KARAİSALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediyeye ait muhtelif taşınmazlar ihale usulüyle satılacaktır

KARAİSALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00804389
Şehir : Adana / Karaisalı
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNAYDIN ADANA 17.05.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
GÜNAYDIN ADANA 21.05.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.06.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Karaisalı Belediyesi Meclis Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KARARAİSALI BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR İHALE İLANI

 1. İDARE BİLGİLERİ İdare Adı: Karaisalı Belediye Başkanlığı Adresi: Karapınar Mah. Cumhuriyet Cad. No:1 Karaisalı ADANA Telefon No: 0322.551.32.80 Faks No: 0322.551.32.87

 2. Adana İli Karaisalı İlçesinde bulunan gayrimenkuller 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi C bendinde belirtilen açık ihale usulü ile 45. Maddesinin açık teklif usulüne göre ihale ile satılacaktır.

 3. Ekli listede belirtilen Karaisalı Belediyesine ait gayrimenkuller; Belediye Başkanlığımızca 07.06.2018 Perşembe günü saat 10:00’da Karaisalı Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacak açık ihale ile satılacaktır.

 4. Ekli listede belirtilen fiyatlar arsa, tarla, bağ, bahçe değeridir. Taşınmaz üzerinde bina, ahır vb. yapı bulunmayabilir.

 5. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgiler Karaisalı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden görebilirler ve Taşınmaz Mal satış şartnamesini 75 TL (YETMİŞBEŞTL) Ücret karşılığında satın alabilirler.

 6. İstekliler söz konusu gayrimenkullerin satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazların muhammen bedelinin en az %3’ü nispetinde geçici teminatı nakden veya teminat mektubu ile yatırmak zorundadır. İsteklilerin geçici teminat bedelini ihale saatine kadar Belediyemiz veznesine veya Belediye banka hesabına yatırmaları ve Açık ihale usulüne göre ihale edilecek arsalar için teklifleri ihale saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Gayrimenkul bedelleri ihale sonucunun tebliğine müteakip 15 gün içerisinde peşin ödenebileceği gibi, %60 peşinat geriye kalan %40’lık kısmı ise bir ay sonrada ödenebilecektir.

 7. İhaleye katılacak olanlarda aranacak şartlar: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır. İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır.

 8. İhale dosyasında bulunacak belgeler :

 1. Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

 2. Geçici Teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu.

 3. Gerçek Kişiler için Nüfus cüzdanı sureti fotokobisi.

 4. Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)

 5. Gerçek Kişi adına Vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname.

 6. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/ veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir Makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri.

 7. Şartname alındı makbuzu.

 1. İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, isteklilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.

 2. İhale ve satışla ilgili ve olarak her türlü vergi, resim harçları ve diğer giderler ile Alım-Satıma ilişkin her türlü masraf ve giderler alıcıya aittir. İhale konusu taşınmaz satışlarından K.D.V. Alınmayacaktır.

 3. İhale konusu satışla ilgili olarak doğabilecek ihtilafların çözümünde Karaisalı Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 4. Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 Sayılı Devle ihale Yasası hükümleri uygulanır.

 5. İhaleye giren herkes, Şartnameyi okuyup anladığını peşinen kabul etmiş sayılır.

KARAİSALI BELEDİYESİNE AİT SATIŞ YAPILACAK TAŞINMAZ VE DEĞERLER


S.NO


MAHALLE


MEVKİİ


ADA


PARSEL


ALAN


CİNSİ


HİSSE

BEDEL TL/M2

TOPLAM BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT
%3

1

AKÇALI

KÖYİÇİ

0

636

50

KARĞİR TUVALET

TAM

20.00 TL

1,000.00 TL

30.00 TL

2

AKÇALI

KARACANLI

0

676

188

ARSA

TAM

19.00 TL

3,572.00 TL

107.16 TL

3

AKÇALI

KARACANLI

0

691

1260

ARSA

TAM

19.00 TL

23,940.00 TL

718.20 TL

4

AKÇALI

KARACANLI

0

695

3340

ARSA

TAM

19.00 TL

63,460,00 TL

1,903.80 TL

5

BEYDEMİR

KÖYİÇİ

0

1010

53

KARĞİR EV

TAM

6.00 TL

318.00 TL

9.54 TL

6

ÇAKALLI

KEMER

0

287

457

TARLA

TAM

12.00 TL

5.484,00 TL

164.52 TL

7

ÇEVLİK

ÇEVLİK

110

9

85.9

KÖYODASI VEARSASI

TAM

4.00 TL

343.60 TL

10.31 TL

8

ÇORLU

KÖYİÇİ

101

42

594.9

ARSA

TAM

10.00 TL

5.949,00 TL

178.47 TL

9

ÇORLU

KÖYİÇİ

111

7

145.4

ARSA

TAM

10.00 TL

1.454.00 TL

43.62 TL

10

DEMİRÇİT

DEĞİRMEN DERE

0

111

5525

TARLA

HİSSELİ

10.00 TL

55.250,00 TL

1.657,50 TL

11

DEMİRÇİT

DEĞİRMEN DERE

0

112

19805

TARLA

HİSSELİ

10.00 TL

198.050,00 TL

5.941,50 TL

12

DURAK

KÖYİÇİ

0

25

210

ARSA

TAM

6.00 TL

1.260.00 TL

37.80 TL

13

DURAK

KÖYİÇİ

0

140

8250

TARLA

TAM

6.00 TL

49.500.00 TL

1.485.00 TL

14

DURAK

HANKAŞI

0

923

120

KARĞİR EV ARSA

TAM

6.00 TL

720.00 TL

21.60 TL

15

ETEKLİ

KÜP

107

4

1914.5

TARLA

TAM

5.00 TL

9.572,50 TL

287,18 TL

16

ETEKLİ

ERKEĞİN SARIBÜĞET

111

528

360.55

ARSA

TAM

100.00 TL

36.055,00 TL

1.081,65 TL

17

ETEKLİ

ERKEĞİN SARIBÜĞET

123

2

1458.78

ARSA

TAM

100.00TL

145.878,00 TL

4.376,34TL

18

GÖKHASANLI

KÖYİÇİ

0

427

48

ARSA

TAM

7.50 TL

360.00 TL

10.80 TL

19

KALEDAĞ SOFUDEDE

KÖYİÇİ

102

210

2091.12

ARSA

TAM

5.00 TL

10.455,60 TL

313,67 TL

20

KARAPINAR

MERKEZ

32

66

38

ARSA

TAM

181.00TL

6,878.00 TL

206.34 TL

21

KARAPINAR

MERKEZ

518

9

46

ARSA

HİSSELİ

70.00 TL

3,220.00 TL

96.60 TL

22

KIRALAN

KÖYİÇİ

117

114

259.7

ARSA

TAM

21.00 TL

5,453.70 TL

163.61 TL

23

KIRIKLI

KÖYİÇİ

281

1

65.82

ARSA

TAM

21.00 TL

1,382.22 TL

41.47 TL

24

KUZGUN

MUCURLU

110

18

109.16

KÖYMEYDANLIĞI

TAM

16.50 TL

1,801.14 TL

54.03 TL

25

KUZGUN

KÖYİÇİ

143

15

124.46

AVLUKARGİRBİNA
AHIR

TAM

22.00 TL

2,738,12 TL

82.14 TL

26

MERKEZBOZTAHTA

KÖYİÇİ

110

6

231.50

ARSA

TAM

10.00 TL

2.315.00 TL

69.45 TL

27

NERGİZLİK

KÖYİÇİ

0

87

40

ARSA

TAM

9.00 TL

360.00 TL

10.80 TL

28

TOPAKTAŞ

KÖYİÇİ

0

286

32

KARĞİRKÖYODASI

TAM

200.00 TL

6.400.00 TL

192.00TL

29

TORUNSOLAKLI

KÖYİÇİ

0

708

25

KARGİRKÖYODASI

TAM

200.00 TL

5.000.00 TL

150.00 TL

30

TÜMENLİ(KAHYALAR)

KÖYİÇİ

0

427

92

KÖY ODASI

TAM

11.00 TL

1,012.00 TL

30.36 TL

31

YAZI BAŞI

KÖYİÇİ

0

433

30

KARGİRKÖYODASI

TAM

11.00 TL

330.00 TL

9.90 TL


S. NO


MAHALLE


MEVKİİ


ADA


PARSEL


ALAN
M2


BAĞIMSIZ BÖLÜM


HİSSE


BİRİM FİYAT

YIPRANMA ORANI


BİNA FİYATI

BİNAYA
DÜŞEN
ARSA PAYI

ARSA
BİRİM
FİYATI

ARSA
DEĞERİ


TOPLAM

32

CEVHERLİ ÇATALAN

KÖYİÇİ

0

832

236.4

KARĞİR EV ARSASI

TAM

694.00 TL

50%

82.030,80 TL

1353

30

40,590.00 TL

122,620.80 TL

33

KARAPINAR

MERKEZ

32

35

131

MESKEN KAT1 BAGIMSIZ

TAM

694.00 TL

32%

61,821.52 TL

44

200

8,800,00 TL

70,621.52 TL

34

KARAPINAR

MERKEZ

32

35

131

MESKEN KAT1
BAĞIMSIZ

TAM

694.00 TL

32%

61,821.52 TL

56

200

11,200.00 TL

73,021.52 TL

35

KARAPINAR

MERKEZ

34

48

26

A BLOK 2 NOLU
BAĞIMSIZ BÖLÜM

TAM

694.00 TL

32%

12,269.92 TL

24,5

200

4,900.00 TL

17,169.92 TL

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR