TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Hurda karşılığı yıkım işi yaptırılacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00732908
Şehir : Tekirdağ / Saray
Yayınlandığı Gazeteler

SARAY GÖZLEM 10.01.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
SARAY GÖZLEM 15.01.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 bodrum, 1 zemin ve 1 asma katlı betonarme kültür merkezi binası ile balık hali, baraka ve bekleme yeri yapılarının hurda karşılığı yıkım ve moloz kaldırma işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.01.2018 10:45
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
İLAN
TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

GENEL ŞARTLAR
MADDE 1- Tekirdağ İli, Saray İlçesi,Yeni Mahalle, 21 ada 200 parselde kayıtlı, toplam yapı alanı 1844 m2 olan; 1 bodrum, 1 zemin ve 1 asma katlı betonarme kültür merkezi binası ile balık hali, baraka ve bekleme yeri yapılarının hurda karşılığı yıkım ve moloz kaldırma işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereğince açık arttırma usulü ile yapılacaktır.
MADDE 2- İhale 25/01/2018 Perşembe günü saat: 10:45’ te Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Çınarlı Mahallesi, Reha Akçakaya Sokak No:20 K:3 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresinde bulunan Etüt ve Proje Dairesi Başkanlığı/ İhale Hazırlık ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü’nde görülebilir. Şartname bedeli 150,00-TL. olup, ihaleye katılanların şartnameyi alması mecburidir. İdare gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. İhale kararına itiraz edilemez.
MADDE 3- İhaleye katılmak isteyenlerin aşağıdaki belgeleri 24 Ocak 2018 Çarşamba günü mesai saati sonuna kadar (saat 17.00) Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı/ İhale Hazırlık ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğündeki görevli personele teslim etmeleri ve ihale günü saatinde Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
1) İkametgah belgesi aslı, (Gerçek kişiler için.)
2) Türkiye de tebligat için adres gösterir belge aslı. (İstekli tarafından bir dilekçe ile belgelendirilecektir.)
3) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi aslı.
a)Gerçek kişi olması halinde Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge aslı.
(2018 yılı Ocak ayına ait olacak )
b)Tüzel kişi olması halinde:Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinde veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge aslı. ile Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya idarece onaylanmış sureti. (2018 yılı Ocak ayına ait olacak )
4-)Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi. İhale üzerinde kaldığı taktirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verir. Ayrıca grubun bütün ortakları kiralayan idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.
Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (1), (2), (3-a), (3-b), (4),(5),(7)(8) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge asılları,
5-)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.
a)Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi aslı.
b)Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri aslı.
6-)Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküsü aslı.
7)Şartname ve eklerinin satın alındığına dair belge aslı ile geçici teminatı yatırdığına dair belge aslı. Geçici teminat ve şartname bedelinin yatırılarak 24 Ocak 2018 Çarşamba günü mesai saati sonuna kadar dosya teslim edilmesi zorunludur.
8) Bağlı bulundukları Vergi Dairesinden kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair alınmış belge aslı ya da ihale günü itibariyle kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair taahhütname aslı veya idarece onaylanmış suretleri. (2018 yılına ait olacak)
9) Bağlı bulundukları SGK’dan kesinleşmiş SGK pirim borcu olmadığına dair alınmış belge aslı ya da ihale günü itibariyle kesinleşmiş prim borcu olmadığına dair taahhütname aslı veya idarece onaylanmış suretleri. (2018 yılına ait olacak)
10)Toplamda en az 20.000,00-TL tutarında bina yıkım işine ait İş Bitirme Belgesi (Kamu Kurum ve Kuruluşundan alınmış) veya İnşaat Mühendisliği diploması.


MADDE 4- İhale konusu iş, yıkıma ait muhammen bedel, % 3 geçici teminat bedeli, ihale tarihi ve saati aşağıda görüldüğü gibi tespit edilmiştir.

YIKILACAK MUHAMMEN %3 GEÇİCİ İHALE İHALE
BİNANIN CİNSİ BEDEL (KDV Hariç) TEMİNATI TARİHİ SAATİ
BETONERME BİNA 28.076,52 TL 842,30 TL 25/01/2018 10:45


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR