KAYSERİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Tıbbi cihaz ve sarf malzeme alımı yapılacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00734356
Şehir : Kayseri / Kocasinan
Yayınlandığı Gazeteler

KAYSERİ OLAY 11.01.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/10277
Niteliği, Türü, Miktarı
:
1 Kalem Kit Karşılığı Cihaz (Sperm Analiz Kapiller) ve 11 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı
İhale Tarihi
:
29.01.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Sanayi Mah.Atatürk Bulvarı No:87 Kocasinan / KAYSERİ
İhale Usulü
:
4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

1 KALEM KİT KARŞILIĞI CİHAZ (SPERM ANALİZ KAPİLLER) VE 11 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-KAYSERİ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK


1 Kalem Kit Karşılığı Cihaz (Sperm Analiz Kapiller) ve 11 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2018/10277
1-İdarenin
a) Adresi : SANAYI MAHALLESI ATATÜRK BULVARI 87 38010 KOCASİNAN/KAYSERİ
b) Telefon ve faks numarası : ********** - **********
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@kdh.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Kalem Kit Karşılığı Cihaz (Sperm Analiz Kapiller) ve 11 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KAYSERİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İLGİLİ DEPOLAR VE MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
c) Teslim tarihi : 1- İhtiyaç listesinin 12. kalemi ( Sperm Analizör Kapiller Enjektör) sözleşmenin imzalanmasından itibaren 10 gün içerisinde ilk parti idarenin belirleyeceği miktarda teslim edilecektir. Geri kalan ürünler ise idarenin belirleyeceği miktarlarda peyderpey teslim edilecektir. 2. ihtiyaç listesinin 1. ile 11. kalemi arasındaki tıbbi sarf malzemeler için teslimatlar işe başlama tarihinden itibaren 12 (ay) içerisinde yapılacaktır. İlk parti sözleşme imzalanmasından itibaren 15 (on beş) gün içerisinde kurumlarla irtibata geçilerek kurum talebi ve stok durumlarına göre teslim edilecektir. Diğer partiler yükleniciye en az 15 (on beş) gün önce bildirim yapmak kaydı ile malzemelerin istemi yapılarak teslimatı yapılacaktır. Öngörülemeyen durumlar olması halinde idarece en az 15(on beş)gün önce bildirim yapmak kaydı ile idare teslimat programında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Sanayi Mah.Atatürk Bulvarı No:87 Kocasinan / KAYSERİ
b) Tarihi ve saati : 29.01.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
1- İsteklinin T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olduğunu tevsik edici belge. (Teklif edilen ürünün Ulusal Bilgi Bankası) TİTUBB'na veya (Ürün Takip Sistemine) ÜTS'ne kayıt zorunluluğu olmaması halinde bu belge aranmayacaktır.)
2- İsteklinin teklif edilen ürünün, imalatcısı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda ürünün tedarikçi firmanın bayisi olduğunu gösterir TİTUBB'na veya ÜTS'ne kayıtlı olduğunu tevsik edici belge. (Teklif edilen ürünün Ulusal Bilgi Bankası) TİTUBB'na veya (Ürün Takip Sistemine) ÜTS'ne kayıt zorunluluğu olmaması halinde bu belge aranmayacaktır.)
3- Teklif edilen ürünün ihale sıra numarasını, ürünün adını, ürünün markasını ve ürünün UBB'na veya ÜTS'ne kayıtlı ürün(barkot) numaralarını gösterir liste. Listede belirtilen ürün barkod numarası ile yapılan UBB veya ÜTS sorgulama sonucu teklif edilen ürünün T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası TİTUBB 'na veya Ürün Takip Sistemi ÜTS'ne kayıtlı olmadığı veya Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmadığının tespit edilmesi halinde ilgili kaleme ait teklif değerlendirme dışı tutulacaktır. (Ürünün kapsam dışı olması halinde teklif edilen ürünün üreticisinin veya ithalatçısının kapsam dışı beyanı esas alınacak olup bu durum belgelendirilecektir.)
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a) Teknik Şartnameye Uygunluk Cevabı ( Teklif edilen her bir ürün için ayrı ayrı Teknik Şartnameye uygunluk cevabı.)
b) Teklif edilen kit ve sarflara ait büroşür teklif dosyası ile birlikte teslim edilecektir. (Broşürler idari şartnamenin 7.9.1. maddesi dikkate alınarak verilecektir. Teklif edilen ürünler broşür üzerinde belirtilecektir.)
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi 10. Blok Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi 10. Blok Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR