MADEN TETKİK ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAKİNE İKMAL DAİRESİ BAŞK

Ekonomik ömrünü doldurmuş araçlar satılacaktır

MADEN TETKİK ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAKİNE İKMAL DAİRESİ BAŞK

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00874560
Şehir : Ankara / Çankaya
Yayınlandığı Gazeteler

HABER VAKTİM 10.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
HABER VAKTİM 12.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Muhtelif marka ve model'deki araçların satışı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.10.2018 10:30
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
İhale saatinden önce
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü İhale Toplantı Salonları.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ ARAÇLAR SATILACAKTIR

1- İhalenin Adı: Ekonomik ömrünü doldurmuş araçların satışı.

Sıra No Dosya No Araç Plakası Adet, Demirbaş, Model ve
Marka Bilgileri
Araçların Görülebileceği Yer/Yerler Muhammen
Bedel (TL)
Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 2018/106-1-FÖ 06JZ725 29190 Demirbaş Nolu 1 Adet 1999 Model Honda Arazi Binek Araç MTA Genel Müdürlüğü Merkez Ambarları 19.000,00 570,00 23/10/2018 10:30
2 2018/107-2-FÖ 06LGH47 29209 Demirbaş Nolu 1 Adet 2001 Model Honda Arazi Binek Araç MTA Genel Müdürlüğü Merkez Ambarları 16.500,00 495,00 23/10/2018 10:30
3 2018/108-3-FÖ 06LGH48 29208 Demirbaş Nolu 1 Adet 2001 Model Honda Arazi Binek Araç MTA Genel Müdürlüğü Merkez Ambarları 21.000,00 630,00 23/10/2018 10:30
4 2018/109-4-FÖ 06LOV70 29250 Demirbaş Nolu 1 Adet 2001 Model Honda Arazi Binek Araç MTA Genel Müdürlüğü Merkez Ambarları 21.000,00 630,00 23/10/2018 10:30
5 2018/110-5-FÖ 06LOV74 29114 Demirbaş Nolu 1 Adet 2001 Model Fiat Binek Otomobil MTA Genel Müdürlüğü Merkez Ambarları 13.500,00 405,00 23/10/2018 10:30
6 2018/111-6-FÖ 06V2357 29276 Demirbaş Nolu 1 Adet 1989 Model Toyota (Kısa Şasi) Arazi Binek MTA Genel Müdürlüğü Merkez Ambarları 16.000,00 480,00 23/10/2018 10:30
7 2018/112-7-FÖ 06V2411 29221 Demirbaş Nolu 1 Adet 1989 Model Toyota (Kısa Şasi) Arazi Binek MTA Genel Müdürlüğü Merkez Ambarları 18.000,00 540,00 23/10/2018 10:30
8 2018/113-8-FÖ 06DV5096 29116 Demirbaş Nolu 1 Adet 2012 Model Renault Fluence Binek Otomobil MTA Genel Müdürlüğü Merkez Ambarları 16.000,00 480,00 23/10/2018 10:30

2- İhale dokümanlarının görüle bileceği yer: İhale dokümanlarını mesai saatleri dahilinde MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü (Tel:0312 201 2053-2039) (205 nolu oda) Çankaya/ANKARA adresinden ve/veya www.mta.gov.tr adresinden bedelsiz olarak görülebilir ve temin edilebilir. Satışa konun araç/araçlar ilanda belirtilen bulunduğu yerlerde görülebilir.
3- İhalenin yapılacağı yer: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü İhale Toplantı Salonları.
4- İhalenin hangi usulle yapılacağı: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesi (Açık Teklif Usulü)
5- İsteklilerde Aranılan Şartlar ve Belgeler
İstekliler İhalelere katılabilmek için kanuni ikametgah sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliği haiz bulunmak aşağıda istenilen belgeleri vermeleri gerekir:
a) Gerçek Kişilerden;
-Tebligat için adres beyanı,
- İkametgâh belgesi,
- Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
- Noter Tasdikli imza beyannamesi,
- Geçici teminat mektubu veya makbuzu (Mevduat ve Katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır),
-Vekaleten katılım halinde noter tasdikli vekâlet name ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
b) Tüzel Kişilerden;
-Tebligat için adres beyanı,
-Tüzel kişilerin vergi numaralarını bildirmeleri,
-Tüzel kişiliğin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki
kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi,
- Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
- Geçici teminat mektubu veya makbuzu (Mevduat ve Katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır),
-Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli vekâletname ile vekilin
noter tasdikli imza beyannamesi.
6- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili maddelerine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:139 06800 Çankaya/ANKARA Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.
7- İhale konusu satışa ait ortaya çıkabilecek her türlü ulaşım, nakliye, yükleme, boşaltma, sigorta, vergi, resim, harç, noter, devir, zorunlu mali mesuliyet sigortası vb tüm masraflar istekliye aittir.
8- İhaleye katılanlar satışa çıkarılan araç/araçları görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için satışa konu aracın/araçların mevcut kusurlarından dolayı İdaremizce hiçbir sorumluluk kabul edilmez.
9- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR