katılabilir.

 11. İhaleye girecek olanların Yürürlükte olan kanunlarca yasaklı olmaması gerekmektedir. Bu nedenle yasaklı olmadıklarına dair taahhütname vereceklerdir.

 12. Bu ihaleden doğabilecek anlaşmazlıkların çözümü halinde Ankara Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

 13. İdare ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.

 14. Bu ilanda bahsedilmeyen hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanun hükümleri geçerlidir.

o) Yüklenici işe başlamadan sözleşme öncesi 1.000.000,00-TL (BirmilyonTürkLirası) ek banka teminatını(Mektup veya Nakit) idareye verir. Yüklenici İşin bitimi sonrası düzenlenecek kabul tutanağı ve Sgk İlişiksizlik belgesini sunması halinde ek teminatın %50 ‘nı iade edilecektir. Kalan %50 ise 1(Bir) yıl sonra iade edilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR