İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ

Arsa satışı yapılacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Beşiktaş İlçesi, Rumelihisarı Mahallesi, 2011 ada, 29 ve 271 parsel sayılı taşınmazlar üzerinde İdarece uygun görülecek projelerin yapılması, her türlü teknik altyapı ve çevre düzenlemesinin yapılması, pazarlanması ve satışı ile İdare (Belediye) hasılat payının ödenmesi işinin ihalesi yapılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.04.2018 13:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 Saraçhane - Fatih/İstanbul
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Beşiktaş İlçesi, Rumelihisarı Mahallesi, 2011 ada, 29 ve 271 parsel sayılı taşınmazlar üzerinde İdarece uygun görülecek projelerin yapılması, her türlü teknik altyapı ve çevre düzenlemesinin yapılması, pazarlanması ve satışı ile İdare (Belediye) hasılat payının ödenmesi işinin ihalesi yapılacaktır.

1) Encümen Kayıt No : 431
2) İşin Konusu : Beşiktaş İlçesi, Rumelihisarı Mahallesi, 2011 ada, 29 ve 271 parsel sayılı taşınmazlar üzerinde İdarece uygun görülecek projelerin yapılması, her türlü teknik altyapı ve çevre düzenlemesinin yapılması, pazarlanması ve satışı ile İdare (Belediye) hasılat payının ödenmesi.
3) Parsel Bilgileri a) Pafta: 13 b) Ada:2011 c) Parsel: 29 – 271 parseller
d) Halihazır : Boş e) Vakfiyesi Olup olmadığı: Yok Cinsi : Arsa
4) Adres Bilgisi : Beşiktaş İlçesi, Rumeli Hisarı Mahallesi, Selçuklar Sokak
5) Toplam Alanı (m2) : 13.199 m2 + 18.686,65 m2 =31.885,65 m2
6) İmar Durumu : 2011 ada 29-271 sayılı parseller ile bu parsellerin kuzeyinde kalan park alanı sınırıdır ve tasdik sınırı içerisindeki alan kısmen ticaret + hizmet alanı, kısmen park alanı, kısmen de yol alanında kalmaktadır. Ticaret + Hizmet Alanında maxTAKS:0.40, maxKAKS:2.50, max H:Serbest olmak üzere uygulama avan projeye göre yapılır.
7) Muhammen Bedel : 1.356.600.000.-TL+ KDV
8) Geçici Teminat : 40.698.000.-TL
9) Yeterlik İçin Son Başvuru Tarih ve Saati : 02 Nisan 2018 Saat: 17:00
10) İhale Tarihi ve Saati : 04 Nisan 2018 Saat: 13:00 - Son teklif verme tarih ve saati : 04 Nisan 2018 Saat:13:00
11) İhalenin Yapılacağı Yer: : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu
Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 Saraçhane - Fatih/İstanbul
12) Yeterlik Başvurusunun Yapılacağı Yer : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emlak Müdürlüğü
: Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:3 Bakırköy/İSTANBUL
13) İhale Usulü : 2886 Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü
14) İhale şartnamesinin görülebileceği veya satın alınabileceği yer : İhale Şartnamesi 5.000.-TL bedelle İBB Emlak Müdürlüğü Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:3 Bakırköy/İSTANBUL adresinden satın alınabilir veya ücretsiz görülebilir.
Tel: 0212 455 33 88 Fax: 0212 449 51 33
İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI
15: İhaleye katılacak olanlarda aşağıdaki şartlar aranır.
15.1. Yeterlik değerlendirmesi için istenen belgeler:
15.1.1. Nüfus cüzdan sureti ve İkametgah belgesi ya da T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı (Gerçek kişiler)
15.1.2. Adli sicil kaydı
15.1.3 Tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi, (Tüzel Kişiler)
15.1.4 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya ilgili Meslek Odası belgesi
 1. Gerçek kişi olması halinde ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.
 2. Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
 3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir.
15.1.5. İmza Sirküleri
 1. Gerçek kişi olması halinde, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza beyannamesi.
 2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri
 3. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir.
15.1.6. Vekâletname ve imza beyannamesi: İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi.
15.1.7. Ortak girişim beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi
 1. İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca, ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.
 2. Yeterlilik için başvuruda bulunacak Ortak Girişim Grubu üyelerinin bir Ortak Girişim Sözleşmesi imzalamaları gereklidir. Yeterlilik için başvuruda bulunacak Ortak Girişim Grubu üyelerinin bir Ortak Girişim Sözleşmesine imza koymuş olmaları ve bu sözleşmede ortakların pay yüzdesinin belirtilmesi zorunludur. Ortak girişimin pilot firması belirtilmeli ve en çok hisseye sahip firma pilot firma olmalıdır. Hisselerin eşit olması halinde bu firmalardan herhangi biri pilot firma olabilir.
 3. Ortak Girişim Sözleşmesinde ortakların pay yüzdesinin belirtilmesi zorunludur. Katılımcı olarak yeterlilik başvurusunda bulunan tüzel kişi veya Ortak Girişim Grubu’nun herhangi bir üyesi, yine katılımcı olarak yeterlilik başvurusunda bulunan başka bir Ortak Girişim Grubu’nun üyesi olamaz. Katılımcı olarak ön yeterlilik başvurusunda bulunan tüzel kişinin veya Ortak Girişim Grubu’nun herhangi bir üyesinin tek başına veya Ortak Girişim Grubu üyesi olarak ön yeterlilik başvurusunda bulunamaz. Yeterlilik kriterlerini sağlayan Ortak Girişim Grubu üyesinin Ortak Girişim’deki payı %25’den aşağı olamaz.
15.1.8. Banka referans Mektubu: Bankalardan (katılım bankaları dahil) veya finans kurumlarından alacakları ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden teyitli Banka Referans Mektuplarının bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredi toplamlarının 1.200.000.000.-TL(Birmilyar İkiyüzmilyon-Türk Lirası)’den az olmadığını, ortaklık olması halinde ortaklardan birinin yukarıda belirtilen tutarın en az %50 sini, geri kalanını da diğer ortakların sağlayabildiklerini belgelemeleri gerekmektedir. Otaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı sağlayabilmesi durumunda diğer ortaklardan bu şart aranmaz. Bu kriter birden fazla banka referans mektubu sunularak kullanılmamış nakit kredi tutarları toplamlarıyla sağlanabilir.
15.1.9 Mali Durum Belgeleri: İstekli firmaların bu işi yürütebilecek mali kapasiteye sahip olduğunu gösteren Mali Durum belgesi verecektir. Bunun için hem banka referans mektubu hem de toplam ciro durumlarını gösteren belgeleri sunmak zorundadırlar.
15.1.10. Mali Kriter: İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eş değer belgeleri.
 1. İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayınlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini,
 2. İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini yada bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunmaları gerekmektedir.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
 1. Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 2 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir.)
 2. Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,20 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir.
 3. Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,30’dan küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri işle hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.
Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur.
15.1.11.Toplam Ciro: İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablolarının yeminli mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ya da Vergi dairelerince onaylanmış nüshalarını verecektir. Toplam cironun en az 1.200.000.000.-TL (Birmilyar İkiyüzmilyon-Türk Lirası) olması gerekmektedir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı karşılayabilmesi durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz.
15.1.12. İş Deneyim Belgeleri: Kamu ya da özel sektörde son on beş yıl içinde kendilerine ait ve tek bir iş kapsamında en az toplam 180.000 m2 (Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde tarif edilen B grubu) komple bina inşaatını tamamlamış olduklarını gösteren ilgili belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti iş deneyim olarak kabul edilecektir. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı karşılayabilmesi durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz.
Komple bina, Konut, Hastane, Ticaret Merkezleri, Turistik Tesisler, Kültür, Eğlence ve Dinlenme Tesisleri, İmalathane, Fabrika vb. tamamlanmış inşaat işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
15.1.13.Teknik Personel Taahhütnamesi: İsteklinin, iş kapsamında teknik personeli temin edeceğine veya çalıştıracağına dair taahhütname.
15.1.14.Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 6. maddesinde yer alan yasaklılık durumunda olmadığına dair taahhütname.
15.2. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde Encümene (İhale Komisyonu) ibraz etmeleri gerekmektedir.
15.2.1. Teklif mektubunu havi iç zarf (2886 sayılı Kanun’un 37. maddesine uygun),
15.2.2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminatı.
15.2.3. T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, Nüfus cüzdan sureti ve İkametgâh belgesi ya da “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı (Gerçek kişiler)
15.2.4. Tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi, (Tüzel Kişiler)
15.2.5. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya ilgili Meslek Odası belgesi
 1. Gerçek kişi olması halinde ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.
 1. Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
 2. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir.
15.2.6. İmza Sirküleri
 1. Gerçek kişi olması halinde, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza beyannamesi.
 2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri
 3. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir.
15.2.7. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi.
15.2.8. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)
16. İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olmaları gerekmektedir.
17. İsteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
18. İhaleye katılmak isteyenlerin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bakırköy Ek Hizmet Binası Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy/İstanbul adresindeki Emlak Müdürlüğüne, 02/04/2018 saat: 17:00'e kadar yeterlik müracaatında bulunmaları gerekmektedir. Ancak isteklilere ihaleden önce yeterlik belgesi verilmeyecektir. İhaleye katılmaya hak kazananlar, ihale günü hazır bulunan isteklilerin huzurunda İhale Komisyonunca açıklanacak ve yeterlik alamayanlar ihaleye teklif veremeyecektir. Yeterlik Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
19. İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını ihale günü (04 Nisan 2018) en geç saat:13:00’e kadar Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Müdürlüğü, Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 Saraçhane / Fatih / İstanbul) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
20. Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin bu
kanuna uygun olması gerekmektedir.
21. Telgraf veya Faks'la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR