İĞNEADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediyeden satılık arsa ve yapı

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00737343
Şehir : Kırklareli / Demirköy
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNEŞ 06.02.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
15.000 m2 iki adet arsa ve üzerindeki iki adet yapı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.02.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye hizmet binasın Encümen odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
İLAN
TAŞINMAZ MAL SATIŞI
İĞNEADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Madde 1) İhalenin Konusu ve Şekli
Mülkiyeti İğneada Belediyesi adına kayıtlı ve aşağıda tapu kayıtları, muhammen bedeli ve geçici teminat miktarı belirtilen bir bütün halindeki toplam 15.000 m2 iki adet arsa ve üzerindeki iki adet yapı; Belediye meclisimizin 07.07.2017 tarih ve 6/17 Sayılı kararı ile turizm amaçlı kullanılmak üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile satışa çıkarılacaktır.

İli : Kırklareli
İlçesi : Demirköy
Mahalle/Köyü : Deniz Mahallesi/İğneada
Mevkii : Liman Caddesi
Pafta/Parsel No : 8 Pafta 435 Parsel
9 Pafta 1122 Parsel
Ada :
Yüzölçümü : 8 Pafta 435 Parsel = 7290 m2
9 Pafta 1122 Parsel =7710 m2
Niteliği : 8 Pafta 435 Parsel = Arsa ve Üzerindeki İki Adet Yapı
9 Pafta 1122 Parsel = Arsa

Muhammen Bedeli : 3.450.000,00 TL (üç milyon dörtyüzelli bin)
Geçici Teminat : 103.500,00 TL (yüzüçbin beşyüz)


İhale; 19.02.2018 Pazartesi günü saat 14.00’te Belediyemiz Hizmet Binasında Encümen huzurunda yapılacaktır.

Şartname ve ekleri Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğünden KDV dahil 300,00 TL (üçyüz) karşılığında temin edilebilir.

Madde 2) Muhammen Bedel ve Teminat Miktarları
İhale konusu taşınmazların satış bedeli ve geçici teminat miktarları madde 1’de gösterilmiştir. İstekliler ihaleye katılabilmek için en az %3 (yüzde üç) oranında geçici teminatı ihale saatine kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne nakit olarak yatırmak zorundadır. Geçici teminat, nakit olabileceği gibi Banka teminat mektubu da olabilir. Geçici teminat mektubunun süresi 19.05.2018 tarihinden önce olamaz.

Taşınmazların kesin teminatı %6 (yüzde altı) oranında olacaktır.

Teklifler kapalı zarf içerisinde 19.02.2018 tarihinde ihale saatine kadar İhale komisyonuna sunulmak zorundadır.
İhale konusu taşınmazlar KDV’den muaftır.

Madde 3) İhaleye Katılma Şartları
İhaleye katılabilmek için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak, anılan kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve geçici teminat yatırmak şarttır. İhaleye Gerçek ve Tüzel Kişiler katılabilir. İhaleye bizzat katılabilineceği gibi, Noterden tasdik edilmiş Vekâletname ile de katılabilinir.

Madde 4) İhale Dosyasında Aranacak Belgeler
İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek ihale dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

a) Teklif Mektubu (Şartname Ekinde Örneği Mevcut)
b) Gerçek Kişiler İçin Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgâh Belgesi)
c) Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu
ç) İhale Şartnamesi Alındı Makbuzu
d) Gerçek Kişiler İçin Nüfus Cüzdan Sureti
e) Gerçek ve tüzel kişiler için noter tasdikli imza sirküsü ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname.
f) İhaleye iştirak edecek tüzel kişilerin 2018 yılı onaylı Tüzel Kişiliğin kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yerden alacağı Tüzel Kişiliğin faaliyette olduğuna dair belge.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR