ANKARA TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.den 3 adet taşınmazın özelleştirilmesi hakkında ilan

ANKARA TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.06.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü –Mithatpaşa Cad. No:14 06100 - Yenişehir/ANKARA
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Satış

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİNDEN
MUHTELİF TAŞINMAZLARIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA İLAN

Aşağıda detayı yazılı 3 Adet Taşınmaz Şirketimiz tarafından, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkındaki Kanun Kapsamında “SATIŞ” yöntemi ile özelleştirilecektir.

Sıra
No
Satışa Konu Taşınmazlar Ada
No
Parsel
No
Yüzölçümü m2 Geçici
Teminat/TL
Şartname
Bedeli / TL (Kdv Dahil)
Son Teklif Verme
Tarihi ve Saati
1 Kastamonu İli, Merkez İlçesi, Cebrail Mahallesinde bulunan taşınmaz. 174 9 687,00 m² 328.000,- 200,00 21.06.2019 - 10:00
2 Van İli, Erciş İlçesi, Kışla Mahallesi, Kışla Yolu Mevkiinde bulunan taşınmaz. 1 29 11.110,00 m² 1.120.000,- 200,00 21.06.2019 - 10:00
3 Erzincan İli,Çayırlı İlçesi, Atatürk Mahallesi, Değirmenbaşı mevkiinde bulunan taşınmaz. 98 3 29.521,00 m² 24.000,- 200,00 21.06.2019 - 10:00


1-İhaleler birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapılmak suretiyle “PAZARLIK USULÜ’’ ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir. İhaleye gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilirler.
2-Satışa konu taşınmazlardan birine teklif verilebileceği gibi ayrı ayrı olmak koşulu ile birden çok taşınmaz içinde teklif verilebilir. Verilen teklifler herhangi bir şartı içeremeyeceği gibi birden fazla teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleriyle ilişkilendirilemez.
3-İhalelerin geçici teminatları her taşınmaz için yukarıda ayrı ayrı gösterilmiş olup, geçici teminatı olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teminatlar banka teminat mektubu veya nakit olabilecektir.
4-Teklifler, İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp yukarıdaki tabloda belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü –Mithatpaşa Cad. No:14 06100 - Yenişehir/ANKARA adresinde bulunan Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
5-Teklif sahipleri tekliflerini Türk Lirası cinsinden verecekler ve ihale Türk Lirası üzerinden peşin fiyat esasına göre değerlendirilecektir. İhale bedeli peşin ödenecektir.
6-İhaleye katılmak için öncelikle İhale Şartnamesinin alınması zorunludur. İhale Şartnamesi ;

  • Mithatpaşa Cad. No:14 06100 - Yenişehir/ANKARA adresinde bulunan Genel Müdürlüğümüz veznesine veya

  • T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kurumsal Ankara Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.Genel Müdürlüğünün TR64 0001 0017 4537 7119 5850 24 no’lu hesabına her bir taşınmaz için ayrı ayrı KDV dahil 200,- TL yatırılarak ve ihale konusu taşınmazların isimleri belirtilerek alınmış olan “………….. ihale şartnamesi bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üzerinde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi , ortak girişim grubunun veya ortak girişim grubunun üyelerinden birinin isminin de açıkça belirtildiği dekont karşılığında Şirketimiz Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı-Dahili Satış Müdürlüğünden temin edilebilir.

7-Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. İhale işlemlerini 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkındaki Kanun hükümleri çerçevesinde yürütmektedir. İhale işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp Şirketimiz, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.
8-Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmada serbesttir. Bu husus son teklif verme tarihinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.
9-Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim ve harç ve KDV’den muaftır.
10-İhale ile ilgili bilgiler 0 312 458 57 57 nolu telefondan ve www.turkseker.gov.tr adresinden alınabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR