SAKARYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Arsa satışı yapılacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00755415
Şehir : Sakarya / Akyazı
Yayınlandığı Gazeteler

SAKARYA YENİHABER 19.02.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
SAKARYA YENİHABER 20.02.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
DOSYA NO : 2017/53
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Sakarya İli, Akyazı İlçesi, Kuzuluk - Orta Mahallesi, Orta Mahalle Caddesi, No: bila, 30.k.2.a Pafta, - Ada, 2826 Parsel ,730,54m² yüz ölçümlü olan 1 adet tam hisseli arsa vasfındaki tasınmazdır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
15.03.2018 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Sakarya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü (zemin kat C-blok Toplantı Salonunda)
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sakarya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
Adapazarı Sosyal Güvenlik Merkezi


Konu : GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞ İLANI
DOSYA NO : 2017/53
Kurumumuzca haczedilen ve satılmasına karar verilen gayrimenkul un cinsi, kıymeti ve evsafı.
TAPU KAYDI : Sakarya İli, Akyazı İlçesi, Kuzuluk - Orta Mahallesi, Orta Mahalle Caddesi, No: bila, 30.k.2.a Pafta, - Ada, 2826 Parsel ,730,54 m² yüz ölçümlü olan 1 adet tam hisseli arsa vasfındaki tasınmazdır.
GAYRİMENKULÜN ADRESİ : Sakarya İli, Akyazı İlçesi, Kuzuluk - Orta Mahallesi, Orta Mahalle Caddesi, No: bila, 30.k.2.a Pafta, - Ada, 2826 Parsel, adresinde kaindir.
İMAR DURUMU VE ÖZELLİKLERİ : Akyazı Belediyesi İmar Müdürlüğü’nde görevli memurdan alınan şifahi bilgiye göre, değerleme konusu parsel, 01.09.2009 onay tarihli 1/1000 ölçekli Kuzuluk Revize Uygulama İmar planı kapsamında; Ayrık nizam – 2 kat, Taks: 0.20, Kaks: 0.40, çekme mesafeleri, ön bahçe: 5.00 m, yan ve arka bahçe: 3.00 m yapılaşma koşullarında “Konut Alanı” içinde kaldığı beyan edilmiştir. Parselin güney yönden cepheli olduğu imar yoluna ~15 m2 terki bulunmaktadır.
ÇAP DURUMU: 1/1000 ölçekli çap örneği satış dosyasında Mevcuttur.
İHALENİN YAPILACAĞI YER GÜN VE SAAT : MUHAMMEN BEDELLERİ VE TEMİNAT TUTARLARI

MEVKİ
--
ADA
--
PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ
730,54
MUHAMMEN BEDEL %7,5TEMİNAT TUTARI İlk Satış 15.03.2018-
2. Satış 22.03.2018 Tarih ve saatte yapılacak
Satışı yapılacak Bağımsız Bölüm
Kahve Karşısı 2826 730,54m² 165.000,00TL 12.375,00TL 11:00 ila 11:15
11:00 ila 11:15
8

SATIŞ ŞARTLARI:
1 – Birinci açık arttırma 15/03/2018 günü yukarıdaki tabloda belirtilen saatler arasında Sakarya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü (zemin kat C-blok Toplantı Salonunda) açık arttırma suretiyle yapılacaktır. 1. Arttırmada tayin edilen zamanlarda her Gayrimenkul için üç defa bağırıldıktan sonra teklif olunan en yüksek bedel rayiç bedelin % 75’i takip masrafları tutarı ve varsa rüçhanlı alacakların miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir. Arttırılan bedeller bu miktarları bulmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla 22/03/2018 tarihinde aynı yer ve saatlerde yapılacak ikinci artırmada rayiç bedelin % 50’si + takip masrafları ve varsa rüçhanlı alacakların miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ayrı ayrı ihale edilir. Şu kadar ki birinci artırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci artırmada 6183 sayılı kanunun 94. maddesi gereğince birinci artırmadaki şartlar aranacaktır.
2 – Artırmaya iştirak edeceklerin gayrimenkulun artırmaya esas rayiç değerinin %7.5’u değerindeki teminatın 6183 sayılı kanunun 10. maddesinin 1 ila 4. fıkrasında belirtildiği şekilde nakden veya süresiz kesin banka teminat mektubu, hazine tahvil ve bonosu, Hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve tahvilat olarak Müdürlüğümüze satıştan önce her bağımsız bölüm için ayrı ayrı vermeleri zorunludur.(Hazine tahvil ve bonolarının teminat olarak verilmesi halinde, 4. Bende göre %15 eksiği ile değerlendirilerek işlem yapılacaktır.)
3 – Satış peşin para ile yapılır. Alıcının talebine istinaden 10 günü mehil verilebilir.
4 – Resmi ihale pulu, damga vergisi, tapu alım satım harcı ve masrafları, tellaliye resmi, KDV(kdv 48 nolu kdv tebliğine göre paranın tamamının ödenmesini takip eden gün mesai saatleri içinde ödenmelidir aksi takdirde tüm gecikme cezaları, zamları ipc vs yükümlülük alıcıya aittir) ve gayrimenkul teslim masrafı alıcıya aittir.
5 – Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ihale bedelinden ödenecektir.
6 – Pey ipotekli borç göz önüne alınmadan sürülür. Ancak gayrimenkul rehin suretiyle sağlanmış muaccel borçlar alıcıya devredilemez. Satış bedelinden tercihen ödenir. Müeccel olup alıcıya intikal eden rehinli borçlar ihale bedelinden tenzil edilerek alıcı uhdesinde bırakılır. Bakiyesi kendisinden tahsil olunur.
7 – İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerin bu gayrimenkul üzerindeki hakları hususu ile faiz ve masrafa dair iddiaların dayanağı belgelerle 15 gün içinde Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
8 – Gayrimenkulün kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini hemen veya süre verilirse verilen süre içinde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde ihale kararı feshedilir. Ve gayrimenkul satış komisyonunca hemen 7 gün süre ile artırmaya çıkarılır. Bu artırmada ilgililere herhangi bir tebliğ yapılmaz. Yalnız ilanla yetinilir. Gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. Birinci kez ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zarardan mesul olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi (Faiz %5 ten hesap edilir)ayrıca hükme gerek kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkında Kanun Hükmüne göre Sakarya S.G.K İl Müdürlüğünce tahsil olunur.
9 – Gayrimenkul hakkında verilen bilgiler ve her türlü ilan taahhüt niteliğinde olmayıp, genel bilgi niteliğindedir. İhaleye iştirak edenlerin satışa sunulan gayrimenkulü önceden görmüş, incelenmiş ve taşınmaz malı mevcut durumu ile (kiracı, işgal, hasar, hisse, imar, iskan, konum, alan, tapu bilgileri v. b) kabul etmiş sayılır ve Borçlar Kanunun 198.Maddesinde belirtilen feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder.
10 – Satış İlanında dizgi,baskı ve yazım hatası olması halinde ihale anındaki açıklamalar esas alınır.
11 – Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği Sakaya Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü İcra Satış Servisinde açık olup, masrafı verildiğinde bir örneği gönderilebilir.
12 - İşbu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip,tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine geçeceği ilan ve tebliğ olunur.
13 – Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, bilgi almak isteyenlerin 2017/53 sayılı dosya numarası ile’ www.sgk.gov.tr ‘adresindeki Satış İlanları bölümünden ulaşabilirler ve Sakarya Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü İcra Satış Servisine başvurmaları ilan olunur.
S A T I Ş K O M İ S Y O N U

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR