ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİGADİÇ BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Deklase malzeme satılacaktır

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİGADİÇ BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00861583
Şehir : Balıkesir / Bigadiç
Yayınlandığı Gazeteler

HALKIN SESİ 14.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
edek Malzeme Ambarında bulunan toplam 321 Kalem muhtelif deklase malzemeler
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.10.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu Bigadiç/BALIKESİR
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Satış
GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BİGADİÇ BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Yedek Malzeme Ambarında bulunan toplam 321 Kalem muhtelif deklase malzemeler mevcut haliyle muhammen bedeller üzerinden kapalı zarf teklif alma usulü ile komisyonun uygun görmesi halinde Açık Artırma Usulü ile satılacaktır.

1-İdarenin
A) Adresi : ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BİGADİÇ BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Osmanca Mah. Bor Cad. No.34
Bigadiç / BALIKESİR
B) Telefon ve Fax Numarası : 0 – 266 – 633 72 21- 22 / 633 72 23
C) İnternet Adresi : www.etimaden.gov.tr
2-İhale Konusu Malın
A) Niteliği, Türü ve Miktarı : Detayı şartnamede belirtilmiştir.

Grup No Grup Malzemelerin Açıklaması Birimi Miktarı Muhammen Bedel (TL)
1 İş Makinaları Yedekleri Kalem 17 551,00
2 İş Makinaları Yedekleri Kalem 247 7.921,93
3 Muhtelif Marka Araç Filtreleri Kalem 3 7,50
4 Muhtelif Marka ve Model Rulmanlar Kalem 40 11.039,50
5 Su (PVC) Tesisat Malzemeleri Kalem 14 548,10
TOPLAM 321 20.068,03

B) Teslim Yeri : 321 Kalem deklase malzemelerin teslim yeri Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Yedek Malzeme Ambarı (Bigadiç/BALIKESİR) ile Kestelek Açık İşletme Konsantratör Birimi Yedek Malzeme Ambarıdır. (M.Kemalpaşa/BURSA)
3) İhalenin
A) Yapılacağı Yer : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu Bigadiç/BALIKESİR
B) Tarih ve Saati : 04.10.2018 Perşembe günü – Saat 14.00
4) Teklifler kapalı zarf şeklinde ve İhale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günü süreli olacaktır.
5) İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste görülebilir ve bedelsiz olarak alınabilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların İşletmece onaylı ihale dokümanını alması zorunludur.
a) İhale dokümanının görülebileceği ve alınabileceği yerler:
-Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Osmanca Mah. Bor Cad. No.34 Bigadiç/BALIKESİR
b) İhale dokümanı satış bedeli : Bedelsiz
6) Teklifler en geç ihale tarihi 04.10.2018 Perşembe günü – Saat 14:00’e kadar İşletme Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Evrak-Haberleşme ve Arşiv Birimine verilmiş olacaktır.
7) İhalemiz 04.10.2018 Perşembe Günü – Saat 14.00‘de Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü idari binasındaki toplantı salonunda kapalı zarf teklif alma usulü ile yapılacaktır.
8) İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler Aşağıdadır.
8.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan örneğe uygun olarak hazırlanacak teklif mektubunu,
8.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon, faks ve elektronik posta adresini gösteren belgeyi,
8.3. Teklif Sahibinin,
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,
b) Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirkülerinin,
8.4. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,
8.5. Deklase Malzeme Görme Belgesini
8.6. Satışı yapılacak deklase malzemelere ait teklif edilen toplam fiyatın %10’u oranındaki (04.01.2019 tarihine kadar geçerli) geçici banka teminat mektubunu veya nakit olarak sunulacak ise Muhasebe Birimine veya İşletmenin Halk Bankası Bigadiç Şubesi nezdindeki TR950001200924900013000002 nolu hesabına yatırıldığına dair belgeyi,
8.7 İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesini,
8.8. İsteklinin bütün sayfalarını imzaladığı son sayfasını kaşelenmiş ve imzalanmış Deklase Malzeme Satış Şartnamesini,
teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.
9. İhale kısmi teklife açık olup, her grup malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi bir kısmı için de teklif verilebilir. Değerlendirme kalem kalem yapılacaktır. Teklifte bulunulan malzemeler için muhammen bedelinin altındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
10. İlan konusu ihale 4734 sayılı Kamu ihale kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu ihale kanununa tabi olmayıp İşletme Müdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR