DENİZLİ DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

Tıbbi sarf malzeme satın alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00726021
Şehir : Denizli / Merkezefendi
Yayınlandığı Gazeteler

DEHA 20 26.12.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/646360
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2018 YILI NÜKLER TIP SARF MALZEMESİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.01.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
DENİZLİ DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
DEVLET HASTANESİ -DENİZLİ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK


2018 YILI NÜKLER TIP SARF MALZEMESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/646360
1-İdarenin
a) Adresi : MURATDEDE MAHALLESI SEHIT ALBAY KARAOGLANOGLU CADDESI 1 20100 MERKEZEFENDİ/DENİZLİ
b) Telefon ve faks numarası : 2582639311 - 2582412853
c) Elektronik Posta Adresi : denizlidhs.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2018 YILI NÜKLER TIP SARF MALZEMESİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : DENİZLİ DEVLET HASTANESİ
c) Teslim tarihi : SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINDAN SONRA SÖZLEŞME BİTENE KADAR MALZEMELER HASTANEMİZİN SİPARİŞİ DOĞRULTUSUNDA YÜKLENİCİ İSTENİLEN MİKTARDAKİ MALZEMELERİ HER PARTİ İÇİN SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN EN GEÇ 5 (BEŞ) İŞ GÜNÜ İÇİNDE TESLİM EDİLECEKTİR. İHALE KONUSU İŞİN TESLİM ŞEKLİ, DENETİMİ MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ ; TEKNİK ŞARTNAME, İDARİ ŞARTNAME, SÖZLEŞME TASARISI VE 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILAN İHALELERE İLİŞKİN DENETİM , MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİNE DAHİL YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYGUN OLARAK DAHA ÖNCEDEN MUAYENE KOMİSYONUNDAN RANDEVU ALINARAK, MUAYENE KOMİSYONUNCA YAPILACAKTIR. HASTANE İDARESİNİN VE İLGİLİ BİRİMİNİN UYGUN GÖRDÜĞÜ HALLERDE TESLİM EDİLECEK MİKTARIN AZ OLMASI YADA SARFİYATIN FAZLA OLMASI DURUMLARINDA MALIN TAMAMI BİR DEFADA TESLİM ALINABİLİR.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : DENİZLİ DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ
b) Tarihi ve saati : 17.01.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
T:C: Sağlık bakanlığı'ndan alınmış ürün tescil belgesi bulunmalı veya T:C: Sağlık Bakanlığı'na yapılmış ruhsat başvurusu ön incelemeyi geçmiş olmalıdır.Bu belgeler ihale Komisyonuna ihale dosyasında ibraz edilmelidir.
(FDG 1 DOZ) Üretim tesisi F-18 FDG üretimi, satış ve dağıtımını yapmak üzere TAEK (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu) tarafından lisanslandırılmış olmalı ve lisans belgesi ihale dosyasında ibraz edilmelidir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
FİRMALAR, T.C. İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASINA (TITUBB) KAYITLI OLDUĞU BELGELERİ (TIBBİ CİHAZ VE MALZEME TANIMLAMA FORMU, BAYİLİK BELGESİ VEYA TEDARİKÇİ FİRMA BELGESİ) YA DA TITUBB KAYIT ZORUNLULUĞU OLMAYAN ÜRÜNLERİN BU DURUMUNU GÖSTEREN BELGELERİNİ TEKLİFLERİNE EKLEYECEKLERDİR. TEKLİF EDİLEN SARF MALZEMELERİNİN TITUBB'DA KAYITLI VE ONAYLANMIŞ ÜRÜN BARKOD NUMARALARI TEKLİFLE BİRLİKTE İNTERNET ÇIKTISI OLARAK DOSYAYA KONULACAKTIR.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
( MİBİ-MDP-DMSA-DTPA-NANOKOLOİD)Teklif verilen ürünlerin soğuk kit bağlama prosedürünü de içeren prospektüsleri ayrıntılı bilgi ile birlikte ihale dosyasında sunulacaktır.
(MİBİ-MDP-DMSA-DTPA-NANOKOLOİD) Kitler daha önce denenmiş ve bölüm tarafından kullanımı uygun bulunmuş olmalıdır. Bölüm tarafından daha önce kullanılmamış ise yeni denenecek olan her değişik kit için bir vial numune temin edilmelidir


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı DENİZLİ DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DENİZLİ DEVLET HASTANESİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
İSTEKLİLER BU ŞARTNAME BERABERİNDE YER ALAN TEKNİK ŞARTNAME VE SÖZLEŞMEDEKİ TÜM HUSUSLARI DA KABUL ETMİŞ SAYILIP, BU TİP İDARİ ŞARTNAMEDE BELİRTİLMEYEN HUSUSLAR İÇİN TEKNİK ŞARTNAME VE SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ GEÇERLİ OLACAKTIR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR