MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Arsa karşılığı inşaat yaptırılacaktır

MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00876592
Şehir : Konya / Meram
Semt-Mahalle : AKSİNNE MAH. / ALAADDİN
Yayınlandığı Gazeteler

MEMLEKET 13.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
MEMLEKET 18.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
YENİ ŞAFAK 13.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.10.2018 15:45
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
24.10.2018 12.30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Meram Belediyesi Encümen Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
MERAM BELEDİYESİNDEN
AKSİNNE MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALESİ


1-İHALE KONUSU
Meram Belediyesince, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar; İhale ilanı, ihale şartnamesi, sözleşme, teknik şartname ile Encümen Kararında belirtilen şartlar çerçevesinde kat karşılığı inşaat yaptırılmak üzere, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35 inci maddesinin "a" bendine göre kapalı teklif usulü (artırma ihalesi) ile ihaleye çıkarılmıştır.
İdareye bırakılacak bağımsız bölümlerinin yaklaşık yapı inşaat alanı ve satışı yapılacak arsanın bedeline göre belirlenen muhammen bedel (KDV Hariç) 64.619.683,40 TL olup, muhammen bedelin artırımı; anlaşmaya esas inşaat alanı 159 m²’lik normal kat dairenin ihale şartnamesinde belirtilen esaslara göre artırılması suretiyle ihale edilecektir. Muhammen bedelin idareye ödemesi, satışı yapılacak arsa bedeli olan (KDV Hariç) 2.674.265,00 TL’nin sözleşme tarihinden itibaren 4 ay içerisinde, kat karşılığı inşaat ve artırıma esas bağımsız bölümlerin ödemesi ise ihale şartnamesine göre yapılacak teslimler ile gerçekleştirilecektir.
Not: 3065 sayılı kanunun17.maddesi 4 numaralı fıkrasının (r) bendi kapsamında KDV’den istisnadır.
2-İŞİN YAPILACAĞI TAŞINMAZA AİT BİLGİLER
İli :KONYA
İlçesi :MERAM
Bölge :AKSİNNE
Ada,Parsel :41353/3, 41355/4, 41356/1
Toplam Arsa Alanı :51.735,26 m²
İnşaat Nizamı :MESKEN SAHASI (KONUT + TİCARET)
Emsal :1.6 (Plan notları ile en fazla Emsal:1.90)
Yençok :8 Kat (Plan notları ile en fazla 9 Kat)
3-İDARE PAYI BAĞIMSIZ BÖLÜM NİTELİK VE MİKTARI:
Söz konusu işte şartname ve eklerinde belirtilen şartlara uygun olarak idareye bırakılacak konutların bilgileri;

Emsale Esas İnşaat Alanı Toplamı :38.407,90 m²
Bağımsız Bölüm Sayısı Toplamı :370 Adet Daire , 11 Adet Ticarethane
Satışı Yapılacak Arsa Alanı Toplamı :2.431,15 m²
4-İŞİN NEVİ, NİTELİĞİ VE MİKTARI
Konya İli, Meram İlçesi, Aksinne Mahallesinde bahsi geçen taşınmazlar üzerine, ihale şartnamesi ve eklerinde belirtilen işlemler yapılarak, projeleri ihale uhdesinde kalan istekli tarafından yapılmak ve idare tarafından onaylanmak üzere, yaklaşık yapı inşaat alanı 60.969,90 m² olan 370 adet konut ve 11 adet ticarethanenin idareye bırakılması ve 2.431,15 m² arsanın satış bedelinin idareye ödenmesi kaydı ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre artırım yapılması sureti ile kat karşılığı inşaat yapım ihalesidir.
5-MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT
Muhammen Bedel (KDV hariç) : 64.619.683,40 TL. (AtmışdörtmilyonaltıyüzondokuzbinaltıyüzseksenüçTürkLirasıKırkKuruş)
Geçici Teminat miktarı : 1.938.590,50 TL. (BirmilyondokuzyüzotuzsekizbinbeşyüzdoksanTürklirasıElliKuruş)
Muhammen Bedelin 2.674.265,00 TL (İkimilyonaltıyüzyetmişdörtbinikiyüzatmışbeşTürkLirası) ‘si idareye sözleşme tarihinden itibaren 4 ay içerisinde nakit olarak idareye ödenecektir.
6- ŞARTNAMENİN ALINACAĞI YER VE BEDELİ
İhale dokümanı Hacı İsa Efendi Mah. Azerbaycan Cad. No: 5 Kat:3 (Plan ve Proje Müdürlüğü) Meram/KONYA adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek isteklilerin, idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. İhale dokümanı satış bedeli KDV Hariç: 1.000,00 TL (BinTürkLirası)
7-TEKLİFLERİN SUNULACAĞI YER VE SON TEKLİF VERME TARİH VE SAATİ
Tekliflerin son teklif verme saatine kadar Hacı İsa Efendi Mah. Azerbaycan Cad. No: 5 Meram/KONYA Meram Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne sunulacaktır.
Son Teklif Verme Tarihi : 24.10.2018
Son Teklif Verme Saati : 12:30
Telgraf veya faksla yapılacak başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Meram Belediyesi’nin adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin de son teklif verme saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Kararlar Bürosuna ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
Meram Belediyesi’ne verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
8-İHALENİN YAPILACAĞI TARİH VE SAAT
İhale Hacı İsa Efendi Mah. Azerbaycan Cad. No:5 42010 Meram / KONYA adresinde bulunan Meram Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.
İhale Tarihi : 24.10.2018
İhale Saati : 15:45
9- İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENİLEN BELGELER

  1. Dilekçe : Şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğini belirten ihaleye katılmak istendiğine dair dilekçe,

  2. Alındı Belgesi ve Makbuz : Şartname ve eklerinin satın alındığına dair tutanak ve makbuz,

  3. Kanuni İkametgah Belgesi

  4. İmza Sirküleri:

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

  1. Vekaletname ve İmza Beyannamesi: İstekli adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

  2. Geçici Teminat

  3. Ortak Girişim Beyannamesi

  4. Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname

  5. Yer Görme Belgesi

  6. İç Zarf: İç zarf, (teklif mektubunu içerir) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.

Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (c), (d), (e) ve (h) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
İstenilen tüm belgeler asıl veya noter tasdikli olacak ve kapalı zarf içinde sunulacaktır.
10- İhaleyi yapıp yapmamakta tamamen Meram Belediye Encümeni yetkilidir. Şartnamede ve ilan metninde belirtilmeyen hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.
İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR