SİVAS İL ÖZEL İDARESİ

Arsa satışı yapılacaktır

SİVAS İL ÖZEL İDARESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00873369
Şehir : Sivas / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

MİLAT 09.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.10.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Sivas Merkez Akdeğirmen Mahallesi İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SİVAS İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

 1. Mülkiyeti Sivas İl Özel İdaresine ait aşağıda tapu kayıtları ve nitelikleri ile muhammen bedeli, geçici teminat tutarı ve ihale tarihleri belirtilen taşınmaz mallar; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a Maddesine göre Kapalı Teklif usulüyle ayrı ayrı satılacaktır.
 2. İhaleler, İl Encümenince, aşağıda belirtilen gün ve saatte Sivas Merkez Akdeğirmen Mahallesi İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.
 3. İhalelere ilişkin şartnameler, mesai saatleri dahilinde İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir/temin edilebilir.
 4. İSTEKLİLERİN: Her ihale için ayrı olmak üzere, aşağıdaki belgeleri içeren Kapalı Teklif Zarflarını (Dış Zarf) ihale saatine kadar, makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vermesi gerekmektedir.

Dış Zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir:

 1. İç Zarf (Teklif Zarfı)
 2. Nüfus Cüzdanı (Aslını ibraz etmek şartıyla sureti)
 3. Tebliğe esas ikamet belgesi,
 4. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnamesi,
 5. İstekli tüzel kişilik ise bağlı olduğu oda kaydı ve Ticaret Sicil Gazetesi ile şirketi temsile yetkili olduğuna dair imza sirküsü,
 6. Ortak Girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi,
 7. Sivas İl Özel İl Encümeni Başkanlığı adına alınmış, işlerin hizasında belirtilen miktardaki geçici teminata ait alındı makbuzu (T.C. Ziraat Bankası Sivas Merkez Şubesi İBAN: TR74 0001 0002 3036 9171 0050 03 nolu Sivas İl Özel İdaresi hesabına yatırılacaktır.) veya usulüne uygun düzenlenmiş Banka Teminat Mektubu.
 8. Şartname. (her sayfası iştirakçi tarafından imzalanacaktır.)
 1. İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar.
 2. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 3. Telgraf, faks veya e-postayla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan Olunur.

SATILACAK TAŞINMAZLARIN

Taşınmazın bulunduğu yer ve Tapu kaydı Yüzölçümü
(m2 )
Vasfı İmar Durumu Hisse Durumu Muhammen Bedeli Geçici Teminatı İhale Tarih ve Saati
Sivas Merkez
Kardeşler Mahallesi
6363 ada 2 nolu parsel
9.483,78 Arsa Konut Alanı Tam 3.793.512,00 TL 113.806,00 TL 23.10.2018
10.00
Sivas Merkez
Kardeşler Mahallesi
6364 ada 5 nolu parsel
2.842,62 Arsa Konut Alanı Tam 1.137.048,00 TL 34.112,00 TL 23.10.2018
10.15


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR