AFYONKARAHİSAR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Otogaz alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00747296
Şehir : Afyonkarahisar
Yayınlandığı Gazeteler

ODAK 06.02.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
KOCATEPE 06.02.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/51200
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İlimiz Sağlık Müdürlüğü ve İhsaniye, Dinar, Çay, Sinanpaşa Toplum Sağlığı Merkezleri ve Çay Devlet Hastanesi araçlarına 18.000,00 Litre (LPG) Otogaz alımı. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.02.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Dervıspasa Mahallesı Dr. Mahmut Hoca Caddesı Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

(LPG) OTOGAZ ALIMI
AFYONKARAHİSAR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ


(LPG) Otogaz alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2018/51200
1-İdarenin
a) Adresi :Dervıspasa Mahallesı Dr. Mahmut Hoca Caddesı 03200 MERKEZ/AFYONKARAHİSAR
b) Telefon ve faks numarası :2724440430 - 2722147524
c) Elektronik Posta Adresi : osman.arik@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : İlimiz Sağlık Müdürlüğü ve İhsaniye, Dinar, Çay, Sinanpaşa Toplum Sağlığı Merkezleri ve Çay Devlet Hastanesi araçlarına 18.000,00 Litre (LPG) Otogaz alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : İl Sağlık Müdürlüğüne ait Binek Araç için, İhsaniye Toplum Sağlığı Merkezine ait Binek Araç için, Dinar Toplum Sağlığı Merkezine ait Binek Araç için, Sinanpaşa Toplum Sağlığı Merkezine ait Binek Araç için, Çay İlçe Devlet Hastanesi ve Çay Toplum Sağlığı Merkezine ait Binek Araçlar için, İhale kısım kısım olacağından araçlar otogaza ihtiyac duyduğu zaman ihale uhdesinde kalan yükleniciye ait petrole giderek araç depolerına peyder pey alınacaktır.
c) Teslim tarihleri :Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacak olup sözleşme süresinin bitirmine kadar araçlar otogaza ihtiyac duyduğu zaman ihale uhdesinde kalan yükleniciye ait petrole giderek araç depolerına peyder pey alınacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Dervıspasa Mahallesı Dr. Mahmut Hoca Caddesı Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü
b) Tarihi ve saati :14.02.2018 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekli bir akaryakıt dağıtıcı ve pazarlama kuruluşu ise EPDK tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan teklif sahibinin akaryakıt ve dağıtım kuruluşu olduğunu gösterir belgeyi teklif dosyasında sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Dervıspasa Mahallesı Dr. Mahmut Hoca Caddesı Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Hazine Müşteşarlığının Ziraat Bankası Afyonkarahisar Şubesi TR71 0001 0000 2100 0010 0051 43 numaralı hesabana yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Dervıspasa Mahallesı Dr. Mahmut Hoca Caddesı Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR