KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Spor malzemeleri ve ekipmanları satın alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00734753
Şehir : İstanbul / Kağıthane
Yayınlandığı Gazeteler

TÜNAYDIN 13.01.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/683892
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Muhtelif çeşitte 111 Kalem spor malzemesi ve ekipmanlarının alım işi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.02.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN TOPLANTI SALONU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SPOR MALZEMELERİ VE EKİPMANLARI SATIN ALINACAKTIR

KAĞITHANE BELEDİYESİ SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2018 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK SPOR MALZEMELERİ VE EKİPMANLARI MAL ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/683892

1-İdarenin
a) Adresi : Yahya Kemal Mahallesi Güzeldere Cad. Yahya Kemal Spor Kompleksi 34410 KAĞITHANE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2122943232 - 2122942058
c) Elektronik Posta Adresi : sporisleri@kagithane.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Muhtelif çeşitte 111 Kalem spor malzemesi ve ekipmanlarının alım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Spor İşleri Müdürlüğünün Hizmet Birimleri
c) Teslim tarihi : Mal teslim programı Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 7(yedi) iş günü içerisinde peyder pey 31.12.2018 tarihinde kadardır. Hak edişler ise çalışma sürelerinin sonunda düzenlenecek olup, buna göre de ödemeleri yapılacaktır. Teslim edilmeyen malzemeler için hak ediş düzenlenmeyecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN TOPLANTI SALONU
b) Tarihi ve saati : 12.02.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Voleybol antrenman topu- futbol antrenman ve maç topu, Basketbol antrenman topundan 1 er adet numune
Karete kıyafeti, Taekwondo kıyafeti, Güreş mayosu 1 er adet numune
Antrenör Kıyafeti (Eşofman+Ayakkabı+T shirt+Şort+Çorap) 1 adet numune
Danışma Kıyafeti 1 adet numune (Polar+T shirt)
Torba Çanta- Şapka -Tshirt Penye - Kamp Çantası -Anorak Kaban - Antrenman Eşofmanı 3 adet numune olarak ürünler ihale gününden en az 3 gün önce mesai saatleri içerisinde numuneler koli içinde bantlı ambalajında üzerinde her numunenin adının yazılı olduğu bir şekilde idarenin izni ile Yahya Kemal Spor Kompleksine getirilecektir.İdare tarafından numuneler bir tutanak ile teslim edilecektir. Bu tutanağın bir sureti de aday veya istekliye verilecektir. İhale sonrası tüm istekliler numunelerini tekrardan en geç 5 iş günü içerisinde teslim alacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Her türlü spor malzemeleri işi


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YAHYA KEMAL SPOR KOMPLEKSİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR