GAZİANTEP MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Arsa karşılığı inşaat ihalesi ilanı

GAZİANTEP MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00829320
Şehir : Gaziantep
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ BİRLİK 06.07.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
01.08.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gaziantep Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü İhale Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Pazarlık Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GAZİANTEP DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ İLANI

ARSA KARŞILIĞI İNŞAATIN YAPILACAĞI TAŞINMAZ (Tablo:1)
İLİ İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ CİNSİ İMAR DURUMU UYGULANACAK OLAN PROJE VE BEDELİ
Gazizantep Şahinbey Fidanlık 204 160 5.482,13 Arsa Ortaokul Alanı GÜNEYKENT ORTAOKULU (YIK-YAP) MEB 2014.24.Lİ (+1K) PROJE BEDELİ (Okul Binası Çevre Düzenleme ve KDV Dahil) 8.366.461,49 TL
İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK OLAN TAŞINMAZLAR (Tablo : 2)
İLİ İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL Yüzölçümü (m2) Hazine Yüzölçümü (m2) CİNSİ İMAR DURUMU TAŞINMAZ RAYİÇ DEĞERİ (TL)
Gaziantep Şehitkamil Şehirgösteren 2425 19 696,59 696,59 Arsa Konut Yapı Adası 878.852,77
Gaziantep Şehitkamil Yıgınlı 174 1 18.858,80 18.858,80 Arsa Sosyal ve Kültürel Tes. Alanı 1.320.116,00
Gaziantep Şehitkamil Yıgınlı 174 4 2.606,96 2.606,96 Arsa Ticaret Alanı 312.835,20
Gaziantep Şahinbey Çimenli 139 36 11.668,00 11.668,00 Ham Toprak İmarsız 350.973,44
Gaziantep Şahinbey Çimenli 139 29 8.502,00 8.502,00 Ham Toprak İmarsız 341.015,22
Gaziantep Şahinbey Kavşak 101 58 2.625,00 2.625,00 Tarla İmarsız 91.875,00
Gaziantep Şehitkamil İbrahimli 5604 11 5.001,46 2.416,63 Arsa Konut Alanı 2.899.956,00
Gaziantep Şehitkamil İbrahimli 5607 6 5.714,33 1.630,16 Arsa Konut Alanı 2.037.700,00
Gaziantep Şahinbey Hacıköy 116 6 8.700,00 8.700,00 Ham Toprak İmarsız 108.750,00
Gaziantep Şahinbey Ozanlı 101 95 3.956,08 3.956,08 Ham Torak İmarsız 79.121,60
1- Arsa karşılığı inşaat ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve 298 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre 01/08/2018 tarihinde saat 14:00 Gaziantep Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü İhale Salonunda toplanacak Komisyon marifetiyle PAZARLIK USULÜ ile yapılacaktır.
2- Tablo 2 de belirtilen taşınmazların tahmini bedeli olan toplam 8.421.195,23 TL üzerine artırım yapılmak suretiyle teklif alınacak, ihale sonucu oluşan bedel ile 8.366.461,49 TL inşaat maliyeti arasında Hazine lehine oluşan fark bedel Hazineye nakden ve peşin olarak ödenmesini (veya İdari Şartnamedeki usulle) müteakip sözleşme düzenlenecektir.
3- Projenin uygulama süresi sözleşme tarihinden itibaren 360 (üçyüzaltmış) gündür.
4- Devredilecek Hazine taşınmazlarının devir işlemlemleri, okul binalarının yapım işlerinin tamamlanmasını müteakip geçici kabullerin yapılmasından sonra gerçekleştirilecektir. Ancak Hazine taşınmazlarının tapu devrinin geçici kabulden önce yapılmasının talep edilmesi halinde, şartnamedeki hükümler uyarınca yükleniciye devri yapılabilecektir.
5- Geçici teminat bedeli 1.263,180,00 TL dir. (birmilyonikiyüzaltmışüçbinyüzseksen.TL)
6- İhale dokümanı bedeli 500,00 TL (beşyüz TL)
7- İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
8- Posta ile yapılacak müraacatlarda teklifin 2886 Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.
İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER
a) İhale konusu işe ilişkin idari şartnamede belirtilen ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin istenen belgeleri,
b) Geçici teminat olan 1.263.180,00 TL nin nakden veya Teminat Mektubu ile verilebileceği, nakit yatırılması halinde İlimiz Muhasebe Müdürlüğüne, Teminat Mektubu olarak verilmesi halinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubunu, (Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısı'nın da ibrazı gerekir.) ,
c) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
d) Tebligat için Türkiyede adres beyanı,
e) İhale dokümanı bedeli olan 500,00 TL nin Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin alındı belgesi,
f) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), Tüzel Kişilerin Vergi Kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi kamu tüzel kişilerin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi,
En geç ihale saatinde Komisyona ibraz etmeleri zorunludur.
*Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
*İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
*İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve www.gaziantepdefterdarligi.gov.tr adreslerinden görülebilir. İLAN olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR