KAYSERİ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Arsa karşılığı inşaat yaptırılacaktır

KAYSERİ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00823828
Şehir : Kayseri
Yayınlandığı Gazeteler

VATAN 29.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.08.2018 14:00
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Pazarlık Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KAYSERİ DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

ARSA KARŞILIĞI İNŞAATIN YAPILACAĞI TAŞINMAZLAR (Tablo:1)
İli İlçesi Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü Cinsi İmar Durumu Uygulanacak Olan Proje ve Bedeli
KAYSERİ MELİKGAZİ 3.ESKİŞEHİR 4500 1 24.649,40 İlköğretim Alanı ORTAOKUL ALANI MEB 2014-24 OO (R) PROJE NUMARALI 32 DERSLİKLİ ORTAOKUL BİNASI PROJE BEDELİ (%10 Çevre Düzenlemesi KDV Dahil) 9.992.128,61 TL
KAYSERİ AKKIŞLA YENİ MAHALLE 111 51 4.488,45 Ortaokul ve Bahçesi LİSE ALANI MEB 2004-67 PROJE NUMARALI 5 DERSLİKLİ İLKOKUL BİNASI PROJE BEDELİ (%10 Çevre Düzenlemesi KDV Dahil) 1.075.001,00 TL
İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK OLAN TAŞINMAZLAR (Tablo: 2)
İli İlçesi Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü Cinsi İmar Durumu Taşınmaz Rayiç
Değeri (TL)
KAYSERİ MELİKGAZİ MİMARSİNAN 1755 4 1.109,42 Arsa Konut Alanı 510.334,00
KAYSERİ MELİKGAZİ MİMARSİNAN 1755 3 1.053,41 Arsa Konut Alanı 484.569,00
KAYSERİ MELİKGAZİ MİMARSİNAN 1754 5 829,46 Arsa Konut Alanı 381.552,00
KAYSERİ MELİKGAZİ MİMARSİNAN 1754 4 792,98 Arsa Konut Alanı 364.771,00
KAYSERİ MELİKGAZİ MİMARSİNAN 1753 4 1.091,90 Arsa Konut Alanı 502.274,00
KAYSERİ MELİKGAZİ MİMARSİNAN 1753 3 1.161,80 Arsa Konut Alanı 534.428,00
KAYSERİ MELİKGAZİ MİMARSİNAN 1746 6 1.105,80 Arsa Konut Alanı 563.958,00
KAYSERİ MELİKGAZİ MİMARSİNAN 1746 5 1.118,14 Arsa Konut Alanı 570.252,00
KAYSERİ MELİKGAZİ MİMARSİNAN 1746 2 1.119,46 Arsa Konut Alanı 570.925,00
KAYSERİ MELİKGAZİ MİMARSİNAN 1746 1 1.005,32 Arsa Konut Alanı 512.714,00
KAYSERİ MELİKGAZİ MİMARSİNAN 834 1 505,77 Arsa Konut Alanı 189.663,75
KAYSERİ MELİKGAZİ MİMARSİNAN 834 4 501,95 Arsa Konut Alanı 188.231,25
KAYSERİ MELİKGAZİ MİMARSİNAN 837 5 767,49 Arsa Konut Alanı 613.992,00
KAYSERİ MELİKGAZİ MİMARSİNAN 839 16 466,75 Arsa Konut Alanı 233.375,00
KAYSERİ MELİKGAZİ MİMARSİNAN 874 1 400,56 Arsa Konut Alanı 200.280,00
KAYSERİ MELİKGAZİ MİMARSİNAN 944 5 649,88 Arsa Konut Alanı 292.446,00
KAYSERİ MELİKGAZİ MİMARSİNAN 949 11 908,64 Arsa Konut Alanı 408.888,00
KAYSERİ MELİKGAZİ MİMARSİNAN 958 1 612,88 Arsa Konut Alanı 275.796,00
KAYSERİ MELİKGAZİ MİMARSİNAN 966 13 899,73 Arsa Konut Alanı 404.878,50
KAYSERİ MELİKGAZİ MİMARSİNAN 1756 4 1.053,26 Arsa Konut Alanı 495.033,00
KAYSERİ MELİKGAZİ MİMARSİNAN 1730 4 580,00 Arsa Konut Alanı 243.600,00
KAYSERİ MELİKGAZİ MİMARSİNAN 1710 2 1.421,25 Arsa Konut Alanı 710.625,00
KAYSERİ MELİKGAZİ MİMARSİNAN 1710 1 1.318,28 Arsa Konut Alanı 659.140,00
KAYSERİ MELİKGAZİ MİMARSİNAN 1697 3 970,60 Arsa Konut Alanı 485.300,00
KAYSERİ MELİKGAZİ MİMARSİNAN 1697 1 909,61 Arsa Konut Alanı 454.805,00
KAYSERİ MELİKGAZİ MİMARSİNAN 352 5 646,66 Arsa Konut Alanı 226.331,00
1 - Arsa karşılığı inşaat ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve 298 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre 02/08/2018 tarihinde saat 14:00 Kayseri Defterdarlığı, Milli Emlak Müdürlüğü İhale Salonunda toplanacak Komisyon marifetiyle PAZARLIK USULÜ ile yapılacaktır.
2 - Tablo 2 de belirtilen taşınmazların tahmini bedeli olan toplam 11.078.161,50 TL üzerine artırım yapılmak suretiyle teklif alınacak, ihale sonucu oluşan bedel ile 11.067.129,61 TL inşaat maliyeti arasında Hazine lehine oluşan fark bedel Hazineye nakden ve peşin olarak ödenmesini müteakip sözleşme düzenlenecektir.
3 - Projenin uygulama süresi sözleşme tarihinden itibaren 600 (Altıyüz) gündür.
4 - Devredilecek Hazine taşınmazlarının devir işlemleri, okul binalarının yapım işlerinin tamamlanmasını müteakip geçici kabullerin yapılmasından sonra gerçekleştirilecektir. Ancak Hazine taşınmazlarının tapu devrinin geçici kabulden önce yapılmasının talep edilmesi halinde, 11.078.161,50 TL bedelli kesin ve süresiz teminat mektubu verilmesi şartıyla yükleniciye devri yapılabilecektir.
5 - Geçici teminat bedeli 1.661.724,23 TL’dir. (Birmilyonaltıyüzaltmışbirbinyediyüzyirmidört TL Yirmiüç kr)
6 - İhale dokümanı bedeli 500,00 TL (beşyüz TL)
7 - İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
8 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.
İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER
a) İhale konusu işe ilişkin idari şartnamede belirtilen ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin istenen belgeleri,
b) Geçici teminat olan 1.661.724,23 TL’nin nakden veya Teminat Mektubu ile verilebileceği, nakit yatırılması halinde İlimiz Muhasebe Müdürlüğüne, Teminat Mektubu olarak verilmesi halinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubunu, (Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısının da ibrazı gerekir.),
c) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
d) Tebligat için Türkiye’de adres beyanı,
e) İhale dokümanı bedeli olan 500,00 TL’nin Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin alındı belgesi,
f) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), Tüzel Kişilerin Vergi Kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi kamu tüzel kişilerin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi,
En geç ihale saatinde Komisyona ibraz etmeleri zorunludur.
* Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
* İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
* İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve www.kayseridefterdarligi.gov.tr adreslerinden görülebilir.
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR