ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALK EKMEK VE UNLU MAMÜLLER FABRİKALARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Boş un çuvalı, üretim döküntüsü ve ıskarta ekmeğin toptan satışı işi

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALK EKMEK VE UNLU MAMÜLLER FABRİKALARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Boş Un Çuvalı, Üretim Döküntüsü ve Iskarta Ekmeğin Toptan Satışı İşi Yaptırılacaktır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.12.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Adana Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Boş Un Çuvalı, Üretim Döküntüsü ve Iskarta Ekmeğin Toptan Satışı İşi Yaptırılacaktır.


1) Adana Büyükşehir Belediyesi Adana Halk Ekmek ve Unlu Mamulleri Ekmek Fabrikalarında Üretim Sonucu Ortaya Çıkan Boş Un Çuvalı, Üretim Döküntüsü ve Iskarta Ekmeğin Şartname Hükümleri Doğrultusunda Toptan Satışı işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesinin (c) fıkrasına göre Açık Teklif Usulü ile açık arttırma suretiyle satılacaktır. Aynı gün ihale edilecek olan üç ayrı ihale dosyası için; istekliler katılmak istedikleri bir işe dosya verebilecekleri gibi tüm işlere de ayrı ayrı dosya verebileceklerdir.
2) Bu işin ihalesinde 16 Nisan 2002 Tarih ve 24728 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Uygun Bedele ait tebliğ hükümleri uygulanmayacaktır.İhale en yüksek peyi süren isteklide kalacaktır.
3) Bahse konu olan üç ayrı ihalenin bilgileri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

İhalesi Yapılacak Mal İhale Tarihi ve
Saati
İhale Edilecek Mal Miktarı Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL)
Boş Un Çuvalı 12/12/2018- 14:00 267.750 Adet 18.073,13 542,19
Üretim Döküntüsü
12/12/2018- 14:00
61.200 Kg 16.542,36 496,27
Iskarta Ekmek
12/12/2018- 14:00
299.880 Adet 26.809,27 804,28


4) İhaleler 12/12/2018 Çarşamba günü saat 14:00’de Adana Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.
5) İhale Şartnamesi ve diğer evraklar Belediyemiz İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığında mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilecektir (İhale Dosya Bedeli her bir dosya için 50,00 TL’ dir).
6) İsteklilerin müracaat belgeleri ile 12/12/2018 Çarşamba günü saat 13:30’de Adana Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
7) İhaleye katılabilmek için;
a. Kanuni ikametgahı olması
b. Tebligat İçin Adres Beyanı,
c. Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi vermesi (2018 yılı)
1.Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2.Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından alınmış belge,
3.Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (1) ve (2) deki esaslara göre temin edecekleri belge
d. İmza sirküleri vermesi,
1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,
2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
3.Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (1) ve (2) deki esaslara göre temin edecekleri belge
e. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile birlikte vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
f. Ortak girişim olması halinde ihale şartnamesindeki örneğine uygun noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi (Pilot Firmanın en çok hisseye sahip olması zorunludur. Ortakların hisse oranları ortaklık sözleşmesinde belirtilecektir)
g. Örneğine Uygun Başvuru Dilekçesi
h.2886 sayılı kanuna göre cezalı olmadığına dair yazılı beyanı
ı.İsteklinin gerçek veya tüzel kişilik durumuna göre gelir/kurumlar vergileri borcu olmadığına dair bağlı bulundukları vergi dairesinden ihale ilan yayım tarihinden sonra alınan belge (belgenin aslı verilecektir)
i. İsteklinin hangi iş için teminat yatırmış ise, o işe ait Dosya alındı makbuzu,
j. Adana Büyükşehir Belediyesi adına alınmış Boş Un Çuvalına ait 542,19 TL, Üretim Döküntüsüne ait 496,27 TL ve Iskarta Ekmeğe ait 804,28 TL tutarındaki geçici teminata ait alındılar veya banka teminat mektupları
k. İhaleye katılabilmek için örneğine uygun olarak hazırlanmış Müracaat Zarfı
l. Her sayfası istekliler tarafından imzalanmış olan ihale şartnamesi
8) Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra (son müracaat tarihinden önce olsa bile ) dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya evrak tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
9) Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
10) İstekliler, sadece teminat verdikleri işe pey sürebilirler.
11) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR